Zyrtar/e ligjor/e (3)

kpk e1623864352872
Sekretariati i Këshillit Prokurorial të Kosovës
Published
08/10/2021
Location
Prizren
Listing Type
Jobs  

Description

Në bazë të nenit 31 të Ligjit Nr. 06/L-056 për Këshillin Prokurorial të Kosovës, në bazë të Ligjit Nr.03/L-149 për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës dhe Rregullores Nr. 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil të Kosovës, në bazë të Aktgjykimit nr. Ref AGJ.1583/20 të datës 09 Korrik 2020 si dhe Vendimit të Këshillit Prokurorial të Kosovës KPK/Nr. 193/2021 të datës 26 Mars 2021, Sekretariati i Këshillit Prokurorial të Kosovës, shpall këtë:

KONKURS

Zyrtar Ligjor

 • Prokuroria Themelore Prizren, tre (3) pozita
 • Prokuroria Themelore Gjakovë, një (1) pozitë

Referenca: KPK/ZKPSH/PA/PSRK/PTH/POZ-    015
Emri pozitës: Zyrtar Ligjor 2
Pozita: Pozitë e karrierës
Kategoria funksionale: Profesional 2
Raporton te: Administratori i Prokurorisë
Kodi punës: Ll/060
Numri i pozitave: Katër (4) pozita
Koeficienti:  Shtatë (7)
Akti i emërimit: Pa afat
Puna Provuese Dymbëdhjetë (12) muaj
Vendi : Prizren, Gjakovë

Qëllimi i vendit të punës:

 • Ndërmerr të gjitha veprimet konkrete dhe iniciativat profesionale për kryerjen sa më efektive dhe cilësore të punëve të prokurorit, duke i ofruar mbështetje profesionale juridike në hartimin e akteve, shkresave dhe daktilografimin e tyre, si dhe mbajtjen e evidencave për lëndët në proces dhe të kryera nga prokurori dhe në bashkëpunim me mbikëqyrësin e Shkrimores së Prokurorisë dhe udhëheqësin e Administratës.

Detyrat dhe përgjegjësitë kryesore:

 • Ndihmon në mënyrë profesionale prokurorin me daktilografim profesional të akteve, që i nxjerrë prokurori lidhur me lëndët konkrete të besuara për ndërmarrjen e veprimeve akuzuese nga prokurori;
 • Pranon lëndët e ndara për prokurorin, me të cilin punon, evidentimin e tyre në mënyrë elektronike, dërgimin e lëndëve me shkresat përcjellëse në Shkrimore, mbajtjen e evidencës për lëndët në proces dhe lëndët e kryera, raporton për punën e vet te udhëheqësi i Administratës;
 • Merr pjesë në procesin e dëgjimit të palëve duke e mbajtur procesverbalin e marrjes në pyetje, ruan konfidencialitetin e lëndës dhe palëve;
 • Kryen të gjitha punët përgatitore për praninë e palëve para prokurorit me dërgesën ftesave dhe pranimin e konfirmimeve nga dorëzuesit e shkresave;
 • Gjithnjë kujdeset për informimin e prokurorit lidhur me praninë e tij në gjykime, duke mos e lënë anash informimin lidhur me shkresat e ndryshme apo (corpora deliktet) që ndërlidhen me lëndën gjyqësore;
 • Përgjegjës për kryerjen e punës në mënyrë sa më profesionale, duke u kujdesur që gjatë punës së besuar të ketë sa më pak lëshime;
 • Për punën e vet i përgjigjet udhëheqësit të Administratës, ndërsa për punën e kryer me prokurorin lidhur me lëndët mban edhe përgjegjësi te prokurori i çështjes, andaj kërkohet një syçelësi dhe vëmendje e veçantë;
 • I obliguar të respektojë Kodin e Etikës Profesionale të stafit mbështetës dhe Kodin e Shërbimit Civil;
 • Kryen edhe punë të tjera që ndërlidhen me pozitën e tij/saj, duke i zëvendësuar kolegët e tjerë në punë.

