Arsimtar/e (3)

komuna e vitise 150x150 1
Komuna e Vitisë
Publikuar më
21/10/2020
Qyteti
Viti
Kategoria
Lloj listimi
Punë  

Përshkrimi

Bazuar në nenin 8, paragrafi 1 dhe 2 të Ligjit të Punës Nr. 0VL-212, dhe në bazë të nenit 35 paragrafi 1 dhe 5 të Ligjit mbi arsimin Parauniverzitar të Republikës së Kosovës Nr.0:4L-032 , Udhëzimit admistrativ të MASHT-it nr.1772009 dhe udhëzimit administrativ Nr.07 2017,për rregullimin e Procedurave të Konkursit Publik në sektorin Publik,si dhe udhëzimin administrativ të MASHT-it nr.10:2018, për normativin mbi kuadrin profesional të arsimit të përgjithshëm Drejtoria e Arsimit të Komunës së Vitsë shpall

KONKURS PUBLIK

SHFMU Kenan Halimi në Gjylekar
Një (1) arsimtar/e për lëndën Matematikë 10 orë mësimore +10 orë në SHFMU Safet
Rexhepi në Zhiti, Rishpallje,

SHFMU Dëshmorët e Lubishtës në Lubishtë paralelja e ndare fizike në Buzovikë
Një (1) arsimtar/e për lëndën Matematikë 16 orë mësimore,

SHFMU Njazi Rexhepi në Sllatinë e Eperme
Një (1) arsimtar/e për lëndën Gjuhë angleze zv. deri në kthimin e puntorës nga pushimi
mjekësor.

Dokumentacioni i nevojshëm për konkurim:

  • Formulari i aplikimit i cili merret në zyrën e DKA-së,
  • Diploma (çertifikatën e diplomimit jo më e vjetër se 6 muaj) e fakultetit e vërtetuar te
    noteri.
  • Fotokopjen e leternjoftimit,
  • Vërtetimin e përvojës së punës,
  • Vërtetimin nga gjykata,se nuk është nën hetime,
  • Të diplomuarit jashtë vendit, diplomat e tyre ti nënshtrohen proqesit të nostifikimit nga MASHT-i.

Kandidatët të cilët konkurojnë në pozitat mësimdhënës, duhet të kenë përgaditjen përkatëse profesionale fakultetin ( diplomën), Në mungesë të kandidatëve me përgaditje përkatëse-profesionale do të mirren në shqyrtim kandidatët me përgaditje përkatëse-profesionale më të ulët.

Kandidatët e interesuar për aplikim, aplikacionet i marrin dhe i dorëzojnë në Drejtorin
Komunale të arsimit. Konkursi mbetet i hapur 15 ditë nga dita e shpalljes së konkursit në mjetet
e informimit publik.

Shpallja e plote.

Listime të ngjashme

19/02/2021