Arkëtar/e (KESCO)

KEDS Energy e1629815520926
KEDS Energy
Publikuar
06/04/2022
Skadon
12/04/2022
Lokacioni
Shtime
Kategoria
Lloji
Punë  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

Në bazë të skemës organizative në fuqi dhe nevojës për plotësimin e vendeve të lira të punës në Departamentin e Thesarit, KESCO SH.A. më datë 06.04.2022 shpall konkurs pune:

Pozicioni i punës: Arkëtar/e

Lokacioni: Klinë (1), Malishevë (1), Kamenicë (1), Shtime (1), Lipjan mobile (1)

PËRGJEGJËSITË KRYESORE: 

 • Ofron shërbim pozitiv ndaj konsumatorëve duke u kujdesur për kërkesat e tyre;
 • Zgjidh problemet e klientëve dhe i informon ata për çdo paqartësie që mund të kenë;
 • Regjistron dhe realizon pagesat e energjisë elektrike dhe shërbimeve tjera të cilat faturohen në emër të konsumatorëve;
 • Kryen pagesat me para të gatshme apo përmes instrumenteve tjera bankare;
 • Kontrollon dhe barazon mjetet e mbledhura me vlerat e regjistruara në modulin e shfrytëzuar për arkëtim;
 • Mban evidenca të sakta të qarkullimit të realizuar ditor;
 • Mirëmban operacionet e arkës sipas politikave dhe procedurave dhe raporton për ndryshimet e nevojshme;
 • Kujdeset për një mjedis pune të sigurt dhe të pastër duke respektuar procedurat dhe rregulloret e kompanisë;
 • Asiston në përpilimin dhe implementimin e raporteve të Thesarit;
 • Kontribuon dhe mbështet ekipin në arritjen e rezultateve të përcaktuara;
 • Kujdeset të ruaj dhe arkivoj çdo dëftesë pagese të nënshkruar nga dyjat palët;
 • Kryen edhe punë tjera sipas kërkesës së Udhëheqësit.

KËRKESAT DHE KUALIFIKIMET:

 • Shkolla e mesme, drejtimi me përmbajtje të theksuar Ekonomike dhe Financiare;
 • Minimum 3 vite eksperiencë pune në pozitën e njëjtë;
 • Njohuri të gjuhës Angleze janë të preferuara;
 • Njohuri të avancuara të paketës së MS Office dhe programve tjera që mund të nevojiten gjatë punës;
 • Të jetë person bashkëpunues dhe i hapur për punë ekipore;
 • Të ketë aftësi analitike, hulumtuese dhe person i vëmendshëm ndaj detajeve.

SI TË APLIKONI?

Ju mund të aplikoni përmes njërës nga mënyrat e mëposhtme: 1. Plotësoni aplikacionin tuaj online në linkun: https://careers.keds-energy.com/#/

2. Dërgoni aplikimin tuaj përmes adresës sonë të e-mailit: hr@keds-energy.com duke specifikuar në titull pozicionin për të cilin po aplikoni dhe duke bashkangjitur dokumentet e mëposhtme:

 • CV-në;
 • Diplomën e kualifikimit;
 • Dëshmi nga përvoja e punës/Trusti;
 • Certifikata/Vërtetimi që nuk jeni nën hetime nga Gjykata;
 • Certifikatat e trajnimeve të ndjekura.

Aplikimi është i hapur deri më datë: 12.04.2022, në ora 16:00.

SHËNIME ME RËNDËSI:

- KESCO ofron mundësi të barabarta të punësimit për të gjithë qytetarët pa dallim.
- Aplikimet e dorëzuara pas afatit të paraparë nuk pranohen dhe aplikimet e mangëta refuzohen.
- Vetëm kandidatët që plotësojnë kriteret dhe që përzgjedhen në listën e ngushtë do të kontaktohen.

Shpalljet e ngjashme

Arkëtar/e   Mitrovicë
19/05/2022