Administratore

Komiteti i Grave të Verbëra të Kosovës
Publikuar më
16/12/2021
Qyteti
Prishtinë
Kategoria
Lloj listimi
Punë  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

Termat e referencës

Administratore

Komiteti i Grave të Verbëra të Kosovës (KGVK) shpallë pozitë të re pune me orar të plotë.

Ju lutemi dërgoni:

 1. CV-në tuaj;
 2. Letrën motivuese në shqip dhe/ose anglisht;

kgvk_b@hotmail.com me titull (subject): “KGVK: Administrator/e”, deri me 27 Dhjetor 2021.

Vetëm kandidatët/et e listës së ngushtë do të kontaktohen.

JU LUTEM KENI KUJDES DETAJET!

Kandidatët/et e suksesshëm/me duhet të posedojnë:

 • Përkushtim për të avancuar më tej barazinë gjinore në Kosovë, rajon dhe më gjerë;
 • Së paku diplomë Bachelor.
 • Së paku gjashtë muaj përvoj pune në administratë.
 • Aftësi të shkëlqyeshme në të folur dhe në të shkruar në shqip.
 • Vëmendje të shkëlqyeshme për detaje;
 • Shkathtësi të organizimit;
 • Të jetë flaksibël;
 • Aftësi ndër-personale dhe shkathtësi të bashkëpunoj mirë me ekipin dhe organizatat e tjera jo-qeveritare;
 • Aftësi të punojë dhe të zgjidhë probleme i/e pavarur.

Përgjegjësitë kryesore janë:

 • Organizon punën në administratë;
 • Përgjegjëse për mirëmbajtjen e kalendarit ditor të Drejtorës Ekzekutive;
 • Është përgjegjëse për mbajtjen dhe ruajtjen e të gjitha dokumenteve të rëndësishme të organizatës;
 • Pranon të gjitha shkresat, i administron dhe i regjistron në librin e protokollit;
 • Kryerja e punëve tjera vraësisht nga kërkesat e Drejtorës Ekzekutive.

Aplikacionet e dërguara me vonesë dhe aplikacionet e pakompletuara nuk do të mirren parasysh. Thirrjet telefonike tek stafi i KGVK-së do të rezultojnë në uljen e pikëve për kandidatët/et potencial/e.

Kjo pozitë punë mundësohet falë mbështetjes organizative të financuar nga Sigrid Rausing Trust dhe mbështetet nga Rrjeti i Grave të Kosovës.