Njohuritë, shkathtësitë aftësitë për vendin e punës:

 • Njohuri të shkëlqyera dhe gjithëpërfshirëse profesionale nga lëmi juridik dhe administratë publike;
 • Njohuri të mirë të gjuhës shqipe dhe/ose serbe, e dëshirueshme, në të shprehur me gojë dhe me shkrim, duke përfshirë aftësi të zhvilluara në hartimin e dokumenteve;
 • Njohuri me aftësi të mira të punës me kompjuter me aplikim të programeve (Microsoft Word, Excel, Power Point, etj) dhe internetin;
 • Shkathtësi për shqyrtimin e lëndëve, aktakuzave dhe shkresave të tjera të nevojshme;
 • I/e gatshëm/e që të punojë me njerëz të etnive dhe religjioneve të ndryshme;
 • Aftësi për ndërmarrjen e iniciativave konkrete gjatë punës dhe lidhur me të;
 • Aftësi për ta mbajtur kualitetin e punës edhe në kushte të punës nën presion

Përgatitja profesionale dhe kualifikimi:

Diplomë universitare, Fakulteti Juridik.

Përvoja e punës:

1 vit përvojë pune profesionale.

 • Konkursi është i hapur 15 ditë kalendarike nga dita e publikimit në faqen zyrtare të Sistemit Prokurorial të Republikës së Kosovës, si dhe në gazetat ditore, duke filluar nga data 07.10.2021 deri me datë 21.10.2021 si datë e mbylljes së konkursit.
 • Kërkesa (aplikacioni) për punësim gjendet në web faqen: prokuroria-rks.org
 • Aplikacionet dorëzohen çdo ditë pune nga ora 08:00 deri në ora 16:00, në Divizionin e Burimeve Njerëzore, kati VII, Zyra 702, Prishtinë, Kosovë.
 • Aplikimi përmes postës: Kërkesat e kompletuara me dokumente mund të dorëzohen edhe përmes postës në Divizionin e Burimeve Njerëzore të Sekretariatit të Këshillit Prokurorial të Kosovës, adresa: Rr. “Luan Haradinaj”, nr. 100, Kati 7, zyra nr. 702, 10000 Prishtinë.
 • Aplikacionet e dërguara me postë, të cilat mbajnë vulën postare mbi dërgesën e bërë ditën e fundit të afatit për aplikim, do të konsiderohen të vlefshme dhe do të merren në shqyrtim, nëse arrijnë brenda 4 katër ditësh, aplikacionet që arrijnë pas këtij afati, dhe ato të pakompletuara nuk do të shqyrtohen
 • Në rast nevoje mund të na kontaktoni në, tel: 038/200 18874 prej orës 08:00 16:00.

Kushtet e pjesëmarrjes në konkurs:

 • Të drejtë aplikimi kanë të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës të moshës madhore të cilët kanë zotësi të plotë për të vepruar, janë në posedim të të drejtave civile dhe politike, kanë përgatitjen e nevojshme arsimore dhe aftësinë profesionale për kryerjen e detyrave dhe të cilët kanë aftësi fizike që kërkohen për pozitën përkatëse.
 • Sekretariati i Këshillit Prokurorial të Kosovës, ofron mundësi të barabarta të punësimit për të gjithë shtetasit e Kosovës dhe mirëpret aplikacionet nga të gjithë personat e gjinisë mashkullore dhe femërore nga të gjitha komunitetet në Kosovë.
 • “Komunitetet jo-shumicë dhe pjesëtarët e tyre kanë të drejtë për përfaqësim të drejtë dhe proporcional në organet e shërbimit civil të administratës publike qendrore dhe lokale siç specifikohet në nenin 11, paragrafi 3 të Ligjit 03/L-149 për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës.”

Aplikacionit duhet t’i bashkëngjiten kopjet e skanuara dokumentacionit të kërkuar:

 • Dëshminë e kualifikimit shkollor;
 • Dëshmi mbi përvojën e punës, Vërtetimi dhe kontrata e punës (Letër Referenca apo Rekomandimi nuk pranohet si dëshmi mbi përvojën e punës);
 • Dy rekomandime (nëse keni);
 • Kopjet e dy raporteve të fundit të njëpasnjëshme të vlerësimit të punës (nëse ekzistojnë të tilla);
 • Dokumentin e identifikimitletërnjoftimi i fotokopjuar;
 • Certifikatë nga Gjykata që nuk jeni nën hetime.

Në lidhje me datën e mbajtjes së testit me shkrim dhe intervistës, për kandidatët të cilët i plotësojnë kushtet e parapara sipas këtij konkursi, kandidatët do të njoftohen bazuar në legjislacionin ne fuqi.

Full announcement

Prano njoftimet me email

Related Listings

26/11/2021
23/11/2021
23/11/2021
23/11/2021