Anëtarë në KPSHSF

kosovo logo 150x150 1 e1604661172151
Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve
Publikuar
08/04/2022
Skadon
22/04/2022
Lokacioni
Prishtinë
Kategoria
Lloji
Punë  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

07.04.2022 

KONKURS

Për përzgjedhjen e anëtarëve në Këshillin e Përgjithshëm për Shërbime Sociale dhe Familjare nga regjistri i profesionistëve 

Ftohen gjithë profesionistët e shërbimeve sociale dhe familjare, të aplikojnë për t'u zgjedhur anëtarë Këshillin e rgjithshëm Shërbimeve Sociale dhe Familjare (KPSHSF)

Obligimet dhe përgjegjësitë e KPSHSF-së 

 • Për mirëmbajtjen e standarteve dhe disiplinës profesionale në fushën e shërbimeve sociale dhe familjare;
 • Shërben si organ regjistrues dhe licencues për profesionistët punojnë fushën e shërbimeve sociale dhe familjare;
 • Mirëmban regjistrin e profesionistëve të shërbimeve sociale dhe familjare, janë të licencuar për ushtruar veprimtarinë në Kosovë;
 • Licencon trajner fushën e shërbimeve sociale dhe mund autorizoi ekspert vendor nga radhët e veta dhe jashtë tij në ofrimin e trajnimit për profesionistet e shërbimeve sociale dhe familjare;
 • Këshilli mund të ketë rolin edukativo-arsimor për gjithë profesionistet të organizatave qeveritare dhe jo-qeveritare të cilat merren me shërbime sociale dhe familjare;
 • Këshilli përmes trupave të tij vendos se kush mund jetë i licencuar si profesionist specialist i shërbimeve sociale dhe familjare;
 • Përcakton kriteret për zhvillimin profesional, për ofruesit e shërbimeve sociale e familjare.
 • Shqyrton ankesat e ofruesve të shërbimeve sociale dhe familjare;
 • Vendos për sanksione disiplinore duhet zbatuar, duke përfshirë edhe heqjen e profesionisteve të shërbimeve sociale dhe familjare nga regjistri etj.
 • Kohëzgjatja e mandatit anëtareve të KPSHSF është katër (4) vjet me mundësi ri zgjedhje edhe për një mandat

Kriteret për aplikim 

 • Të ketë kualifikim adekuatë në përputhje me Ligjin për Shërbime Sociale dhe Familjare, me përparësi me kualifikime më të larta akademike;
 • Të ketë së paku pesë (5) vite përvojë pune në shërbime sociale dhe familjare;
 • Të jetë i licencuar dhe regjistruar në regjistrin e KPSHSF-së (niveli profesional)
 • Të paraqesë referencë nga mbikëqyrësi i drejtpërdrejtë dhe partneret bashkëpunues
 • Përparësi kanë kandidatët që ofrojnë dëshmi se kanë fituar përvojë dhe ekspertizë në lëmin e shërbimeve sociale dhe familjare dhe kandidatët që kanë publikime në lëmin e shërbimeve sociale dhe familjare;
 • Të paraqesin dëshmi nga gjykata kompetente kundër të cilit/ës, nuk është duke u zhvilluar procedurë penale dhe nuk janë të dënuar 

Dokumentet e nevojshme 

 • Kërkesa për aplikim;
 • CV-ja;
 • Fotokopja e letërnjoftimit;
 • Fotokopja e diplomës (e noterizuar);
 • Vërtetimin mbi përvojën e punës (origjinale - kopje e noterizuar);
 • Kopja e licencës (niveli profesional);
 • Referenca (origjinale - kopje e noterizuar);
 • Dëshmia nga gjykata (origjinale - kopje e noterizuar); 

Afati dhe adresa për aplikim 

Paraqitja e kërkesave për konkurrim në këtë Këshill do të zgjatë 15 ditë nga dita e publikimit të kësaj ftese publike, 

Personat e interesuar, kërkesat me dokumentet e nevojshme për aplikim mund t'i dërgojnë përmes postes elektronike në këtë email adresë: skender.jahaj@rks-gov.net

Për çdo informatë shtesë mund të kontaktoni në këta numra telefoni: 038 212 509 ose 038 200 26 163.