Deadline extension: Application for Grant Scheme for Civil Society Organizations

  • Skat Consulting Ltd.
  • Kosovë
  • 22/09/2022
Grante Mjedis Shumëfishta

Përshkrimi

Njoftim për zgjatjen e afatit për
Aplikim
për Skemën e Granteve për Organizatat e Shoqërisë Civile

Programi i Menaxhimit të Integruar të Resurseve Ujore në Kosovë i financuar nga Zvicra (IWRM-K) dhe Qeveria e Kosovës, synon të ndërtojë kapacitete afatgjate për administrimin e resurseve ujore në nivel kombëtar dhe të pellgjeve lumore në përputhje me prioritetet socio-ekonomike dhe politike të Kosovës, si dhe me nevojat e zhvillimit të qëndrueshëm në të ardhmen. Një pjesë e rëndësishme e Programit është Fuqizimi i rolit të Organizatave të Shoqërisë Civile /Organizatave Jo-Qeveritare (tani e tutje OSHC-të/OJQ-të_ në menaxhimin e resurseve ujore.

Programi IWRM-K fton OSHC-të/OJQ-të me bazë në Kosovë që të dorëzojnë aplikimet për Skemën e Granteve për Organizatat e Shoqërisë Civile. Aplikimet duhet të dorëzohen në mënyrë elektronike në: tender@skat.ch14 tetor 2022, në ose para orës 16:30 CET. Pranohen vetëm aplikimet në gjuhën angleze. Nëse ka ndonjë pyetje, përgjigjet do të jipen individualisht.

Për më shumë informacione, ju lutem shikoni brenda dokumentacionit të Call for Applications.

 

Eng

Notice for deadline extension for
Application for Grant Scheme for Civil Society Organizations

The “Integrated Water Resources Management in Kosovo” (IWRM-K) Program funded by the Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC) and the Government of Kosovo, aims to build long-lasting water resources management capacities at national and river basin levels in line with Kosovo’s socio-economic and political priorities, as well as the needs of future sustainable development. An important part of the Program is the Strengthening of the role of Civil Society Organizations/Non-Governmental Organizations (hereinafter the CSOs/NGOs) in water resources management.

The IWRM-K Program kindly invites Kosovo-based CSOs/NGOs to submit applications under the Grant Scheme for Civil Society Organizations. The applications must be submitted electronically to: tender@skat.ch on or before 16.30h CEST on 14 October 2022.

Applications should be submitted in English language. If there are any questions, the answers will be replied individually.

More information can be found inside the document Call for Applications.

 

Serb

Informacija u vezi sa produženjem roka za
prijavu
za Grant Šemu za Organizacije civilnog društva

Program “Integrisano upravljanje vodnim resursima na Kosovu ” (IUVR-K) osnovan od strane Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) i vlade Kosova, nastoji da izgradi dugotrajne kapacitete resursa vode na nacionalnom nivou i nivou rečnih slivova u skladu sa društveno-ekonomskim i političkim prioritetima, kao i potrebama budućeg izdrživog razvoja. Veoma važan deo Programa je Ojačanje uloge Organizacija civilnog društva/Nevladinih organizacija (u daljem tekstu: OCD/NVO) u administriranju resursa vode.

IUVR-K Program poziva kosovske OCD/NVO po podnesu prijavu za Grant Šemu za Organizacije civilnog društva. Prijava se podnosi putem elektronske pošte na sledećoj adresi: tender@skat.ch do 14. oktobra 2022, u 16:30 časova ili pre 16:30 , na Engleskom jeziku. Na svako pitanje, dobija se individualni odgovor. Više informacija možete naći u dokumentu Poziv za prijavu.

Komuna

Kosove

Të drejtë aplikimi

Organizatat Jo-Qeveritare