Arkitekt/e (2), Gjeodet (3)

kosovo logo 150x150 1 e1604661172151
Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit
Publikuar më
22/10/2021
Qyteti
Kosovë
Kategoria
Lloj listimi
Punë  

Përshkrimi

Sfondi per programin:

Programi i "Plotesimi i dosjeve te aseteve te Trashegimise Kulturore Arkitekturale per Mbrojtje te perhershme dhe te perkohshme" si dhe per hartimin e projekteve te restaurimit­ konservimit per ndertesat e percaktuara nga QRTK-Prizren;.

Procesi i plotesimit te dosjeve te aseteve te Trashegimise Kulturore arkitekturore dhe arkeologjike eshte nje proces dinamik, i cili zhvillohet ne menyre sistematike.

Ky program parashihet ne Politika Programore te Departamentit te Trashegimise Kulturore dhe ka per qellim kryesor ruajtjen e aseteve te Trashegimise Kulturore.

Qellimi kryesor i ketij projekti eshte percaktimi i pikave referente te monurnenteve, perkatesisht dokumentacionit teknik te monumenteve pjese e listes se Trashegirnise Kulturore per Mbrojtje te Perkohshme dhe propozimeve per mbrojtje te perhershme.

Per realizirnin e programit lidhur me perpilimin dhe zbatimin e projekteve restauruese­ konservuese Ministria e Kultures, Rinise dhe Sportit shpall:

KONKURS

Per rekrutimin e bashkepunetoreve profesional te jashtem per hartimin e projekteve restauruese-konservuese per ndertesat ne te cilat duhet te kryhen nderhyrje restauruese si dhe per plotesimin e dosjeve per mbrojtje te perhershme per:

 • QRTK - Prizren
 • IAK - Prishtine
 • IKMM - Prishtine
 • DTK - Prishtine

I.

Institucioni: Ministria e Kultures, Rinise dhe Sport/MKRS - DTK
Titulli i punes: Inxhinier i Diplomuar i Arkitektures
Numri i personave qe rekrutohen: 2
Kohezgjatja: 12 muaj
Kategoria funksionalefKoeficienti: 8 /vlera bruto (484.08 Euro) per muaj
Vendi i punes: QRTK - Prizren
Numri i references: 01-10/2021

Detyrat dhe pergjegjesite:

 • Punemarresi do te angazhohet per hartimin e projekteve te restaurimit-konservimit per ndertesat e percaktuara nga QRTK-Prizren;
 • Matja e gjendjes ekzistuese te nderteses ne terren;
 • Hartimi i projektit te gjendjes ekzistuese te nderteses, ku perfshihen: Raporti i Gjendjes Ekzistuese; Plani i gjendjes ekzistuese; Vleresimi i demtimeve; Hartimi i propozimeve te koncepteve arkitekturale/konservuese;
 • Hartimi i projektit zbatuese te konservimit;
 • Perpilimi i paramasave dhe parallogarive per zbatimin e projekteve te hartuara:
 • Te ndjeke te gjitha udhezimet e Udheheqesit te Drejtperdrejt;

Shkollimi i kerkuar, pervoja, aftesite dhe karakteristikat personale:

 1. Njohes i fushes se arkitektures, me kualifikim apo eksperience nga fusha e arkitektures, apo disiplinave relevante;
 2. Te dorezohet nje CV me detaje te shkollimit dhe pervojes se punes, vecanerisht nga fusha e trashegimise arkitekturore;
 3. Te dorezoj Diplomen e Fakultetit, nje rekomandim qe deshmon pervoje ne kete drejtim dhe kopjen e Leternjoftimit.

II.

Institucioni: Ministria e Kultures, Rinise dhe Sportit/ DTK
Titulli i punes: Gjeodet
Numri i personave qe do te rekrutohen: 3
Kohezgjatja: 12 muaj
Kategoria funksionalefKoeficienti: 8 /vlera bruto (484.08 Euro) per rnuaj
Vendi i punes: DTK, IAK, IKMM
Numri i references: 02-10/2021

Detyrat dhe pergjegjesite:

 • Percaktojne pikat referente te monumentit;
 • Perdorin mjete te avancuara teknologjike per incizim gjeomekanik dhe gjeodezike;
 • Shenimin e shtresave historike me perdorimin e GIS-it;
 • Inventarizimin me Total Station.

Shkollimi i kerkuar, pervoja, aftesite dhe karakteristikat personale:

 • Ekspert i gjeodezise me njohuri per perdorimin e total station GPS/GIS; me njohuri ne per aplikimin e ketyre teknologjive ne lemine e arkitektures;
 • Te dorezohet nje CV me detaje te shkollimit dhe pervojes, vecanerisht pervojes ne skicim;
 • Te dorezoj Diplomen e Fakultetit, nje rekomandim qe deshmon pervoje ne kete drejtim dhe kopjen e

Perzgjedhja e kandidateve:

Perzgjedhja e kandidateve do te behet nga komisioni profesional permes intervistimit te secilit kandidat qe i ploteson kushtet dhe kriteret e percaktuara ne kete konkurs.

Procedurat e konkurrimit:

Konkursi eshte i hapur per te gjithe kandidatet e interesuar qe i plotesojne kriteret e percaktuara ne konkurs.

INFORMATE E PERGJITHSHME PER TE GJITHE KANDIDATET

Data e aplikimit eshte nga 25.10.2021.

Dokumentacioni i kandidateve duhet te dergohet deri me 02.11.2021 ne adresen:

Ministria e Kultures, Rinise dhe Sportit/Departamenti Trashegimise Kulturore per arkitekt dhe gjeodet.

Shpallja e plotë.

Prano njoftimet me email

Listime të ngjashme