Thirrje për kuotim: Furnizim me veshëmbathje

  • Democracy Plus
  • Kosovo
  • 16/03/2023
Tendera Furnizime

Përshkrimi

Demokraci Plus (D+) është një organizatë e pavarur dhe jofitimprurëse e themeluar në mars të vitit 2016 në Prishtinë, e cila angazhohet për zhvillimin e një shoqërie demokratike, përmes ndikimit në vendimmarrje dhe fuqizimit të pjesëmarrjes qytetare në hartimin dhe zbatimin e politikave publike.

Demokraci Plus po kërkon furnizues për furnizim me veshmbathje pune (xhaketa, pantallona, xhaketa shiu, kapela, dorëza, syze mbrojtëse). Këto furnizime (50 nga secila, dhe 100 palë dorëza), nevojiten që të lifterohen në prill 2023. Demokraci Plus planifikon që të organizojë thirrje të ngjashme dhe gjatë viteve të ardhshme.

Ju lutem përgatisni kuotimin tuaj (ofertën) në pajtim me kërkesat e paraqitura në Thirrjen për Kuotim. Oferta është valide edhe në formatin PDF.

Ofertuesit e interesuar mund të shkarkojnë Thirrjen për Kuotim (dosjen) këtu: Thirrje për Kuotim

Dorëzimi i ofertave bëhet në email adresën procurement@dplus.org

Afati i fundit për dorëzim të ofertave është 31 mars 2023, ora 14:00.

E gjithë korrespondenca, njoftimet, kërkesat për sqarime në relacion me këtë Thirrje për Kuotim duhet të dërgohen në emailin procurement@dplus.org

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Demokratija plus (D+) je nezavisna i neprofitna organizacija osnovana u martu 2016. godine u Prištini, koja je posvećena razvoju demokratskog društva, kroz uticaj na donošenje odluka i jačanje učešća građana u kreiranju i sprovođenju javnih politika.
 
Democracy Plus traži dobavljače za isporuku radne odeće (jakne, pantalone, jakne za kišu, kape, rukavice, zaštitne naočare). Ovo snabdevanje (50 komada od svake i 100 pari rukavica) treba da budu isporučene u aprilu 2023. Democracy Plus planira da organizuje slične pozive i u narednim godinama.
 
Molimo Vas da Vašu ponudu pripremite u skladu sa zahtevima predstavljenim u Pozivu za Ponudu. Ponuda je važeća i u PDF format.
 
Zainteresovani ponuđači mogu preuzeti Poziv za Ponudu (fajl) ovde: Poziv za ponudu
 
Podnošenje ponuda se vrši na mejl adresu procurement@dplus.org
 
Zadnji rok za podnošenje ponuda je 31 mart 2023, do 14.00 časova.
 
Svu prepisku, obaveštenja, zahteve za pojašnjenja u vezi sa ovim Pozivom za podnošenje ponuda treba poslati na e-mail procurement@dplus.org