Anëtarë të komisionit për vlerësimin e propozimeve OJQ

50x50 prizren logo
Komuna Prizren
Publikuar
19/05/2022
Skadon
28/05/2022
Lokacioni
Prizren
Kategoria
Lloji
Punë  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

DREJTORIA E PUNËS DHE MIRËQENIES SOCIALE

Prizren, 17.05.2022

THIRRJE PUBLIKE
Për anëtarë të komisionit për vlerësimin e projekt propozimeve të OJQ-ve

Bazuar në Rregulloren e Ministrisë së Financave Nr: 0412017 mbi kriteret, standardet dhe
procedurat financimit publik të OJQ-ve në Nenin $, paragrafin 3.2 që pjesë e çdo Komisioni
Vlerësues për vlerësimin e projekt propozimeve të OJQ-ve të pranuara sipas thirrjes publike duhen të jenë dy përfaqësues nga grupi i ekspertëve të jashtëm, duke përfshirë një përfaqësues të OJQ-ve

Për këtë qëllim DPMS-ja fton të gjithë të interesuarit që të aplikojnë për të qenë pjesë në cilësinë e anëtarit të Komisioni Vlerësues për të vlerësuar projekt propozimet e dorëzuara nga OJQ-të

Të gjithë kandidatët të cilët nuk janë nën hetime apo me procedurë penale dhe që kanë përvojë në shoqëri civile me përparësi nga OJQ-të që merren me fushën e shërbimeve sociale mund të
aplikojnë për pjesëmarrje në Komisionin Vlerësues në cilësi të :

1. Një përfaqësues nga OJQ-të
2. Një përfaqësues në cilësinë e ekspertit

Të drejtë aplikimi kanë :

 • Të angazhuarit në Organizatat jo-qeveritare aktive që veprojnë në Komunën e Prizrenit
 • Ekspert të pavarur të cilët kanë përvojë pune që ndërlidhet me hartimin dhe menaxhimin e
  projekteve në shërbime sociale

Kanditatët duhet të plotësojnë këto kushte :

 • Duhet të kenë të diplomë universitare
 • Të ketë përvojë në hartimin dhe menaxhimin e projektetve të OJQ-ve te shërbimeve sociale
 • Të mos jenë të emëruar politik, shërbyes civil apo pozita të ngjajshme në administratën shtetërore.

Kandidatët duhet të dorëzojnë këto dokumente:

 • Një CV
 • Përfaqësuesi nga OJQ-të duhet të dorëzoj një letër nominimi nga udhëheqësi i OJQ-së në
  të cilën dëshmohet se aplikuesi është i punësuar apo i angazhuar në organizatë
 • Përfaqësues në cilësinë e ekspertit duhet të kenë diplomë universitare

Dokumentet e kompletuara duhet të dërgohen, në adresën e mëposhtme

Komuna e Prizrenit
Drejtoria e Punës dhe Mirëqenies Sociale
Sporteli nr 1-5 në ndërtesën e Komunës, 20000 Prizren

Afati i apikimit nga data 17.05. 2022 deri më datën 27.05.2022

Komisioni i themeluar nga DPMS-ja do t'i vlerësoj të gjitha aplikacionet e pranuara dhe kandidatët të cilët i plotësojnë kriteret e përcaktuara përmes kësaj ftese publike do të jenë pjesë e Komisionit Vlerësues për subvencionimin e Ojq-ve për vitin 2022.

Shpalljet e ngjashme

Zyrtar/e për Logjistikë   Deçan e re
25/06/2022
24/06/2022
24/06/2022
17/06/2022