Administrator/e i/e Sistemeve (zyrtar i lartë) 

50x50 bqk kosove
Banka Qendrore e Republikës së Kosovës
Publikuar
08/04/2022
Skadon
22/04/2022
Lokacioni
Prishtinë
Kategoria
Lloji
Punë  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

SHPALLJE E VENDIT TË LIRË TË PUNËS 

 • Pozita: Administrator i Sistemeve (zyrtar i lartë) 
 • Departamenti: Teknologjia Informative  
 • Divizioni: Teknologjisë Informative dhe Sistemeve 
 • I raporton: Udhëheqësit të Divizionit të Teknologjisë Informative dhe Sistemeve
 • Grada:

Përgjegjësitë dhe detyrat e punës: 

 • Konfiguron, monitoron pajisjet në infrastrukturë të DTI, përfshirë serverët, storage, switch dhe  pajisjet tjera përcjellëse;
 • Konfiguron, instalon, monitoron dhe mirëmban sistemet operative në serverë fizik dhe virtual;
 • Konfiguron, instalon, monitoron dhe mirëmban sistemet me role të caktuara, siç janë: Active  Directory, File Server, IIS Server, MS Exchange Server, SQL Server, etj;
 • Administron infrastrukturën e PKI, përfshirë menaxhimin e certifikatave;
 • Konfiguron, instalon, monitoron dhe mirëmban replikimet e të dhënave dhe sistemeve në mes dy  qendrave;
 • Konfiguron, instalon, monitoron dhe mirëmban backup-ët e të dhënave dhe sistemeve;
 • Shërben si nivel i dytë i trajtimit të incidenteve dhe problemeve tek të gjithë shfrytëzuesit e  teknologjisë informative;
 • Menaxhon infrastrukturën,duke përfshirë instalimet dhe shpërndarjen e azhurnimeve dhe  ndryshimeve përmes Microsoft Endpoint Manager (ish System Center Configuration Manager);
 • Mirëmban licencat dhe komunikon me ofruesit e shërbimeve të jashtme;
 • Konfiguron, instalon dhe përditëson softuerët në baza të rregullta në serverët dhe kompjuterët e  shfrytëzuesve;
 • Bashkëpunon ngushtë me Administratorët dhe teknikët brenda Divizionit dhe me zyrtarët e  Divizionit të Sigurisë së Informacionit dhe Vazhdimësisë së Punës;
 • Trajton dobësitë në infrastrukturë, në aspekt të sigurisë dhe përcjellë log-ët e sigurisë;
 • Përcjell dhe aplikon standardet e sigurisë së informacionit;
 • Monitoron dhe mirëmban sistemin e printimit;
 • Merr pjesë aktive në përgatitjet dhe planifikimet afatshkurta dhe afatgjata të TI;
 • Mirëmban dokumentimin e konfigurimeve, krijon procedura dhe manuale për të gjitha pajisjet dhe  shërbimet për të cilat është përgjegjës;
 • Detyra tjera që i caktohen nga përgjegjësit në hierarkinë e Departamentit të Teknologjisë  Informative.

Kualifikimet dhe përvoja: 

 • Shkallë bachelor në shkenca kompjuterike ose certifikime përkatëse që lidhen me rolin e  Administratorit, MCSE ose CompTIA Server+ . 
 • Përvojë së paku 1 vjeçare në administrim të sistemeve dhe sistemeve operative Windows Server  2012 R2, 2016, 2019. Përvojë në sigurinë e sistemeve është e preferueshme;
 • Njohuri në menaxhim të DNS, DHCP, PKI;
 • Përvoja në ambiente komplekse të infrastrukturës së TI e preferuar;
 • Përvoja ose certifikim në ITIL i preferuar;
 • Gjuha angleze - e preferuar.

Të gjithë kandidatët duhet të dërgojnë dokumentet e mëposhtme: 

 • Formularin zyrtar të BQK-së për aplikim; 
 • Letrën përcjellëse (motivuese) ku theksohet interesimi për këtë pozitë;
 • Dëshmi mbi përvojën e punës të lëshuar nga institucioni/organizata kompetente e mbështetur me  dëshmi nga Trust-i;
 • Kopjet e diplomave, ndërsa diplomat e fituara jashtë Republikës së Kosovës duhet të jenë të  njohura / nostrifikuara zyrtarisht nga ana e MASHT-it;
 • Dëshmi mbi identitetin dhe vendbanimin e përhershëm në Kosovë.

Procedura e aplikimit: 

 • Afati i fundit për aplikim është 21 prill 2022.
 • Aplikimi mund të bëhet online (https://hris.bqk-kos.org) përmes faqes zyrtare të BQK-së ose  përmes arkivit të BQK-së. Asnjë formë tjetër e aplikimit nuk do të merret parasysh.
 • Formën e aplikacionit mund ta shkarkoni përmes faqes zyrtare : www.bqk-kos.org
 • Dokumentacionet e pakompletuara nuk do të merren parasysh. Vetëm kandidatët të cilët i  plotësojnë kriteret e konkursit do të kontaktohen.

Shpalljet e ngjashme

24/05/2022