Zyrtar/e pasurisë, Zyrtar/e zotues/e

Spitali Peje e1636377435341
General Hospital in Peja
Published
08/11/2021
Location
Peja
Category
Listing Type
Jobs  

Description

RN00007714
Lloji i rekrutimit: Pranim
Data e njoftimit: 08/10/2021
Afati për aplikim: 07/11/2021 - 21/11/2021

Në bazë të të Ligjit për Zyrtarët Publikë nr. 06/L-l 14 Vendimit nr. 163/5 të dates 07/10/2021 dhe në mbështetje të Udhëzimit Administrativ Nr, 07/2017 për Rregullimin e Procedurave të Konkursit në Sektorin Publikë, Spitali i Përgjithshëm në Pejë, shpallë:

KONKURS PUBLIK
Për pozitat unike:

Personel i Sherbimeve të përbashkëta

Pozita | Kerkohen
Zyrtar i pasurisë | 1
Zyrtar zotues | 1

Përshkrimi i Titullit të punës Detyrat dhe Përgjegjësit/Kualifikimi

TITULLI I PUNËS DHE KODI: Zyrtar i Pasurisë- H-65 /KOF: 5.4,
DEPARTAMENTI: Administratë dhe Shërbime të Përbashketa,
NËNPUNESI MBIKQYRES : Zyrtarit Kryesor Financiar,
LLOJI KONTRATËS: Në Kohë të pa caktuar me peridhë provuese 90 ditë
NORMA E PUNËS: (E Plotë).

QELLIMI I POZITES:

Evidentimi dhe administrimi i pasurisë së institucionit

DETYRAT E PUNËS DHE PËRGJEGJËSITË:

 • Regjistron dhe administron pasurinë e institucionit në pajtim me procedurat e përcaktuara ligjore;
 • Përcjell lëvizjen e pasurisë dhe ofron informacione të duhura lidhur me lëvizjen e pasurisë dhe përgatitë gjithë dokumentacionin për lëvizjen e pasurisë- tjetërsimit;
 • Kontrollon dhe mirëmban të gjitha informatat e nevojshme për pasurinë në pajtim me legjislacionin përkatës në fuqi;
 • Bashkëpunon me zyrtaret për pranimin e pasurisë dhe me zyrtarët e financave për sigurimin e të dhënave të sakta dhe detajuara për pasurinë;
 • Përgatitë dhe ofron të dhëna mbi vlerat e regjistruara të pasurisë për nevoja të raportimit financiar.
 • Në çdo fund viti dhe sipas nevojës i regjistron të dhënat mbi pasurinë në regjistrin e pasurisë pasi që pasuritë të jenë klasifikuar dhe të jenë kryer vlerësimet nga ana e komisionet përkatëse;
 • Siguron zbatimin e standardeve të kontabilitetit mbi evidentimin dhe zhvlerësimit pasurisë;
 • Kryen edhe punë tjera në pajtim me qëllimin e vendit të punës të cilat mund të kërkohen kohë pas kohe nga nenpunesi mbikqyers ose udhëheqësi i Departamentit dhe Shërbimeve të Përbashketa.

KUALIFIKIMI:

 • Arsmimi i Mesem (Gjimnazi /Ekonomike),
 • Aftësia për të organizuar punën e vet dhe për te koordinuar stafin e nivelit administrativ;
 • Njohja e një gjuhe të huaj (e preferuar);
 • Njohuri për të punuar me kompjuter dhe mjete softueri (Word, Excel, ose të tjera).

TITULLI I PUNËS DHE KODI Zyrtar Zotues - H- 30 / KOF:7.2,
DEPARTAMENTI: Administratë dhe Shërbime të Përbashketa,
NËNPUNESI MBIKQYRËS : Zyrtarit Kryesor Financiar,
LLOJ I KONTRATËS: Në Kohë të pa caktuar me peridhë provuese 90 ditë
NORMA E PUNËS: (E Plotë)

QELLIMI I POZITES:

Pranimi dhe evidentimi i të gjithë dokumentacionit financiar.

