Administrator/e i/e shkollës

dragash logo min e1558652293568
Komuna Dragash
Publikuar
21/04/2022
Skadon
06/05/2022
Lokacioni
Dragash
Kategoria
Lloji
Punë  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

RN00008684
Lloji i rekrutimit: Pranim
Data e njoftimit: 23/03/2022
Afati për aplikim: 22/04/2022 - 06/05/2022

Në bazë të Nenit 8, paragrafi 1 dhe 2 te Ligjit të Punës Nr. 03/L-212 (Gazeta Zyrtare e Republikës së  Kosovës, Nr. 90/2010), Nenit 5, pikës c. të Ligjit për Arsimin në Komunat e Republikës së Kosovës  Nr. 03/L-068, nenit 67 të ligjit për zyrtar Publik Nr.06/L-114, Nenit 4 dhe 5, të Udhëzimit  Administrativ Nr.07/2017, për Rregullimin e Procedurave të Konkursit në Sektorin Publik MPMS:, Drejtoria e Arsimit në Dragash, shpall:  

K O N K U R S
PËR PLOTËSIMIN E VENDEVE TË PUNËS  

Nr. | Institucioni | Pozita | Vend i lirë/Zëvendësim
1 | Shfmu ’’Ilmi Bahtijari’’ Blaç | Administrator i shkollës | Vendi i lirë  

Dokumentet e nevojshme:  

 • Formulari i aplikimit i plotësuar; ( merret në zyrën nr.4 në DKA)
 • Rezymeja Personale (CV); 
 • Dokumenti personal (letërnjoftim ose pasaportë) kopje; 
 • Diplomat e kualifikimit (ose certifikatat), certifikatat në vend të diplomës duhet të jenë të  noterizuara tek noteri dhe jo më të vjetra se gjashtë muaj. Çdo certifikatë e diplomës më e vjetër  se gjashtë muaj nga data e diplomimit nuk do të merret parasysh; 
 • Personat që kanë diplomuar jashtë Kosovës duhet të kenë të nostrifikuara diplomat nga MASHT;
 • Certifikatën nga Gjykata se nuk është nën hetime (origjinali)
 • Dëshmi të përvojës në institucione arsimore (nëse ka). 
 • Me rastin e themelimit të marrëdhënies së punës, punëtori/ja është e detyruar të sjellë  certifikatën e gjendjes shëndetësore.  

Dokumentet duhet të jenë në kopje dhe ato nuk kthehen, ndërsa origjinalet do të kërkohen me rastin e  intervistimit.  

Si informata të sakta dhe të vërteta do të konsiderohen vetëm ato informata, të cilat janë të dëshmuara me  dokumente (jo ato që janë vetëm të deklaruara pa dëshmi).  

Kualifikimet dhe shkathtësitë e kërkuara:

 • Diplomë universitare: Fakulteti Juridik drejtimi i përgjithshëm, Ekonomik, Filologjik,  Administratë publike dhe dy vite përvoje pune. 
 • Njohuri profesionale në fushën e administratës;  
 • Shkathtësi për të organizuar punën e vet dhe për të koordinuar stafin e nivelit  administrativ;  
 • Shkathtësi hulumtuese, analitike, vlerësuese të informacionit;  
 • Aftësi për përmbushje të detyrave dhe punëve nën presion;  
 • Shkathtësi kompjuterike të aplikacioneve të programeve (Word, Excel, Power Point,  Internetit);

Qëllimi i vendit të punës: 

Brenda fushës specifike, kryen detyra profesionale dhe administrative sipas kërkesës për  ofrimin e shërbimeve dhe produkteve që kontribuojnë në përmbushjen e objektivave të njësisë  organizative.  

Detyrat dhe përgjegjësitë  

 1. Mban librat amë dhe të gjitha shënimet (të dhënat) për fëmijë;  
 2. Mban librin amëz të nëpunësve dhe kujdeset për evidencën personale (dosjet) për të punësuarit në  institucion, për azhurnimin e tyre, përvojën e punës, pushimet e lehonisë, kohën e pensionimit, si dhe  të gjitha punët e tjera administrative;  
 3. Ndihmon dhe këshillon drejtorin e institucionit për zbatimin e ligjit dhe akteve të tjera juridike;
 4. Ndihmon drejtorin në organizimin e mbledhjeve me prindër, komunitetin, edukatoret, etj. 
 5. Kujdeset për mirëmbajtjen e plote dhe të saktë të arkivit dhe administratës së IEAA; 
 6. Ndihmon drejtorin në hartimin e statistikave dhe raporteve të IEAA;  
 7. Mbikëqyr punën e stafit teknik të IEAA;  
 8. Protokollon shkresat që i drejtohen institucionit dhe kujdeset që përgjigjet të realizohen brenda  afateve;  
 9. Kryen edhe detyra tjera në përputhje me ligjet dhe rregulloret të cilat mund të kërkohen në mënyrë  të arsyeshme kohë pas kohe nga mbikëqyrësi i tij.  

Kandidatët me kualifikime jo përkatëse dhe ata të pakualifikuar sipas këtyre ligjeve dhe UA nuk  do të merren në shqyrtim, përkatësisht refuzohen. 

Pas plotësimit të dispozitave ligjore dhe kritereve të konkursit publik, kandidatët do t’i  nënshtrohen testimit me shkrim.  

Në test me shkrim do të ftohen ata kandidat të cilët i plotësojnë kushtet sipas akteve ligjore të  lartcekura.  

Lista e ngushtë e aplikantëve që ftohen për test, intervistë, si dhe orari i intervistave publikohet  në ueb faqen e Komunës së Dragashit: https://kk.rks-gov.net/dragash/ dhe përmes email-it  (sipas të dhënave në aplikacionin e kandidatit/es).  

Afati dhe mënyra e aplikimit  

Aplikacioni i kompletuar (me të gjitha dokumentet e kërkuara) duhet të dorëzohet në DKA zyra  nr. 4 përmes protokollit.  

Dokumentet e dërguara pas afatit dhe ato të pakompletuara nuk do të shqyrtohen nga  Komisioni.  

Afati i aplikimit është 15 ditë. Data e njoftimit në ueb faqen: https://konkursi.rks-gov.net/ është prej datës 23/03/2022 deri me datën 21/04/2022, ndërsa data e aplikimit është nga data  22/04/2022 deri me datën 06/05/2022 Përveç ueb faqes unike të procedurave të  konkurrimit, konkursi publikohet edhe në ueb-faqe zyrtare të Komunës: https://kk.rks-gov.net/dragash/ 

Shpalljet e ngjashme

Mësimdhënës/e   Deçan
19/05/2022
19/05/2022
Roje Pylli (3)   Mitrovicë
19/05/2022