Arsimtar/e

fushe kosove e1558609477125
Komuna e Fushë Kosovës
Publikuar më
09/01/2021
Qyteti
Fushë Kosovë
Kategoria
Lloj listimi
Punë  

Përshkrimi

Në bazë të Ligjit mbi Arsimin në Komunat e Republikës së Kosovës Nr. 031L-068 , UA Nr.1072018 dhe në bazë të nenit 8, paragrafi 1,2 të Ligjit të Punës Nr.037L-212, lidhur me kushtet dhe kriteret për themelimin e marrëdhënies së punës , Drejtori i Drejtorisë për Arsim në Fushë Kosovë shpallë:

KONKURS
për këto vende të lira

1. Shkolla Fillore e Mesme e Ulët “ Daut Bogujevci “ Fushë Kosovë
Një (1) arsimtar të edukates qytetare me plotesim norme në SHFMU” Bajram Curri “ Sllatinë e Madhe

Dokumentacioni i nevojshëm :

  • Tëjetë banor i Kosovës - letërnjoftimi
  • CV
  • Çertifikata e lindjes
  • Diploma e fakultetit
  • Vertetimi se nuk është nën hetime

Kandidatët me kualifikime jo përkatëse dhe ata të pakualifikuar sipas këtyre ligjeve dhe UA-ve të MASHT-it , nuk do të merren në shqyrtim, gjegjësisht do të refuzohen.

Pas plotësimit të dispozitave ligjore dhe kritereve të konkursit publik, kandidatët do t'i nënshtrohen testit me shkrim. Testi me shkrim në maksimum përmban 100 pikë .

Kandidatët që arrijnë së paku 50Ys të pikëve nga testi me shkrim, i nënshtrohen intervistimit
me gojë. Në intervistën me gojë, kandidatët mund të vlerësohen në maksimum deri 100 pikë apo 50% të vlerësimit përfundimtar nga Komisioni .

Vlerësimi në intervistimin me gojë, bazohet në këto kritere:

  • Njohuritë e përgjithshme 25 pikë,
  • Aftësitë e përgjithshme dhe personalitetit 35 pikë dhe
  • Njohuritë profesionale 40 pikë

Pikët nga testi me shkrim dhe intervista me gojë, mblidhen në shumën e përgjithshme dhe
kandidatët me më shumë pikë do të përzgjidhen në pozitat e lartcekura. Personat që kanë
diplomuar jashtë Kosovës duhet të kenë diploma të nostrifikuara nga Ministria .

Lista e ngushtë e aplikantëve që ftohen për testin me shkrim dhe intervistën me gojë si dhe të
gjitha njoftimet tjera publikohen në Faqen Zyrtare të Komunës së Fushë Kosovës, me tel. apo përmes e-mail-it .

Në rast të ndonjë nevoje eventuale shtesë për mësimdhënës në institucione shkollore, do të bëhen angazhime sipas renditjes së listave prioritare me rastin e shpalljes së rezultateve.

Për shkak të buxhetit dhe kufizimit të numrit të normave të punëtorëve , nuk garantojmë sistemimin në lista të pagave .

Të gjitha dokumentet duhet të jenë kopje dhe ato nuk kthehen, ndërsa origjinalet do të kërkohen me rastin e intervistimit.

Afati i konkursit është deri më 20.01.2021

Dokumentacioni komplet dorëzohet në Arkivin e Komunës në katin përdhesë , në ndërtesën e
Komunës së Fushë Kosovës .

Shpallja e plotë.