Analist Kreditor për NVM, Mikro dhe Agro Kredi (11)