Anëtar/e në Këshillin Gjyqësor të Kosovës

kosovo logo 150x150 1 e1604661172151
Kuvendi i Republikës së Kosovës
Publikuar
28/03/2022
Skadon
11/04/2022
Lokacioni
Prishtinë
Lloji
Punë  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

Kuvendi i Republikës së Kosovës, rishpall:

K O N K U R S

Për zgjedhjen e 1 (një)  anëtari/e në Këshillin Gjyqësor të Kosovës

Në pajtim me nenin 10 të  Ligjit nr. 06/L -055 për Këshillin Gjyqësor të Republikës Kosovës dhe me qëllim të përmbushjes së obligimit kushtetues dhe ligjor për zgjedhjen e anëtarëve në Këshillin Gjyqësor të Republikës së  Kosovës,

Kuvendi rishpall konkurs për plotësimin e pozitës:

1 (një) anëtar/e siç përcaktohet me nenin 108, paragrafi 6, nënparagrafi 2 i Kushtetutës së Republikës së Kosovës (Amendamenti nr. 25 i Kushtetutës së Republikës së Kosovës) nga radhët e gjyqtarëve.

Kandidati për anëtar në Këshillin Gjyqësor të Republikës së Kosovës, duhet ti plotësoj kushtet e përcaktuara me Kushtetutë dhe me Ligjin për Këshillin Gjyqësor, dhe aplikacionit duhet t'i bashkëngjiten këto dokumente përcjellëse:

  • Autobiografia  (Curriculum vitae);
  • Dëshmia së është emëruar gjyqtar me mandat të përhershëm;
  • Dëshmia se ndaj ti nuk është shqiptuar ndonjë masë disiplinore;

PROCEDURA E KONKURRIMIT

Aplikacionet duhet të dërgohen jo më vonë se deri më  11 prill 2022,  në orën 16:00.

Aplikacionet dërgohen personalisht ose me postë në adresën:

Ndërtesa e Kuvendit të Republikës së Kosovës, Prishtinë (Rr. “Nëna Terezë” pa nr., Drejtoria e  Personelit, Zyra N-217).

Aplikacionet mund të merren në këto vende:

Forma e shtypurnë recepcionin e ndërtesës së Kuvendit të Republikës së Kosovës, Prishtinë, rr. “Nëna Terezë” pa nr. ose

Forma elektronikefaqja e internetit e Kuvendit të Republikës së Kosovës www.assembly-kosova.org

Informata të tjera plotësuese mund të merren,  çdo ditë pune deri në orën 16:00, në numrat e telefonit: 038 211-182, 038 211-648 dhe  044 567-041.

Aplikacioni duhet të dorëzohet së bashku me dokumentet e kërkuara.

Përdorimi i aplikacionit  të gabueshëm dhe të pakompletuar me të dhënat e kërkuara dhe me të dhëna të paraqitura me vonesë, konsiderohet i pavlefshëm.

Shpalljet e ngjashme