Arsimtar/e i Gjuhës dhe Letërsisë Shqipe

novoberde
Komuna Novobërdë
Publikuar
14/02/2022
Skadon
25/02/2022
Lokacioni
Novobërdë
Kategoria
Lloji
Punë  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

Në bazë të Ligjit për Zyrtarët Publikë Nr.06,L-1 14, neni 67, 68 dhe 69 të Ligjit për Arsimin në Komuna të Republikës së Kosovës Nr.037L-068, Ligjit për Arsimin Parauniversitar në Republikën e Kosovës Nr.041L-032, në bazë të Udhëzimit Administrativ (MASHT) nr.0512021 për Normativin mbi Kuadrin Profesional të Arsimit të Përgjithshëm si dhe në bazë të Udhëzimit Administrativ 0712017 për Rregullimin e Procedurave të Konkursit në Sektorin Publik, Komuna e Novobërdës Shpall:

KONKURS
PËR PLOTËSIMIN E VENDIT TË PUNËS

Titulli i vendit të punës:

 • Një (1) Arsimtar i Gjuhës dhe Letërsisë Shqipe në në SHFMU “Minatori” në Novobërdë, në kohë të caktuar (deri sa punëtorja të kthehet nga pushimi i lehonisë.

Institucioni: Komuna e Novobërdës
Drejtoria: Drejtoria e Arsimit dhe Kulturës
Numri i Pozitave: Një (1) pozitë
Lloji i Pozitës: Nëpunës i Shërbimit Publik
Titulli i mbikëqyrësit: Drejtori i Institucionit,
Grada/Koeficienti: Koeficienti - A-421
Orët e punës: 19 orë në javë

Përshkrimi shkurtër i detyrave të punës:

Detyrat Kryesore:

 1. Punë kryesi është i obliguar ta realizojë plan programin mësimor për vendin përkatës të punës duke u bazuar në Ligjin mbi Arsimin Parauniversitar në Republikën e Kosovës dhe në aktet e tjera nënligjore, të cilat i rregullojnë fushat përkatëse relevante për vendin e tij/saj të punës
 2. Të zbatojë detyrat e punës duke siguruar cilësinë dhe kompetencën profesionale në procesin e mësimdhënies
 3. Të përgatisë me rregull planin mësimor vjetor, mujor dhe ditor, në përputhje me korrikulën, e në pajtim me kërkesat për përshtatjen e mësimdhënies, aftësive dhe prirjeve individuale të çdo nxënësi
 4. Të ketë njohuri për një repertor të gjerë të stileve mësimore dhe të jetë në gjendje ti aplikojë ato që më së miri i përgjigjen situatës në klasë
 5. T'i shfrytëzoj në mënyrë efektive resurset që i ka në dispozicion
 6. Të planifikoj, të udhëheqë dhe të vëzhgoj nxënien dhe sjelljen e secilit nxënës
 7. Të zbatoj metodologjitë e reja të mësimdhënies dhe të vlerësimit në përputhje me udhëzimet kurrikulare
 8. Të krijojë një atmosferë pune dhe disipline, pa përdorur metoda ndëshkimi ose forma të ndryshme të poshtërimit ndaj nxënësve
 9. Të kontrolloj me rregull dhe të mbajë evidencë për suksesin dhe progresin individual të secilit nxënës si dhe të jetë në gjendje t'i raportoj prindit apo kujdestarit të fëmijës drejt për progresine arritur të nxënësit sipas kërkesës
 10. Të zgjoj të nxënësit kurreshtjen për të nxënë dhe ti inkuadrojë ata të nxënë në mënyrë të pavarur
 11. Të kujdeset për zhvillim të vazhdueshëm profesional individual sipas planit të paraparë dhe të kujdeset për realizimin e planifikimit
 12. Të jetë në komunikim të vazhdueshëm me familjen e çdo nxënësi duke realizuar takime individuale me prindër, kujdestarë të fëmijës
 13. T'i ndihmojë kolegët për ngritjen e cilësisë së punës
 14. Të mbikëqyrë dhe të udhëzoj nxënësit në procesin mësimor
 15. Të marrë pjesë në punën e organeve të shkollës
 16. Të marrë pjesë aktive në përgatitjen e programeve dhe evenimenteve në shkollë, kur kërkohet nga drejtori i shkollës
 17. Të marrë pjesë në formë aktive në organizimet jashtë mësimore me nxënës dhe të kryejëme përgjegjësi ekskursionet me nxënës brenda dhe jashtë vendit, sipas udhëzimeve të drejtorit të shkollës
 18. Të tregoj respekt sjellje kolegjiale dhe jo diskriminuese ndaj bashkëpunëtorëve me të cilët punon
 19. Të respektoj autoritetin e drejtpërdrejt të zyrtarit të c raporton, dhe t'i kryej detyrat që mund t'i caktoj ai/ajo. Detyrat e punës duhet të jen në harmoni me legjislacionin në fuqi
 20. Të mos kërkojë apo të pranojë udhëzime lidhur me kryerjen e detyrave të punës nga asnjë organ tjetër përveç drejtorit të shkollës dhe DKA-së ose personave të caktuar nga ata
 21. Të mos e shfrytëzoj pozitën e punës për interesa private në dobi të një pale të tretë, përfshirë edhe familjen, shoqërinë apo rrethin shoqëror.
 22. Të ushtrojë maturi maksimale lidhur me të gjitha çështjet e punës. Përfshirë ruajtjen e informatave (nëse nuk janë publike), të cilat lidhen me procesin e punës dhe raporteve të krijuara prej saj, duke mos komunikuar këto informata me asnjë person fizik dhe juridik, përveç kur informatat e tilla janë të parapara në kuadër të detyrave sipas kësaj kontrate apo autorizimit nga zyrtari të cilit i raporton
 23. Të mbajë orën e kujdestarisë dhe kujdestarinë ditore
 24. I punësuari është i obliguar të respektoj kodin e veshjes dhe të sjelljes, të përcaktuarame rregulloren e brendshme të shkollës dhe me akte tjera nënligjore
 25. I punësuari sipas kësaj kontrate, nuk do të kryej punë apo detyrë tjetër, me orare të plotë, nëse puna e tillë, bie ndesh me aktet përkatëse ligjore dhe nënligjore, pa pëlqimin paraprak me shkrim nga DKA-ja ose përfaqësuesit të saj

