Vende të lira të punës (7)

komuna istog e1558652144905
QKMF Istog
Publikuar më
27/11/2020
Qyteti
Istog
Kategoria
Lloj listimi
Punë  

Përshkrimi

Në mbështetje të nenit 8 paragrafi 1 dhe 2 të Ligjit të Punës Nr 037L-212 e miratuar nga
Kuvendi i Republikës së Kosovës, nenit 4i Udhëzimit Administrativ Nr.0772017, Për Rregullimin
e Procedurave të Konkursit në Sektorin Publik dhe neni 15, Statutit të Q.K.M.F në Istog shpall:

KONKURS
Për plotësimin e vendeve te lira të Punës:

Titulli i vendit të punës: Specialist i Mjekësisë Familjare
Numri i Referencës: 1092742020
Numri i ekzekutuesve: 1 (një)
Niveli i pagesës: 8.4
Kategoria funksionale: Niveli Profesional
Periudha e kontratës është: Në kohë të pacaktuar,(6 Muaj Periudha Provuese)
Orari i Plotë: 40 orë në javë.
Lloji i pozites: I karrierës.

Punët dhe detyra

 • Ndihmon dhe siguron mirësjellje e kujdes të veçantë në lëmin të cilën është trajnuar,
 • Mbanë evidencën e rregullt të dokumentacionit mjekësorë, kartelën e pacientit si dhe dokumente tjera,
 • Jep udhëzime me shkrim dhe me gojë për trajtime të pacientit,
 • Mbanë kujdestarinë sipas radhës,
 • Është mbikëqyrës dhe përcjellë në vazhdimësi gjendjen shëndetësore të familjes,
 • Ndihmon në preventimin e sëmundjeve dhe çrregullimeve duke këshilluar pacientet në lidhje me dietë, ushqim, higjienë dhe shëndet në përgjithësi.

Shkollimi i kërkuar: Diplomë Universitare- Fakulteti i Mjekësisë ( specializimi nga Mjekësia Familjare)

Aftësit përvoja dhe atributet e tjera:

 • Minimum stazhi i Obliguar Profesional
 • Të jetë i licencuar
 • Përvoja e punës e dëshirueshme
 • Shkathtësi për komunikim planifikim të punës dhe udhëheqje të ekipit:
 • Shkathtësi hulumtuese, analitike vlerësuese dhe dhënja e këshillave profesionale:
 • Aftësi për përmbushjen e detyrave dhe punëve nën presion.
 • Njohja e punës me kompjuter e dëshirueshme 5

Dokumentet e kërkuara:

 • Diploma e Fakultetit të Mjekësisë:
 • Të jetë e licensuar:
 • Dëshmi për përvojen e punës nëse ka:
 • Dokumenti i Identifikimit,
 • Çertifikata që nuk jeni nën hetime.

2. Titulli i vendit të punës: Mjek-e i/e Mjekësisë së Përgjithshme
Numri i referencës: 109212020
Numri i Ekzekutuesve 1 (një)
Niveli i Pagës: Koeficienti 7.2
Kohëzgjatja e Emërimit: Më afat te pacaktuar(përudha provuese 6 muaj)
Orët e Punës: 40 Orë
Puna Provuese : 6 muaj

Punët dhe detyrat:

 • Sigurimi i sherbimeve shëndetësore në mbrojtjen parësore,
 • Kujdesi për shëndetin e pacientëve, përshkruan dhe administron tretmanët, medikamentet dhe i zbaton masat tjera shëruese,
 • Ndihmon në parandalimin e sëmundjeve dhe çrregullimeve duke këshilluar pacientët dhe popullatën në lidhje me pastërtinë dhe shëndetin në përgjithësi:
 • Jep udhëzime me shkrim dhe me gojë për trajtim të pacientit,
 • Përshkruan dhe administron medikamente:
 • Udhëzon pacientët të specialistët mjekësorë dhe shkëmben të dhënat relevante mjekësore
 • Përpilon me shkrim raportet lidhur me punën dhe veprimet e tij:
 • Ndërmerr aktivitetet për edukimin shëndetësorë të popullatës:
 • Kryen dëtyra të tjera ashtu si kërkon mbikqyrësi në mbarëvajtjen e punës ku është i punësuar
 • Ndihmon dhe siguron mirësjellje e kujdes të veqant në lëmin në të cilin është trajnuar
 • Mban kujdestarinë sipas radhës dhe kryen punë të tjera sipas kërkesës së eprorit:
 • Kryen detyra të veçanta në lidhje me profesionin e tij.

