Analist/e i/e Sigurisë së Informacionit (zyrtar i lartë)

50x50 bqk kosove
Banka Qendrore e Republikës së Kosovës
Publikuar
08/04/2022
Skadon
22/04/2022
Lokacioni
Prishtinë
Kategoria
Lloji
Punë  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

SHPALLJE E VENDIT TË LIRË TË PUNËS 

 • Pozita: Analist i Sigurisë së Informacionit (zyrtar i lartë)
 • Departamenti Teknologjia Informative
 • Divizioni: Divizioni i Vazhdimësisë së Punës dhe Sigurisë  Informacionit
 • I raporton: Udhëheqësit të Divizionit të Vazhdimësisë së Punës dhe Sigurisë së Informacionit
 • Grada:

Përgjegjësitë dhe detyrat e punës :  

 • Konfiguron sistemet dhe veglat e sigurisë së informacionit, i mirëmban dhe sigurohet që  funksionojnë sipas kërkesave, duke përfshirë ato për mbledhje të log-ëve, skanime të sigurisë  për dobësi dhe sisteme të tjera të sigurisë se informacionit;
 • Monitoron rrjetin kompjuterik për çështjet e sigurisë së informacionit;
 • Monitoron, analizon dhe raporton alarmet e sigurisë së informacionit, incidentet, raportet mbi  dobësitë që mblidhen nga disa burime, si: SIEM, sisteme të tjera të monitorimit, skanime të  ndjeshmërive, etj.
 • Rishikon, hulumton dhe raporton alarmet e ndjeshmërive, duke ofruar:
  • analizën relevante të tyre,
  • propozon përmirësimet e nevojshme dhe përcjellë përmirësimet e propozuara,
  • menaxhon skanimet e planifikuara, identifikon zbrazëtitë në to dhe zgjeron fushën e  skanimeve sipas nevojës, si dhe përshkallëzon alarmet e sigurisë së informacionit sipas  nevojës.
 • Hulumton shkeljet dhe incidentet tjera të sigurisë së informacionit;
 • Dokumenton shkeljet e sigurisë së informacionit dhe vlerëson dëmin që ato shkaktojnë;
 • Punon me ekipin e sigurisë së informacionit për të kryer teste dhe për të zbuluar dobësitë në rrjet dhe sisteme;
 • Rregullon dobësitë e zbuluara për të ruajtur një standard të lartë të sigurisë;
 • Zhvillon praktikat më të mira në BQK për sigurinë e informacionit;
 • Ndihmon në përgatitjen dhe implementimin e programit të vetëdijesimit të shfrytëzuesve të  BQK-së për praktikat më të mira të sigurisë së informacionit dhe politikat e DVPSI;
 • Mbështet iniciativat e propozuara të sigurisë së informacionit që të sigurojë suksesin e tyre;
 • Kërkon përmirësime të sigurisë së informacionit dhe jep rekomandime për menaxhmentin;
 • Qëndron i azhurnuar në lidhje me avancimet dhe standardet në fushën e sigurisë së  informacionit;
 • Kryen detyra të tjera sipas kërkesës së udhëheqësit.

Kualifikimet dhe përvoja e kërkuar: 

Shkallë universitare (bachelor) nga një institucion i akredituar në Kosovë në fushën e Shkencave  Kompjuterike, Sistemeve të Informacionit ose certifikime relevante në fushën e sigurisë së  informacionit (p.sh. CISSP, CCNA Security, CompTia Security+) (ata të cilët kanë përfunduar 

shkollim jashtë vendit duhet të ofrojnë nostrifikimin e diplomës nga MASHT). Së paku një vit përvojë në siguri të informacionit dhe teknologji informative. Gjuha angleze - e preferuar. 

Njohuritë, aftësitë e kërkuara 

 • Njohuri mbi konceptet e firewalls, proxies, SIEM, antivirus;
 • Njohuri në reagime ndaj incidenteve të sigurisë së informacionit;
 • Njohuri dhe/ose përvojë në vlerësimin e konfigurimeve të sigurisë për të përmbushur  nevojat e organizatës;
 • Njohuri në interpretimin e vlerësimeve të cenueshmërisë;
 • Njohuri të familjes së standardeve ISO27000 dhe kornizës MITRE ATT&CK;
 • Njohuri të sistemeve operative, rrjetave kompjuterike dhe firewalls;
 • Njohuri në shqyrtimin dhe analizimin e log-ëve dhe formateve të ndryshme të tyre;
 • Aftësi për të identifikuar dhe zbutur dobësitë e rrjetit dhe për të shpjeguar se si të  shmangen ato;
 • Aftësi për të paraqitur dhe shpjeguar tema komplekse teknike, probleme, zgjidhje  alternative për të tjerët;
 • Aftësi të shkëlqyera organizative dhe komunikuese (me gojë dhe me shkrim);
 • Aftësi të shkëlqyera të menaxhimit të kohës;
 • Aftësi të forta ndërpersonale dhe aftësi për të komunikuar në mënyrë efektive në grup.

Të gjithë kandidatët duhet të dërgojnë dokumentet e mëposhtme: 

 • Formularin zyrtar të BQK-së për aplikim; 
 • Letrën përcjellëse (motivuese) ku theksohet interesimi për këtë pozitë;
 • Dëshmi mbi përvojën e punës të lëshuar nga institucioni/organizata kompetente e  mbështetur me dëshmi nga Trust-i;
 • Kopjet e diplomave, ndërsa diplomat e fituara jashtë Republikës së Kosovës duhet të jenë  të njohura / nostrifikuara zyrtarisht nga ana e MASHT-it;
 • Dëshmi mbi identitetin dhe vendbanimin e përhershëm në Kosovë.

Procedura e aplikimit: 

 • Afati i fundit për aplikim është 21 prill 2022.
 • Aplikimi mund të bëhet online (https://hris.bqk-kos.org) përmes faqes zyrtare të BQK-së  ose përmes arkivit të BQK-së. Asnjë formë tjetër e aplikimit nuk do të merret parasysh.
 • Formën e aplikacionit mund ta shkarkoni përmes faqes zyrtare : www.bqk-kos.org
 • Dokumentacionet e pakompletuara nuk do të merren parasysh. Vetëm kandidatët të  cilët i plotësojnë kriteret e konkursit do të kontaktohen.

Shpalljet e ngjashme