DETYRAT E PUNËS DHE PËRGJEGJËSITË:

 • Evidentimi i vlerave financiare i të gjtihë dokumentacionit dhe klasifikimi i tyre sipas ataftit për pagesë;
 • Përgaditja e dokoumentacionit për pagesë sipas afateve;
 • Plotësimi i të gjithë formulareve të nevojshem për pagesë në bazë të dokumentacionit;
 • Mbajtja e evidencave të pagesave dhe detyrimeve;
 • Rishikimi i secilit urdherzotim i pagesave dhe dokumentet përkatesë për inicimin e prokurimit të përgaditura nga një zyrtar autrizues i Organizates Buxhetore (OB-së)
 • Përcakton nëse janë ndar fondet e mjaftueshme dhe që ato janë në dispozicion për qëllimin e specifikuar me tejë në deklaraten e nevojave;
 • Zoton fonde dhe siguron që ai zotim të regjistrohet në menyren e duhur në regjistrin kontabel të thesarit;
 • Dorezon urdherin për zotimin e pageses dhe dokumentet përkatese të prokurimit tek zyrtari i prokurimit i OB-së për veprim të mëtutjeshëm;
 • Kryen edhe punë të tjera brenda fushes përkatesë në përputhje me aktet ligjore në fuqi që i caktohen nga nënpunësi mbikqyres ose udhëheqësi i Departamentit dhe Shërbimeve të Përbashketa.

KUALIFIKIMI:

 • Arsimimi Universitar (Bachelor në Ekonomi),
 • Njohuri profesionale specifike në menaxhimin dhe administrimin e pasurisë; ii Njohja e një gjuhe të huaj (e preferuar);
 • Njohuri për të punuar me kompjuter dhe mjete softueri (Ëord, Excel, ose të tjera).

Dokumentacioni i kërkuar

Zyrtar zotues

 • Diploma e fakultetit (Ekonomik) - origjinal apo kopje e noterizuar
 • Deshmi për njohjen e punës me komopjuter me mjete sofvveri origjinal apo kopje e noterizuar
 • Çertifikata e lindjes(origjinal apo kopje e noterizuar dhe fotokopja e letërnjoftimit
 • Çertifikata që nuk jeni i dënuar ose nën hetime origjinal apo kopje e noterizuar
 • Çertifikata mbi gjendjen shëndetësore pas pranimit në marrëdhënie pune

Zyrtar i pasurisë

 • Diploma e shkollës së mesme (Gjimnazi/Ekonomike) origjinal apo kopje e noterizuar
 • Deshmi për njohjen e punës me komopjuter me mjete sofvveri origjinal apo kopje e noterizuar
 • Çertifikata e lindjes(origjinal apo kopje e noterizuar dhe fotokopja e letërnjoftimit
 • Çertifikata që nuk jeni i dënuar ose nën hetime origjinal apo kopje e noterizuar
 • Çertifikata mbi gjendjen shëndetësore pas pranimit në marrëdhënie pune

Të drejtë Konkurimi kanë të gjithë shtetasit e Republikës së Kosovës.

Aplikimi i kandidatëve fillon pas 30 ditësht nga publikimit në web faqen e SHSKUK-së në Web faqen e Spitalit të Pejës si dhe në Tabelen e shpalljeve të Spitalit të Pejës dhe zgjatë 15 ditë. Aplikacioni merret online në web faqen e Spitalit apo në zyren nr.l të Administratës së Spitalit të përgjithshëm në Pejë.

Aplikacioni me dokumentacion përcjellës dorëzohen në zyren nr. 1 të Administrates së Spitalit në Pejë, rruga “Nëna Terezë” p.n. çdo ditë pune nga ora 08:00-14:00h.

Aplikacionet e dorezuara pas afatit të paraparë nuk pranohen ndersa, aplikacionet e mangëta refuzohen.

Prano njoftimet me email

Related Listings

23/11/2021
23/11/2021
23/11/2021
22/11/2021