Shkollimi i kërkuar: Diplomë Universitare- Fakulteti i Mjekësisë drejtimi Mjekësia
e Përgjithshme.

Aftesite/përvoja dhe atributet e tjera:

1. Minimum stazhi i Obliguar Profesional:
2. Të jetë i licencuar:
3. Përvoja e punës e dëshirueshme:
4. Shkathtësi për komunikim planifikim të punës dhe udhëheqje të ekipit:
5. Shkathtësi hulumtuese, analitike vlerësuese dhe dhënja e këshillave profesionale,
6. Aftësi për përmbushjen e detyrave dhe punëve nën presion.
7. Njohja e punës me kompjuter e dëshirueshme :

Dokumentet e kërkuara:

 • Diploma e Fakultetit të Mjekësisë,
 • Licencën e punës:
 • Dëshmi për përvojen e punës nëse ka,
 • Certifikatën e lindjes,
 • Certifikata që nuk jeni nën hetime.

3. Titulli i vendit të punës: Infermier/e
Numri i Referencës: 10922020
Numri i ekzekutuesve: 2 (dy)
Niveli i pagesës: 4.8
Kategoria funksionale: Niveli Profesional
Periudha e kontratës është: Në kohë të pacaktuar,(6 Muaj Periudha Provuese)
Orari i Plotë: 40 orë në javë.
Lloji i pozitës: I karrierës.

Punët dhe detyrat:

Ne bashkëpunim me anëtaret e tjerë të ekipit të mjekësis familjare, ofron një sere shërbimesh shëndetësore infermiereje duke përfshire kujdesin institucional, shtëpiak, për individ dhe familje dhe komunitete si:

 • Kujdes prenatal, Intrapartal, postpartal:
 • Ofron kujdes për nëna dhe fëmije:
 • Ofron shërbime për fëmije dhe të rinj, invalid dhe të moshuar, përkujdesje për te sëmuret kronik
 • Ofron shërbime rehabilituese të shëndetit mental të bazuar në bashkësi, etj
 • Te caktoj, planifikoj, implementoj dhe vlerësoi kujdesin ndaj te sëmurit ne përputhje
  me politiken e aprovuar:
 • Te iu japë pacienteve informata të sakta dhe të qarta lidhur me kujdesin i cili iu ofrohet atyre,
 • Të kontribuoi ne mbajtje të pastërtisë dhe higjienës në mjedisin ku punon dhe të punoj gjithnjë në përputhje me udhëzuesit mbi kontrollin e infeksionit
 • Realizon programe të promovimit shëndetësor”
 • Ndihmon dhe siguron mirësjellje e kujdes të veçant në lëmin në të cilin është trajnuar,
 • Mban kujdestarin sipas radhës dhe kryen punë të tjera sipas kërkesës së eprorit:
 • Kryen detyra të veçanta në lidhje me profesionin e tij.

Kualifikimet, shkathtësitë kyqe, aftësitë dhe përvoja.

 • Shkolla e Mesme e Mjekësisë-Drejtimi përgjithshëm Fakulteti i Infermierisë- bachellor,
 • Minimum stazhi i Obliguar Profesional:
 • Të jetë i licencuar.
 • Përvoja e punës e dëshirueshme.

Dokumentët e kërkuara:

 • Diploma e shkollës së mesme ose e fakultetit:
 • Licencën e Punës
 • Dëshmi për përvojën e punës.
 • Dokumenti i Identifikimit
 • Dëshmi nga gjykata që nuk je nën Hetime

4. Titulli i vendit të punës: Teknik/e i/e Laboratorit, në QKMF.
Numri i Referencës: 1092172020
Numri i ekzekutuesve: 1 (një)
Niveli i pagesës: 4.8
Kategoria funksionale: Niveli Profesional
Periudha e kontratës është: Në kohë të pacaktuar (6 Muaj Periudha Provuese)

Punët dhe detyrat:

 • Bënë pregaditjen për sterilizimin e instrumenteve të nevojshme laboratorike për marrjen e materialit laboratorik nga pacientët,
 • Varësisht nga testet që kryhen në laborator, të merr, të pregadisë, të analizoj dhe të asgjesoj në menyrë të sigurt të gjitha mostrat klinike,
 • Shkruan, shpërndan dhe arkivon rezultatet e testeve të ndryshme laboratorike,
 • Përdorë dhe mirëmban të gjitha paisjet laboratorike ,
 • Jep këshilla pacientëve për mënyrën e marrjes së mostrave,
 • Pregaditë , klasifikon dhe sterilizon enët laboratorike
 • Kryen edhe punë të tjera profesionale specifike për shërbimin përkatës.

