Anëtarë në BD të NPL Stacioni Autobusëve (4)

50x50 komuna peje
Komuna Pejë
Publikuar
25/05/2022
Skadon
25/06/2022
Lokacioni
Pejë
Kategoria
Lloji
Punë  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

bazë dispozitave nenit 5, paragrafit 5.2, nenit 16 të Ligjit nr. 03/L-087 për ndërmarrjet publike (Gazeta zyrtare e Republikës Kosovës, me 31/15 qershor 2008), Vendimit Kuvendit Komunës Pejës I.Nr.660-03/5360 datës 31 janar 2022 për emërimin e anëtarëve Komisionit Komunal Aksionarëve për Ndërmarrjen Publike Komunale NPL Stacioni i AutobusëveSh. A. Pejë, Komisioni Komunal i Aksionarëve mbledhjen e mbajtur me 23.05.2022, mori vendimin për shpalljen 

KONKURSIT

Për zgjedhjen e 4 (katër) anëtarëve Bordin e Drejtorëve NPL “Stacioni i Autobusëve” Sh. A. Pejë. 

 • Pozita: Drejtor I Bordit Ndërmarrjes Publike Komunale,
 • Numri I pozitave; katër (4)
 • Kohëzgjatja e mandatit; tri (3) vite
 • Vendi; Pejë
 • Kompensimi; Do bëhet pajtim me dispozitat e nenit 20, paragrafi 20.2 Ligjit për ndërmarrjet publike

Detyrat dhe përgjegjësit e Bordit të Drejtorëve; 

 • Administron dhe ushtron mbikëqyrje vazhdueshme dhe rigoroze, veçanti, veprimtarisë zyrtarëve N.P.L dhe merr vendime për NPL Stacioni i AutobusëveSH.A Pejë, sipas kompetencave përcaktuara me Ligjin mbi Ndërmarrjet Publike si dhe me Statutin e N.P.L Stacioni i AutobusëveSH.A Pejë.
 • Zgjedh dhe zëvendëson, shkarkon Kryeshefin Ekzekutiv NPL Stacioni i Autobusëve"
 • Zgjedh dhe emëron zyrtarët NPL Aprovon Planin, Raportin e punës dhe Raportin Financiar NPLStacioni i AutobusëveSH.A Pejë, periudha caktuara kohore dhe njëherë rekomandon për aprovim këto raporte tek K.K.A dhe Kuvendi i Komunës.
 • Miraton dokumentet si; Statutin, Skemën organizative dhe Sistematizimin e vendeve punës.
 • Propozon ndërmarrjen e hapave ndryshme për administrimin sa mire N.P.LStacioni i AutobusëveSH.A
 • Për punën e vetë Bordi I përgjigjet K.K.A dhe Kuvendit Komunës

Kualifikimi dhe përgatitja profesionale 

Çdo person i cili konkurron për një pozitë drejtorit duhet po ashtu përmbush edhe kushte e përshtatshmërisë profesionale si vijim

 • Duhet jetë person ka integritet njohur, dukë marr parasysh, ndër tjera, çfarëdo shkelje materiale detyrave fiduciare mund ketë bërë ky person ndaj cilitdo person tjetër;
 • ketë përgatitje superior;
 • Duhet ose (i) ketë paku pesë (5) vjet përvojë paku një nivel lartë menaxhmentit - fushën e administrimit biznesit, financave korporative, financave, menaxhimit thesarit, sektorit bankar, konsulencave biznes ose industrisë apo edhe një nga një fushat tjera shkencave te cilat kanë bëjnë me veprimtarin afariste NP-; ose (ii) për paku pesë (5) vite, ketë qenë kontabilist publik, jurist i kualifikuar, ose anëtar i kualifikuar i një profesioni tjetër i cili ndërlidhet ngushtë me veprimtarinë afariste NP-

