Shpallje per Grante

Kjo faqe ofron njoftime, resurse dhe shpallje për grante për individë, organizata dhe biznese në Kosovë, që të rrisin qasjen e tyre në fonde, donatorë, dhe burime të financimit të idejave dhe propozimeve të tyre.