Ftese per bashkepunim / Poziv za saradnju / Invitation for cooperation

  • Platforma CiviKos
  • Kosovë
  • 25/11/2022
Grante Shoqëri Civile

Përshkrimi

Ftesë për bashkëpunim për Përfaqësues të Këshillave të Fshatrave dhe Lagjeve, dhe OJQ-ve  lokale nga komunat/rajonet Klinë, Vushtrri, Fushë Kosovë, Kamenicë, Mitrovicë dhe  Gjakovë 

Ftesë për bashkëpunim për Përfaqësues të Këshillave të Fshatrave dhe Lagjeve, dhe OJQ-ve,  të cilët veprojnë në rajonet Klinë, Vushtrri, Fushë Kosovë, Kamenicë, Mitrovicë dhe  Gjakovë, për të punuar së bashku në rritjen e bashkëpunimit qytetar-organizata të shoqërisë  civile. Në kuadër të aktiviteteve do të organizohen sesione informuese të përbashkëta dhe  me qëllim rrjetëzimin në mes të pjesëmarrësve. 

Kjo thirrje është hapur në kuadër të projektit “Përforcimi i Zërave Lokal Përmes Pjesëmarrjes  Aktive”, mbështetur nga National Endowment for Democracy (NED), përmes së cilit CiviKos  synon të punojë në 6 komunat për rritjen e ndikimit qytetar në proceset vendimmarrëse në  nivel lokal. 

Me qëllim të identifikimit të përfaqësuesve të Këshillave të Fshatrave dhe Lagjeve si dhe OJQ ve lokale që veprojnë në rajonet Klinë, Vushtrri, Fushë Kosovë, Kamenicë, Mitrovicë dhe  Gjakovë, CiviKos ju fton të shprehni interesimin tuaj duke e plotësuar formularin më  poshtë: https://forms.gle/8ocKYfzUk3CkdtuD7

Afati për shprehje të interesimit është 16.12.2022

---

Invitation for cooperation for Representatives of Village and Neighbourhood Councils, and  local NGOs from municipalities/regions of Klina, Vushtrri, Fushe Kosova, Kamenica, South  Mitrovica, and Gjakova 

Invitation for Representatives of Village and Neighbourhood Councils, and NGOs operating in the regions of Klina Vushtrri, Fushe Kosova, Kamenica, South Mitrovica, and Gjakova, to  work together in enhancing cooperation between citizens and civil society organizations. As  part of these activities, joint information sessions will be organized aiming for the networking of participants. 

This call was opened within the project “Amplifying Local Voices through Meaningful  Participation” supported by the National Endowment for Democracy (NED), through which  CiviKos aims to work through this project in 6 municipalities in enhancing civic influence in decision-making processes at the local level. 

In order to identify representatives of village and neighbourhood councils, as well as local  NGOs operating in the regions of Klina, Vushtrri, Fushe Kosova, Kamenica, South Mitrovica,  and Gjakova, CiviKos invites you to express your interest by filling out the form below:  https://forms.gle/8ocKYfzUk3CkdtuD7 

The deadline for expressions of interest is 16.12.2022

---

Poziv za saradnju za predstavnike seoskih i mesnih saveta, koji deluju u regionima Klina,  Vučitrn, Kosovo Polje, Kamenica, Južna Mitrovica i Đakovica 

Poziv za saradnju za predstavnike seoskih i mesnih saveta, koji deluju u regionima Klina,  Vučitrn, Kosovo Polje, Kamenica, Južna Mitrovica i Đakovica da zajedno rade na  unapređenju saradnje između građana i organizacija civilnog društva. U okviru ovih aktivnosti  biće organizovane zajedničke informativne sesije sa ciljem umrežavanja učesnika. 

Ovaj poziv je otvoren u okviru projekta „Jačanje lokalnog glasa kroz direktno učešće“ podržanog od National Endowment for Democracy (NED), kroz koji CiviKos ima za cilj da radi  u okviru ovog projekta u 6 fokus opština zajedno sa lokalnim organizacijama i predstavnicima  seoskih i mesnih saveta u jačanje građanskog uticaja u procesima donošenja odluka na  lokalnom nivou. 

U cilju identifikovanja predstavnika seoskih i mesnih saveta, kao i lokalnih NVO koje deluju u  regionima: Klina, Vučitrn, Kosovo Polje, Kamenica, Južna Mitrovica i Đakovica, CiviKos vas  poziva da izrazite svoje interesovanje popunjavanjem formulara ispod:  https://forms.gle/8ocKYfzUk3CkdtuD7 

Rok za iskazivanje interesovanja je 16.12.2022

Komuna

Fushë Kosovë, Gjakovë, Kamenicë, Klinë, Mitrovicë, Vushtrri