Zyrtar/e ligjor/e

kpk e1623864352872
Kosovo Prosecutorial Council (KPC)
Published
12/07/2021
Location
Pristina
Listing Type
Jobs  

Description

 Në bazë të nenit 31 të Ligjit Nr. 06/L-056 për Këshillin Prokurorial të Kosovës, në bazë të Ligjit Nr.03/L-149 për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës dhe Rregullores Nr. 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil të Kosovës, në bazë të Aktgjykimit nr. Ref AGJ.1583/20 të datës 09 Korrik 2020 si dhe Vendimit të Këshillit Prokurorial të Kosovës KPK/Nr. 193/2021 të datës 26 Mars 2021, Sekretariati i Këshillit Prokurorial të Kosovës, shpall këtë:

K O N K U R S

Zyrtar Ligjor

Sekretariati i Këshillit Prokurorial i Kosovës Departamenti për Teknologji Informative

Referenca: KPK/SKPK/ZKPSH/POZ-  010
Emri Pozitës: Zyrtar Ligjor 2
Pozita: Pozitë e karrierës
Niveli: Profesional
Kodi punës: LI/060
Grada punës: 8
Raporton tek: Udhëheqës i Divizionit për sisteme elektronike (softuer)
Numri i Pozitave: Një (1) pozitë
Koeficienti:  Shtatë, (7)
Akti i emërimit: Pa afat
Puna provuese: 12 muaj
Vendi: Prishtinë

Qëllimi i vendit të punës:

 • Nën mbikëqyrjen e Udhëheqës i Divizionit për sisteme elektronike (softuer), Zyrtari Ligjor 2 është përgjegjës për definimin e të gjitha kërkesave funksionale të sistemeve elektronike si dhe të testimit të

Detyrat dhe përgjegjësitë kryesore:

 • Analizon (vlerëson përputhshmërinë) e ligjeve dhe akteve tjera ligjore në sistemin prokurorial gjatë definimit të proceseve të reja të punës dhe revidimin e atyre
 • Bën definimin e kërkesave funksionale si dhe rishikimin e atyre ekzistuese me qëllim thjeshtëzimit të procedurave aktuale në sistemet elektronik në punë në sistemin prokurorial. Ndërvepron me përdoruesit për të identifikuar kërkesat e tyre lidhur me sistemet Përcakton të gjitha kërkesat përkatëse të përdoruesit dhe dokumenton ato në një mënyrë të kuptueshme dhe logjike për analiza dhe specifikime të mëtejshme.
 • Bën analizimin e proceseve të rregullta rutinore të punës në sistemet elektronik si dhe propozon funksionalitete të reja të cilat ndikojnë në efikasitetin e punës.
 • Zhvilloni dizajn vizual nga specifikimet dhe kërkesat e dhëna, bazuar në analizën e fushës dhe audiencës së Krijoni një përfaqësim vizual të ideve të tilla diagrameve etj.
 • Koordinon punën e avancimit dhe mirëmbajtës së sistemeve elektronike përmes raportimit të problemeve tek kontraktorët për problemet e raportuara nga përdoruesit
 • Zbaton teknikat dhe mjetet, siç janë sondazhet, pyetësorët, aplikimet e TIK-ut, për nxjerrjen, përcaktimin, analizimin, dokumentimin dhe mirëmbajtjen e kërkesave të përdoruesve për sistemet elektronik që janë në përdorim.
 • Përgatit udhëzues dhe manuale për përdorimin e sistemeve
 • Bënë testimin e sistemeve elektronike, bënë analizimin gabimeve të raportuara nga terreni si dhe paraqet të gjitha problemet të cilat shfaqen në sistem elektronike të përdoruesit;
 • Bënë trajnimin e TI regjional për përdorimin e sistemeve
 • Kryen çdo detyre tjetër që korrespondon ose mund të ndihmojë në kryerjen e funksioneve për të rritur efikasitetin dhe efektivitetin e funksioneve të sistemeve

Njohuritë, shkathtësitë dhe aftësitë për vendin e punës:

 • Kuptoj dhe mbështes përkthimin e kërkesave funksionale të sistemeve në
 • Shkathtësi
 • Shkathtësi analitike, vlerësuese dhe formulim të rekomandimeve dhe këshillave
 • Njohuri në përdorimin e kompjuterit (pako Office etj).

