UN

64x64 united nations
United Nations

Informacioni për punëdhënësin

The United Nations Kosovo Team (UNKT) is comprised of 19 agencies and hundreds of staff from Kosovo and abroad.

Listimet aktive në UN

UNMIK Prishtinë Gus, 04
UNDP Kosovo Kosovë Gus, 02
UNOPS Prishtinë Kor, 30
World Health Organization Prishtinë Kor, 29