Kushtet dhe Kualifikimi:

Kualifikimi për mësimdhënës : kërkohet përgatitja adekuate profesionale sipas normativet të MASHT-it në fuqi. Të gjithë kandidatët të cilët kanë mbaruar studimet jashtë Shtetit të Republikës së Kosovës e që konkurrojnë për këto vende të punës, duhen që diplomat e tyre (gradat universitare të fituara) të jenë të njohura nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë në pajtim me udhëzimin administrativ të MASHT-it, nr. 872010, në të kundërtën komisioni gjatë selektimit të aplikacioneve, do të refuzoj çdo aplikacion të kandidatëve të cilët nuk e kanë plotësuar këtë kusht të konkursit.

 • Të jenë shtetas të Republikës së Kosovës:

Dokumentet e nevojshme:

 • Ekstrakti i lindjes (kopje)
 • Diploma e fakultetit — (kopje)
 • Certifikatën nga Gjykata se nuk është nën hetime (origjinali)
 • Letërnjoftimi (kopje) dhe
 • Dëshminë mbi përvojën e punës

Dokumentacioni dorëzohet në kopje, pasi që i njëjti pas përfundimit të procedurave tërekrutimit nuk kthehet.

Konkursi mbetet i hapur 15 ditë nga data 11.02.2022 deri me 25.02.2022

Të gjithë kandidatët e interesuar, aplikacionet mund ti marrin në formë fizike në Qendrën për Shërbim me Qytetarë, apo ti shkarkojnë nga ëeb faqja zyrtare e portalit shtetëror
konkursi.rks-gov.net dhe të plotësuara ti dorëzojnë në Drejtorinë e Arsimit dhe Kulturës në Komunën e Novobërdës.

Vetëm kandidatët të cilët i plotësojnë kriteret dhe hyjnë në listën e ngushtë do të ftohen në intervistë.

Të gjithë kandidatët të cilët kanë mbaruar studimet jashtë Republikës së Kosovës si dhe në kolegjet private brenda Republikës së Kosovës € që konkurrojnë për këto pozita, duhet që diplomat e tyre (gradat universitare të fituara) të jenë të njohura (nostrifikuara) nga Ministria e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë, në pajtim me Udhëzimin Administrativ, nr.1222018 të datës 10.09.2018, në të kundërtën komisioni gjatë selektimit të aplikacioneve, do të refuzoj çdo aplikacion të kandidatëve të cilët nuk e kanë plotësuar këtë kusht të konkursit.

Aplikacionet e dorëzuara pas afatit të paraparë nuk pranohen dhe aplikacionet e mangëta refuzohen.

Rezultatet shpallen në ëeb faqen e komunës së Novobërdës hitps:Ikk.rks-gov.netinovoberde dhe në linkun: https: konkursi.rks-gov.net.

Për kohën dhe vendin e mbajtjes së intervistave, kandidatët do të informohen përmes telefonit.

Shpalljet e ngjashme