Kushtet 

Kandidati ka drejtë zgjidhet Bordin e NPL "Stacioni i Autobusëvenëse

 • Nuk është dënuar ose vendosur nga një gjykatë kompetente, përveç nëse ky dënim ose vendim pas është ndryshuar nga një gjykatë tjetër bazë ankesës, se ka kryer vepër penale ose civile vepër penale apo civile përfshinë përgënjeshtrim, prezantimin e rrejshëm, korrupsionin, vjedhjen, pastrimin e parave, përvetësim, keqpërdorim apo ndarjen e rrejshëm fondeve ka qenë i përfshirë mitosje apo ryshfet sipas ligjeve apo rregulloreve fuqi Kosovës apo ndonjë vend tjetër, apo sipas traktateve ose konventave ndërkombëtarë
 • Nuk është vendosur nga një gjykatë ose organ apo organizatë përgjegjëse për zhvillimin e kodit etik apo standardeve sjelljes profesionale, përveç nëse ky dënim ose vendim pas është ndryshuar nga ndonjë gjykatë ose organ tjetër bazë të ankesës, (i) se është angazhuar sjellje jo profesionale, (ii) ka shkelur kodin etik apo standardet e sjelljes profesionale, (iii) se ka keq-përvetësuar apo keqpërdorur parat apo burimet publike, (iv) se ka keqpërdorur apo keq-përvetësuar informatat (dhënat) e fituara gjatë shërbimit si zyrtar publik apo shërbyes civil, ose (v) se ka keq përdorur postin publik ose postin shërbimin civil për përfitime personale ose për përfitime apo përparësi te një afërmi ose njohuri, apo;
 • Nuk ka bërë përgënjeshtrime materiale nën çfarëdo dëshmie nën betim apo betim tjetër apo ose dokumentin vulosur apo noterizuar
  • Nuk është shpallur i falimentuar gjatë (10) viteve kaluara dhe
  • Nuk punon ndonjë institucion ku bëhen politikat zhvillimore për Ndërmarrje Publike përkatëse ku kandidati punon

Informatat të përgjithshme për kandidatin lidhur me procedurat e konkurrimi

Kandidatët për drejtorë Bordin e Ndërmarrjes Publike duhet dorëzojnë këto dokumente

 • CV-;
 • Letrën e motivimit;
 • Deklaratën nën betim (formular, i cili plotësohet momentin e dorëzimit dokumentacionit);
 • Kopjen e letërnjoftimit ose pasaportës (si dëshmi e shtetësisë Kosovare);
 • Certifikatën nga evidenca e personave kundër cilëve është duku u zhvilluar procedura penale dhe personave dënuar nga Gjykata;
 • Dëshmitë për kualifikimet arsimore dhe profesionale (diplomat e fituara jashtë vendit duhet jenë nostrifikuara nga MASHTI ose këtë dëshmi është proces nostrifikimit);
 • Dëshmi përvojës punës postet menaxheriale (dëshmimi i përvojës punës bëhet nëpërmjet
  • Kontratave apo vërtetimeve punës lëshuara nga punëdhënësit mbi marrëdhënien e punës dhe / ose,
  • Pasqyrave kontributeve pensionale, ky kriter i fundit nuk kërkohet për përvojat e punës para themelimit Fondit Kursimeve Pensionale Kosovës, dhe për ato përvoja kur punëdhënësit nuk kanë qenë detyruar paguajnë këtë institucion)

Aplikuesi duhet plotësoj personalisht deklaratën nën betim me rastin e aplikimit, cilën deklaron se ai/ajo i përmbush kushtet e kualifikimit, pavarësisë dhe përshtatshmërisë profesionale sipas Ligjit Nr. 03/L-087 për Ndërmarrjet Publike me ndryshimet dhe plotësimet e bëra me Ligjin Nr. 04/L-111 dhe Ligjin Nr. 05/L-009. Çdo përgënjeshtrim material, qoftë i qëllimshëm ose nga neglizhenca, ose ndryshim material nga informatat e dhëna deklaratën e sipërpërmendur, do rezultojë diskualifikimin e menjëhershëm

Dokumentacioni dorëzohet Qendrën për Shërbim Qytetarëve Komunën e Pejës, zarf mbyllur ku shkruhet emri dhe mbiemri si dhe emri i Ndërmarrjes Publike cilën kandidati konkurron

Dokumentacioni i dorëzuar nuk kthehet. Origjinalet mund kërkohen gjatë intervistës

Aplikacionet e pakompletuara nuk do shqyrtohen

Komuna e Pejës inkurajon aplikojnë personat e gjinisë femërore, personat me nevoja veçanta dhe pjesëtarët e komuniteteve jo-shumicë

Afati i konkursit është i hapur 30 ditë nga data e publikimit në Web faqen e Zyrës së Komunës nga data 25 maj 2022 deri me 25 qershor 2022. 

Do kontaktohen vetëm kandidatët e përzgjedhur për intervistë

Shpalljet e ngjashme

20/06/2022