MOVE Grants

  • Western Balkans Fund (WBF)
  • Kosovo
  • 17/03/2023
Grante Arsim Art dhe Kulturë

Përshkrimi

Nga sot deri më 18 prill 2023, individët dhe organizatat nga zona e Ballkanit Perëndimor janë të mirëpritur të aplikojnë dhe të përfitojnë nga mekanizmi më i ri i dhënies së granteve të Fondit të Ballkanit Perëndimor.

Move Grants janë një skemë e re që për herë të parë synon jo vetëm organizatat e shoqërisë civile, por edhe individët që banojnë në rajonin tonë.

Si i tillë, Move Grants është i hapur për studentë, studiues, profesorë, artistë, sportistë, etj, përveç grupit të zakonshëm të Thirrjes sonë për Propozime, Organizatat e Shoqërisë Civile, Jofitimprurëse, Shoqatat, Grupimet e Biznesit, Rrjetet, etj.

Ai është projektuar me qëllim që të jetë një instrument mbështetës fleksibël, i besueshëm dhe me njoftim të shkurtër për palët tona të interesuara. Mbështet individët deri në 5000 Euro dhe organizatat deri në 10000 Euro.

Move Grants do të zhvillohen paralelisht me Thirrjen më të spikatur për Propozime. Në vitin 2023, aplikimet për Move Grants do të hapen në mars, qershor dhe tetor.

Gjatë fazës së aplikimit, ne do të jemi në dispozicion për t'u takuar dhe për t'iu përgjigjur çdo pyetjeje tuaj personalisht në vendet e mëposhtme:

Tiranë | 17 Mars, nga ora 11.00-13.00 në Tulla Center
Podgoricë | 20 Mars, nga ora 13.00-15.00 në Hotel CUE
Prishtinë | 21 Mars, nga ora 13.00-14.30 dhe nga ora 16.00-17.30 në Rings Restaurant
Sarajevë | 22 Mars, nga ora 11.00-13.00, në Akademia 387
Shkup | 23 Mars, nga ora 11.00-13.00 në City Park Hotel
Beograd | 29 mars, nga ora 11.00-11.45 dhe nga ora 12.00-12.45 në EU Info Center

Dy mundësi shtesë do të ofrohen online në 24 dhe 31 mars.

Qeveria Zvicerane mbështet teknikisht dhe financiarisht forcimin institucional dhe diversifikimin e portofolit të Fondit të Ballkanit Perëndimor. Grantet e Lëvizjes së WBF janë pjesë e kësaj mbështetjeje.

Për të regjistruar dhe nisur aplikacionin tuaj vizitoni portalin tonë të automatizuar të aplikacioneve – LINK

-EN-

From today until 18 April 2023, individuals and organisations from the Western Balkans area are welcome to apply and benefit from the newest grant-giving mechanism of the Western Balkans Fund.

Move Grants are a new scheme that, for the first time, target not only Civil Society Organisations but also individuals residing in our region.

As such, Move Grants is open to students, researchers, professors, artists, sportspeople, etc, besides the usual pool of our Call for Proposals, Civil Society Organisations, Non-for-Profit, Associations, Business Clusters, Networks, etc.

It has been designed with the purpose of being a flexible, reliable and short-notice support instrument for our stakeholders. It supports individuals with up to 5.000 Euros and organisations with up to 10.000 Euros.

Move Grants will run parallel to the most prominent Call for Proposals. In 2023, applications for Move Grants will be open in March, June and October.

During the application phase, we will be available to meet and reply to any of your questions in person at the following venues:

Tirana | 17 March, from 11.00-13.00 at Tulla Center
Podgorica | 20 March, from 13.00-15.00 at CUE Hotel
Prishtina | 21 March, from 13.00-14.30 and from 16.00-17.30 at Rings Restaurant
Sarajevo | 22 March, from 11.00-13.00, at Akademia 387
Skopje | 23 March, from 11.00-13.00 at City Park Hotel
Belgrade | 29 March, from 11.00-11.45 and from 12.00-12.45 at EU Info Center

Two additional opportunities will be provided online in 24 and 31 March.

The Swiss Government supports technically and financially the Western Balkans Fund’s institutional strengthening and portfolio diversification. WBF Move Grants is part of this support.

To Register & Start your application visit our automatized application portal – LINK

 

Të drejtë aplikimi

Individë, Organizatat Jo-Qeveritare, Organizatat Jofitimprurëse