Anëtarë të Këshillit të Kosovës për Trashëgimi Kulturore (7)

64x64 50x50 republika e kosoves e1610568046502
Kuvendi i Republikës së Kosovës
Publikuar më
03/05/2021
Qyteti
Prishtinë
Kategoria
Lloj listimi
Punë  

Përshkrimi

Kuvendi i Republikës së Kosovës shpall:

KONKURS

Për zgjedhjen e shtatë (7) anëtarëve të Këshillit të Kosovës për Trashëgimi Kulturore

Kuvendi i Republikës së Kosovës, në pajtim me nenin 4.8 të Ligjit nr.02/L-88 për Trashëgimi Kulturore, dhe me qëllim të përmbushjes se obligimeve ligjore për zgjedhjen e anëtarëve të Këshillit të Kosovës për Trashëgimi Kulturore (KKTK), shpall konkurs për zgjedhjen e shtatë (7) anëtarëve.

Përbërja e KKTK-së

KKTK përbëhet nga shtatë (7) anëtarë, të cilët zgjedhën për një mandat tre (3) vjeçar nga Kuvendi i Republikës së Kosovës, duke respektuar përbërjen etnike në Kosovë.

 Funksionet e KKTK-së:

 • Vlerëson dhe shpall trashëgiminë kulturore në mbrojtje të përhershme;
 • Vlerëson të gjitha projektet e trashëgimisë kulturore të parashtruara nga institucionet e fushave përkatëse;
 • Identifikon masat e domosdoshme tё mbështetjes financiare pёr trashëgimi kulturore;
 • Vlerëson të gjitha asetet më rastin e shpronësimit dhe shitblerjeve.

Kandidati/ja për t'u zgjedhur anëtar i KKTK-së duhet t'i plotësojë këto kushte:

 • Të jetë shtetas dhe banor i përhershëm i Republikës së Kosovës;
 • Të ketë etikë të lartë profesionale;
 • Të ketë së paku diplomë universitare katër (4) vjeçare ose Mastër, në fushën e trashëgimisë kulturore, fushës së arteve, arkeologjisë, arkitekturës, historisë, sociologjisë, etnologjisë dhe antropologjisë kulturore;
 • Të ketë së paku shtatë (7) vite përvojë pune profesionale në fushën e trashëgimisë kulturore;
 • Kandidatët që kanë botime, publikime, aktivitete në fushën e trashëgimisë kulturore kanë përparësi;
 • Të jetë njohës i legjislacionit në fuqi për trashëgimi kulturore, si dhe konventave ndërkombëtare;
 • Të mos jetë i dënuar për vepër penale, të dënueshme mbi gjashtë (6) muaj,
 • Njohja e gjuhëve të huaja është përparësi.

Mandati i anëtarëve të Këshillit

 • Anëtarët e KKTK-së zgjedhën për mandat tre (3) vjeçar.

Aplikacionit duhet t'i bashkëngjiten këto dokumente përcjellëse:

 • Aplikacionin;
 • Autobiografia (Curriculum Vitae);
 • Letër motivuese;
 • Dy referenca,
 • Dëshmia se është shtetas i Republikës së Kosovës;
 • Dëshmia për përgatitjen shkollore dhe profesionale;
 • Dëshmia për përvojën e punës;
 • Dëshmia se nuk është nen hetime ose i dënuar për ndonjë vepër penale.

PROCEDURA E KONKURIMIT

Aplikacionet duhet të dërgohen jo më vonë se deri më  14.05.2021,  në orën 16:00.

Aplikacionet dërgohen personalisht ose me postë në adresën:

Ndërtesa e Kuvendit të Republikës së Kosovës, Prishtinë (Rr. “Nëna Terezë” pa nr., Drejtoria e  Personelit, Zyra N-217).

Aplikacionet mund të merren në këto vende:

Forma e shtypur: në recepcionin e ndërtesës së Kuvendit të Republikës së Kosovës, Prishtinë, rr. “Nëna Terezë” pa nr. ose

Forma elektronike: faqja e internetit e Kuvendit të Republikës së Kosovës www.assembly-kosova.org

Informata të tjera plotësuese mund të merren,  çdo ditë pune deri në orën 16:00, në numrat e telefonit: 038 211-182, 038 211-648 dhe  044 567-041.

Aplikacioni duhet të dorëzohet së bashku me dokumentet e kërkuara.

Përdorimi i aplikacionit  të gabueshëm dhe të pakompletuar me të dhënat e kërkuara dhe me të dhëna të paraqitura me vonesë, konsiderohet i pavlefshëm.

link icon Shpallja e plotë

Listime të ngjashme