IT / System Administrator

  • Kolegji Riinvest (Riinvest College)
  • Prishtina
  • 25/05/2023
Punë

Përshkrimi

Pozita: IT / System Administrator

· Është përgjegjës për pajisjet teknologjike siç janë kompjuterët / printerët / fotokopje / projektorët dhe të tjera pajisje dhe aksesorë të TI-së;

· Pranon tiketat e help-desk që ndërlidhen me shërbime të TI-së;

· Mirëmban dhe dizajnon websitet e Kolegjit:

· Kontakti i parë me providerin e rrjetit dhe problemeve teknike me rrjete;

· Sigurohet që sallat janë në rregull për mbarëvajtjen e mësimit duke i kontrolluar ato çdo mëngjes për teknikalitete;

· Proceson kërkesat e studentëve dhe stafit për mirëmbajtje të emailave;

· Proceson kërkesat e drejtuara për platformën në My.Riinvest.net dhe elearning.riinvest.net

· Kujdeset për krijim /ndalim të qasjeve për studentët dhe stafin;

· Krijon dhe ekzekuton skripta në SQL për të administruar platformën e menaxhimit të studentëve;

· Mirëmban dhe konfiguron VM (virtual machines)/ hoste të kolegjit;

· Mirëmban dhe konfiguron sipas nevojës serverët lokal te kolegjit DC (domain controler);

· Bën backup te rregullt për të gjitha platformat e mësipërme;

· Kujdeset për të dhënat e të gjitha zyreve, për t’i akumuluar në një vend dhe për t’i bere backup të rregullt atyre;

· Kujdeset që i gjithë stafi të ketë të licencuar softuerët e nevojshëm për përdorim;

· Kujdeset për privacy policy dhe firewall të institucionit në kohe reale si dhe në pajisjet e stafit në përgjithësi;

· Ka kujdes të shtuar në rrjedhën e informatës në institucion duke vendosur gjithmonë të parin ligjin për ruajtjen e të dhënave personale;

· Merr pjesë aktive në aktivitetet e organizuara për qëllime rekrutimi, promovimi si dhe në aktivitetet tjera të organizuara;

· Ndihmon studentët në përdorim të platformave;

· Ushtron edhe detyra dhe autorizime tjera sipas udhëzimeve e direktivave të Drejtorit Administrativ dhe Udhëheqësit të Departamentit përkatës;

· Përgatitë aspektet teknike në rast të eventeve / takimeve, etj.

Kualifikimet e kërkuara:

 

· Diplome universitare në Shkenca Kompjuterike

· Minimum tre vite përvojë pune ne fushat e TI-së

· Njohuri bazike në fushën rrjetave (Mikrotik)

· Njohuri profesionale ne databaza (SQL dhe MySQL)

· Njohuri profesionale ne Wordpress dhe bazike ne Laravel.

· Njohuri profesionale ne ekzekutimin e komandave nëpër serverë (Linux me apache), (Windows Server me IIS7) dhe Ubuntu

· Njohuri profesionale me instalim te SSL dhe çështje tjera te sigurisë se serverëve

· Njohuri me platformat Moodle, Google Workspace dhe BigBlueButton

· Njohuri Profesionale me konfigurim te Active Directory dhe DC

· Shkathtësi për të organizuar punën

· Shkathtësi hulumtuese, analitike, vlerësuese të informacionit

· Aftësi për përmbushje të detyrave dhe punëve nën presion

· Shkathtësi kompjuterike të aplikacioneve te ndryshme

Aplikacionit duhet ti bashkëngjiten këto dokumente:

• CV-në

• Dëshmi mbi shkollimin e kryer (kopja e diplomës e noterizuar)

• Dokumente tjera relevante për pozitën që aplikoni

• Letër referencë nga ish-punëdhënësit

Dokumentacioni i kompletuar duhet të përcillet në e-mail adresën info@riinvest.net deri me datën 05.06.2023.

 

Të drejtë aplikimi

Individë