Kualifikimet, shkathtësit kyqe, aftësite dhe pervoja

 • Shkolla e Mesme e Mjekesise-Drejtimi teknik i laboratorit Fakulteti i Infermierisë- bachellor- drejtimi teknik i laboratorit
 • Minimum stazhi i Obliguar Profesional:
 • Të jetë i licencuar.
 • Përvoja e punës e dëshirueshme.

Dokumentët e kërkuara:

 • Diploma e shkollës së mesme ose e fakultetit:
 • Licencën e Punës
 • Dëshmi për përvojën e punës.
 • Dokumenti i Identifikimit
 • Dëshmi nga gjykata që nuk je nën Hetime

5. Titulli i vendit të punës: Mirëmbajtes/e i objekteve në QKMF
Numri i Referencës:
Numri i ekzekutuesve: 2 (dy)
Niveli i pagesës:4.0
Kategoria funksionale: Niveli Profesional
Periudha e kontratës është: Në kohë të pacaktuar (6 Muaj Periudha Provuese).

Qëllimi I postit:

 • Të siguroj efikasitet ne punë në të gjitha shërbimet teknike
 • Të veprojë në interest të përgjithsëm tek Institucioni Shëndetësorë
 • Të sigurojë mbështetje në ofrimin e shërbimeve jo-klinike

Detyrat kyqe:

 • Të angazhohet në mirëmbajtjen e rregullt të objekteve dhe pajisjeve të Institucionit Shëndetësorë
 • Të sigurojë menagjim efektiv te pronës/pasurisë së Institucionit Shëndetësorë
 • Të sigurojë shfrytëzim efecientë të energjisë elektrike dhe të identifikojë mundësitë e kursimit të energjisë elektrike
 • Të përkujdeset për sistemin e ngrohjes së objekteve Shëndetësore dhe për ngrohje racionale.

Përgjegjësitë kyqe:

 • Ndërtesat
 • Paisjet mjekësore
 • Paisjet mekanike, elektrike, biomjeksore etj.
 • Paisjet e telekomunikacionit
 • Parkingu
 • Kopshtet
 • Automjetet e Institucionit Shëndetësorë
 • Sistemi I ngrohjes dhe stacionit të ngrohjes etj.

Kualifikimet, shkathtësitë kyqe, aftësit dhe përvoja

 • Diploma e shkollës së mesme ose e fakultetit:
 • Përvoja e punës e dëshirueshme.
 • Dokumenti i Identifikimit,
 • Dëshmi nga gjykata që nuk je nën Hetime.

Të drejtë për punësim kanë të gjithë përsonat e moshës madhore të cilët kanë zotësi për të vepruar, janë në posedim të drejtave civile dhe politike, kanë përgatitjen e nevojshme arsimore dhe aftësinë e duhur për kryerjen e detyrave të punës,

Konkursi mbetet i hapur 15 ditë nga dita e shpalljës në mjetet e informimit.

Kandidatët e interesuar mund ti marrin aplikacionet çdo ditë pune , në Qendrën Kryesore të Mjekësisë Familjare —Istog -Zyra e Shërbimit Juridik dhe aplikacionet e plotësuara dorëzohen në të njejtën zyre.

Me Kandidatët të cilët kanë konkuruar, do të mbahët intervista nga komisioni . Për datën dhe kohën e mbajtjes së intervistës, kandidatët do të njoftohen me kohë.

Vërejtje: Dokumentet e pakompletura, si parashtrimi i kërkesave pas skandimit të afatit të
përcaktuar, nuk do të shqyrtohen.

Shpallja e plote.

Listime të ngjashme

Pastrues/e - Ndihmës/e   Pejë e re
19/01/2021
Asfaltues (7)   Prishtinë e re
19/01/2021
Praktikantë vullnetarë (10)   Prishtinë e re
19/01/2021
Praktikantë Vullnetarë (79)   Prishtinë e re
19/01/2021