Ekspeditues/e - Korrier/e

 • Komuna Prizren
 • Prizren
 • 15/11/2022
Punë Shërbime të përgjithshme

Përshkrimi

RN00010425
Lloji i rekrutimit: Pranim
Data e njoftimit: 15/11/2022
Afati për aplikim: 29/11/2022 - 06/12/2022

Në bazë të Ligjit Nr. 06/L-114 për Zyrtarët Publik, nenit 7 të Rregullores (QRK) nr. 05/2022 për procedurat konkurruese dhe pranimi për nëpunësit administrativ dhe mbështetës, Komuna e Prizrenit, shpall: 

KONKURS PËR PLOTËSIMIN E VENDIT TË PUNËS 

Drejtoria për Administratë 

 • Titulli i pozitës së punës: Ekspeditues- Korrier
 • Lloji i Zyrtarit Publik: Nëpunës administrativ dhe mbështetës
 • Lloji i vendit të punës: me afat të pacaktuar, me orar të plotë (periudha provuese 6 muaj) Koeficienti: 6
 • Numri i ekzekutuesve: 1 (një) 

Detyrat kryesore: 

 • Kryen punët e dërgimit të postës, interne dhe të jashtme për të gjitha organet e administratës si dhe për personat juridik dhe fizik;
 • Evidentojnë fletëdërgesat dhe fletëkthimet e postës;
 • E informon Udhëheqësin e Sektorit lidhur me postën e pa dorëzuar me kohë, lidhur me ndërmarrjen e masave adekuate;
 • Vendosin njoftimet nëpër vendet publike;
 • Kryen dhe punët tjera sipas kërkesës së Udhëheqësit të Sektorit 

Shkathtësitë e kërkuara: 

 • Shkathtësi të dëshmuara të komunikimit me shkrim dhe me gojë;
 • I gatshëm të merrë përgjegjësi. 

Kushtet: 

 • Shkollimi i Mesëm;

Dokumentacioni i kërkuar: 

 • Fotokopja e Letërnjoftimit
 • Çertifikata e lindjes
 • Dy - rekomandime ( nëse keni )
 • Diploma e shkollës së mesme (kopja e noterizuar)
 • Vërtetim për përvojën e punës së bashku me pasqyrën nga TRUST (nëse keni)
 • Certifikatën që nuk jeni nën hetime (Dëshmi penaliteti). 

Konkursi ngel i hapur 8 ditë kalendarike, duke filluar nga data e publikimit më 29.11.2022 deri më datën06.12.2022 që konsiderohet si ditë e fundit e mbylljes së konkursit. Aplikacionet e dorëzuara pas afatit tëparaparë nuk pranohen dhe aplikacionet e mangëta refuzohen.

Instruksione Aplikimi: Kërkesa (Aplikacioni) për punësim gjendet në https://konkursi.rks-gov.net/jobs?servant=1&institution=27992 dhe pas plotësimit sipas çdo pike të aplikacionit, i bashkëngjitni dokumentet të cilat kërkohen sipas konkursit dhe mund të aplikoni tekne drejtpërdrejtë -Adresa jonë: në sportelin e pranimit nr. 2, në objektin e administratës komunale në Komunëne Prizrenit, rr. “Remzi Ademaj” p.n. -Prizren.

VËMENDJE: Njoftimet i gjeni në konkursi.rks-gov.net, ndërsanë rast nevoje mund të na kontaktoni në, tel: 038 / 200 44715 prej orës 08:00 – 16:00. Aplikacionet e pranuarapas afatit të përcaktuar konsiderohen të pranueshme, nëse data në dërgesën postare, ose çfarëdo dëshmie tjetër për datën e dërgimit, dëshmon se ajo është dërguar para kalimit të afatit për dorëzimin e aplikacioneve. Konkursi është i barabartë për të gjithë kandidatët e synuar, pa asnjë lloj diskriminimi ashtu siç parashihet me Ligj.

Komuna

Prizren