Përgatitja profesionale dhe kualifikimi:

 • Diplomë Universitare në Fakultetin Juridik.

Përvoja e Punës:

 • Një (1) vit përvojë pune e obligueshme që lidhet në fushën e TI-së.

--

 • Konkursi është i hapur 15 ditë kalendarike nga dita e publikimit në faqen zyrtare të Sistemit Prokurorial të Republikës së Kosovës, si dhe në gazetat ditore, duke filluar nga data 07.2021 deri me datë 22.07.2021 si datë e mbylljes së konkursit.
 • Kërkesa (aplikacioni) për punësim gjendet në web faqen: prokuroria-rks.org
 • Aplikacionet dorëzohen çdo ditë pune nga ora 08:00 deri në ora 16:00, në Divizionin e Burimeve Njerëzore, kati VII, Zyra 702, Prishtinë, Kosovë;
 • Aplikimi përmes postës: Kërkesat e kompletuara me dokumente mund të dorëzohen edhe përmes postës në Divizionin e Burimeve Njerëzore të Sekretariatit të Këshillit Prokurorial të Kosovës, adresa: “Luan Haradinaj”, nr. 100, Kati 7, zyra nr. 702, 10000 Prishtinë.
 • Aplikacionet e dërguara me postë, të cilat mbajnë vulën postare mbi dërgesën e bërë ditën e fundit të afatit për aplikim, do të konsiderohen të vlefshme dhe do të merren në shqyrtim, nëse arrijnë brenda 4 katër ditësh, aplikacionet që arrijnë pas këtij afati, dhe ato të pakompletuara nuk do të shqyrtohen
 • Në rast nevoje mund të na kontaktoni në, tel: 038/200 18874 prej orës 08:00 – 16:00.
 • Kushtet e pjesëmarrjes në konkurs:
 • Të drejtë aplikimi kanë të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës të moshës madhore të cilët kanë zotësi të plotë për të vepruar, janë në posedim të të drejtave civile dhe politike, kanë përgatitjen e nevojshme arsimore dhe aftësinë profesionale për kryerjen e detyrave dhe të cilët kanë aftësi fizike që kërkohen për pozitën përkatëse.
 • Sekretariati i Këshillit Prokurorial të Kosovës, ofron mundësi të barabarta të punësimit për të gjithë shtetasit e Kosovës dhe mirëpret aplikacionet nga të gjithë personat e gjinisë mashkullore dhe femërore nga të gjitha komunitetet në Kosovë.
 • “Komunitetet jo-shumicë dhe pjesëtarët e tyre kanë të drejtë për përfaqësim të drejtë dhe proporcional në organet e shërbimit civil të administratës publike qendrore dhe lokale siç specifikohet në nenin 11, paragrafi 3 të Ligjit 03/L-149 për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës.”
 • Aplikacionit duhet t’i bashkëngjiten kopjet e skanuara të dokumentacionit të kërkuar:
 • Dëshminë e kualifikimit shkollor;
 • Dëshmi mbi përvojën e punës, Vërtetimi dhe kontrata e punës (Letër Referenca apo Rekomandimi nuk pranohet si dëshmi mbi përvojën e punës);
 • Dy rekomandime (nëse keni);
 • Kopjet e dy raporteve të fundit të njëpasnjëshme të vlerësimit të punës (nëse ekzistojnë të tilla);
 • Dokumentin e identifikimit–letërnjoftimi i fotokopjuar;
 • Certifikatë nga Gjykata që nuk jeni nën
 • Në lidhje me datën e mbajtjes së testit me shkrim dhe intervistës, për kandidatët të cilët i plotësojnë kushtet e parapara sipas këtij konkursi, kandidatët do të njoftohen bazuar në legjislacionin ne fuqi.

Full announcement

Related Listings

Zyrtar/e ligjor/e   Ferizaj
12/10/2021