Arkëtar/e

Skenderaj YellowPagesKosovo 2666894972 e1604661197132
Komuna Skenderaj
Publikuar
08/02/2022
Skadon
23/02/2022
Lokacioni
Skenderaj
Kategoria
Lloji
Punë  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

RN00008111
Lloji i rekrutimit: Pranim
Data e njoftimit: 19/01/2022
Afati për aplikim: 09/02/2022 - 23/02/2022

Pozitat aktualisht të lira

Kodi | Nr. i  Referencës | Titulli i pozitës | Klasa e pozitës | Koeficienti | Institucioni

 • RPC0000576 | RN00006698 | Arkëtar 3 | Profesional 4 | 5 | Komuna Skenderaj / Drejtoria për Financa Ekonomi dhe Zhvillim

Në bazë të Ligjit Nr. 06/L – 114 për zyrtarët publikë, Neni 34 (2 dhe 3) dhe Rregullores (QRK) NR. 16/2020 për  pranimin dhe karrierën në shërbimin civil të Republikës së Kosovës, Nenet: 7 dhe 9, Komuna Skenderaj shpall: 

Konkurs 

Pranim 

Aplikimi është i hapur për të gjithë kandidatët e interesuar. 

 • Emri i grupit Specialist i Administrimit të Përgjithshë 
 • Institucioni Komuna Skenderaj 
 • Nr. i Referencës RN00008111 
 • Kodi RPC0001912 
 • Data e njoftimit 19.01.2022 
 • Afati për aplikim 09.02.2022 - 23.02.2022 

Përshkrimi i përgjithshëm i punës 

 • Bënë Arkëtimine tarifave dhe ngarkesave komunale , nga qytetaret dhe inksantet sipas rregullores
 • Mbanë  evidencat e Arkave Harton raportet ditore javore, mujore të arkës së parave te gatshme I dorëzon mjetet e  arketuara në xhirollogarinë e Komunës në bankë çdo ditë ne fund të orarit
 • Raportet ditore të Arkës i  dorëzon në kontabilitet - te zyrtari i te hyrave
 • Është përgjegjës për mbarvajtjen e arkës , barazimin në çdo  ditë dhe respektimin e rregullave dhe procerdurave financiare të arkës sipas ligjeve ne fuqi
 • Është  përgjegjës për kryerjen e punëve me sukses në bazë të dispozitave ligjore ne fuqi
 • Kryen edhe punë tjera  me kërkesë të udhëheqësit  

Kërkesat e përgjithshme për pranim 

 • Të jetë shtetas i Republikës së Kosovës; 
 • Të ketë zotësi të plotë për të vepruar; 
 • Të zotërojë njërën nga gjuhët zyrtare, në pajtim me Ligjin për Gjuhët; 
 • Të jetë i aftë në pikëpamje shëndetësore për të kryer detyrën përkatëse; 
 • Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e një vepre penale me dashje;
 • Të mos ketë në fuqi një masë disiplinore për largim nga një pozitë e zyrtarit publik, të pushuar sipas këtij  ligji. 

Kërkesat e përgjithshme formale 

Arsimimi i kërkuar: Diplomë/a e shkollës së mesme apo ekuivalente me to. • Kualifikime të posaçme  formale: Nuk ka.

Përvoja e punës e kërkuar: Nuk kërkohet. 

Kërkesat (Njohuri, Aftësi dhe Cilësi) e përgjithshme të nevojshme 

 • Njohuri profesionale specifike në fushën përkatëse të punës, të fituar përmes arsimimit dhe trajnimeve  bazike;
 • Aftësi për të kuptuar dhe zbatuar praktikat operative për të përmirësuar efikasitetin;
 • Njohuri  lidhur me procedurat standarde administrative/teknike në një fushë të caktuar;
 • Aftësi për të punuar me  vet-iniciativë në kuadër të planeve dhe procedurave të përcaktuara;
 • Shkathtësi të mira të komunikimit,  përfshirë aftësinë për të dhënë udhëzime dhe përcjellë informata tek të tjerët; 

Mënyra e aplikimit 

Përmes portalit për rekrutim elektronik (https://konkursi.rks-gov.net

Dokumentacioni që duhet paraqitur për aplikim 

 • Kopjet e diplomave të dhëna nga institucionet arsimore
 • Kopjet e dëshmisë së punësimit
 • Kopjet e dëshmisë së trajnimeve

Mënyra e vlerësimit të kandidatëve/aplikantëve 

 • Testimi me shkrim 
 • Vlerësimi i biografisë 
 • Intervistë 

Fusha e njohurive, cilësive dhe aftësive që do të vlerësohen 

 • Njohuri profesionale specifike në fushën përkatëse të punës, të fituar përmes arsimimit dhe trajnimeve  bazike;
 • Aftësi për të kuptuar dhe zbatuar praktikat operative për të përmirësuar efikasitetin;
 • Njohuri  lidhur me procedurat standarde administrative/teknike në një fushë të caktuar;
 • Aftësi për të punuar me  vet-iniciativë në kuadër të planeve dhe procedurave të përcaktuara;
 • Shkathtësi të mira të komunikimit,  përfshirë aftësinë për të dhënë udhëzime dhe përcjellë informata tek të tjerët; 

Mënyra e njoftimit dhe komunikimit me kandidatët 

 • Përmes email dhe portalit për rekrutim elektronik (https://konkursi.rks-gov.net) 

Shpallja e rezultateve përfundimtare 

 • Në përfundim të vlerësimit të kandidatëve, fituesi do të shpallet përmes portalit për rekrutim elektronik  (https://konkursi.rks-gov.net). Të gjithë kandidatët pjesëmarrës në këtë procedurë do të njoftohen  individualisht në mënyrë elektronike. 

Komunitetet joshumicë dhe pjesëtarët e tyre kanë të drejtë për përfaqësim të drejtë dhe proporcional në  shërbimin civil të Kosovës, siç specifikohet në Ligj. 

Komunitetet jo-shumicë dhe pjesëtarët e tyre, gjinia më pak e përfaqësuar dhe personat me aftësi të kufizuara  inkurajohet të aplikojë për pozitat e shpallura. 

Aplikacionet e dorëzuara pas afatit të paraparë nuk pranohen dhe aplikacionet e mangëta refuzohen

Shpalljet e ngjashme

Arkëtar/e   Mitrovicë
28/04/2022