Administrator i bazave të të dhënave (zyrtar i lartë)

50x50 bqk kosove
Banka Qendrore e Republikës së Kosovës
Publikuar
14/02/2022
Skadon
28/02/2022
Lokacioni
Prishtinë
Kategoria
Lloji
Punë  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

SHPALLJE E VENDIT TË LIRË TË PUNËS 

 • Pozita: Administrator i bazave të të dhënave (zyrtar i lartë)
 • Departamenti: Teknologjia Informative 
 • Divizioni: Teknologjisë Informative dhe Sistemeve 
 • Grada: 5
 • Raporton tek: Udhëheqësi i Divizionit të Teknologjisë Informative dhe Sistemeve 

Administrator i bazave të të dhënave krijon, instalon, konfiguron dhe administron bazat e të dhënave të bazuara në Oracle dhe MS SQL Server, dhe ofron shërbime shfrytëzuesve që përdorin  aplikacione bankare dhe jobankare.  

Përgjegjësitë dhe detyrat e punës: 

 • Administron bazat e të dhënave për aplikacionet që zhvillohen në Departamentin e  Teknologjisë Informative;
 • Planifikon krijimin dhe mirëmbajtjen e bazave të të dhënave. Punon ngushtë me  administratorët e sistemeve gjatë instalimit të aplikacioneve të cilat lidhen me bazat e të dhënave;
 • Instalon versione të reja të databazave dhe veglave të saj, si dhe veglave të tjera të nevojshme për qasje në baza të të dhënave;
 • Vlerëson versionet e databazave, veglave ndihmëse, në mënyrë që të sigurojë se baza e të dhënave punon sipas standardeve. Në bashkëpunim me administratorët e tjerë dhe  zhvilluesit e aplikacioneve, planifikon përditësime me ndikim minimal në punën e  sistemeve;
 • Administruesi i bazave të të dhënave është edhe pikë kontakti me Oracle dhe Microsoft  Support, si dhe kompanitë e tjera që kanë aplikacione dhe baza të të dhënave në BQK;
 • Shkruan procedura (Ang. “stored procedures”) të cilat përdoren për nxjerrjen e raporteve  nga bazat e të dhënave në MS SQL Server dhe Oracle;
 • Shkruan dokumentin udhëzues për përdorim të databazave;
 • Rregullon problemet e ndryshme në bazat e të dhënave, aplikacioneve, komunikimin në  mes tyre dhe veglave të tjera të cilat raportohen nga shfrytëzuesit;
 • Monitoron dhe në rast të problemeve, rregullon problemet me komunikim në mes të  databazave dhe aplikacioneve të ndryshme;
 • Konfiguron bazat e të të dhënave për “high availability”;
 • Planifikon, implementon dhe teston në mënyrë të vazhdueshme procedurat për backup dhe  restore të bazave së të dhënave;
 • Kryen proceset e EOD (End of Day) pas mbylljes se orarit;
 • Kryen edhe detyra të tjera të caktuara nga udhëheqës-i/ja.

Njohuritë e kërkuara: 

 • Njohuri të shkëlqyeshme në administrimin e bazave të të dhënave të bazuara në Oracle dhe  MS SQL Server;
 • Njohuri të shkëlqyeshme në dizajnimin logjik dhe fizik të bazave të të dhënave;
 • Aftësi të kryej rregullime në performancën e bazave të të dhënave;
 • Të jetë i aftë të ofrojë strategji gjatë zhvillimit të bazave të të dhënave;
 • Shkathtësi të shkëlqyeshme në shkrimin e query të ndryshëm sipas nevojave dhe natyrës  së punës;
 • Njohuri të mirë të menaxhimit të të drejtave të shfrytëzuesve të bazave të të dhënave;
 • Përvojë në migrime të bazave të të dhënave;
 • Njohuri në performancë tunning të bazave të të dhënave;
 • Përvojë në T-SQL apo PL/SQL;

Kualifikimet dhe përvoja e kërkuar: 

 • Diploma bachelor në fushën e shkencave kompjuterike, elektroteknike apo matematikës,  ose certifikime profesionale për Microsoft SQL: MCSA: SQL Database Admin, MCSA:  SQL Server, Oracle Database Administration Certified Professional, Oracle Certified  Associate (OCA), Oracle Certified Professional (OCP);
 • Përvojë 2 vjeçare në administrimin e bazave të të dhënave;
 • Gjuha angleze e preferuar.

Të gjithë kandidatët duhet të dërgojnë dokumentet e mëposhtme: 

 • Formularin zyrtar të BQK-së për aplikim; 
 • Letrën përcjellëse ( motivuese) ku theksohet interesimi për këtë pozitë;
 • Dëshmi mbi përvojën e punës të lëshuar nga institucioni/organizata kompetente e  mbështetur me dëshmi nga Trust; 
 • Kopjet e diplomave, ndërsa diplomat e fituara jashtë Republikës së Kosovës duhet të  jenë të njohura /nostrifikuara zyrtarisht nga ana e MASHT-it;
 • Dëshmi mbi identitetin dhe vendbanimin e përhershëm në Kosovë;

Procedura e aplikimit: 

 • Afati i fundit për aplikim është 28 shkurt 2022.
 • Aplikimi mund të bëhet online (https://hris.bqk-kos.org) përmes faqes zyrtare të BQK-së  ose përmes arkivit të BQK-së. Asnjë formë tjetër e aplikimit nuk do të merret parasysh. Formën e aplikacionit mund ta shkarkoni përmes faqes zyrtare : www.bqk-kos.org
 • Dokumentacionet e pakompletuara nuk do të merren parasysh. Vetëm kandidatët të  cilët i plotësojnë kriteret e konkursit do të kontaktohen.

Shpalljet e ngjashme