Zyrtar/e ligjor/e (8)

64x64 gjyqesori stema logo judiciary kosovo e1604661300837
Sekretariati i Këshillit Gjyqësor të Kosovës
Published
16/12/2021
Location
Pristina
Listing Type
Jobs  

Prano njoftimet me email

Description

Bazuar në neni 11 paragrafi 4 Ligji Nr. 03/L-149 Për Shërbimin Civil të Republikës të Kosovës,  Udhëzimin Administrativ të KGJK-së Nr.04/2016 të datë 04.11.2016 për Rregullimin e Procedurës  së Rekrutimit për Punësimet me Kontrata të quajtura , Marrëveshje për Shërbime të Veçanta’’, të  cilat i nënshtrohen Ligjit për Detyrime, në mbështetje të Udhëzimit Administrativ (Nr. 01/2019)  Për Ndarjen e Përgjegjësive të SKGJK-së dhe të Gjykatave në Çështjet e Personelit, Buxhetit dhe  Financave, Logjistikës dhe Prokurimit dhe në pajtim me Shkresen për mbështetje financiare të  UNDP –së datë 15 Nëntor 2021 (pasi që Buxhetin për këto pozita e siguron UNDP), 

SEKRETARIATI I KESHILLIT GJYQESOR TE KOSOVES 

publikon: KONKURSIN Nr. 02/2021
(Marrëveshje për Shërbime të Veçanta) 

Pozita: Zyrtar ligjor  

Institucioni: 

 • Gjykata Themelore Prishtinë 8 (tetë) pozita;
 • Gjykata Themelore Ferizaj  4 (katër) pozita; 

Përshkrimi i detyrave të punës 

 • Titulli i pozitës: Zyrtar ligjor  
 • Titulli i mbikëqyrësit: Udheheqesi i Zyres per Menaxhimin e Lendeve 
 • Paga: 200 € - euro BRUTO 
 • Kohëzgjatja kontratës: 6 (gjashtë) muaj 
 • Orari i punës: 08:00 – 16:00 

Qëllimi i vendit te punes: Evidentimi, identifikimi, skanimi dhe përgaditja e materialit të  regjistrave dhe lëndëve për agjësim sipas Udhezimit Administrativ Nr. 02/2021 Per Ruajtjen,  Transferimin dhe Asgjesimin e Regjistrave dhe Lendeve Gjyqesore. 

Detyrat Kryesore:  

 1. Nën mbikëqyrjen shefit te zyrës për menaxhimin e lëndëve, bënë identifikimin e regjistrave  dhe lendeve gjyqësore te cilat kane plotësuar kushtet ligjore për asgjësim;
 2. Nën mbikëqyrjen shefit te zyrës për menaxhimin e lëndëve, bënë evidentimin e  regjistrave dhe lendeve gjyqësore te cilat kane plotësuar kushtet ligjore për asgjësim;
 3. Nën mbikëqyrjen shefit te zyrës për menaxhimin e lëndëve, bënë skanimin e regjistrave  dhe lendeve gjyqësore te cilat kane plotësuar kushtet ligjore për asgjësim;
 4. Nën mbikëqyrjen shefit te zyrës për menaxhimin e lëndëve bënë përgatitjen e regjistrave  dhe lendeve gjyqësore te cilat kane plotësuar kushtet ligjore për asgjësim;
 5. Përgatitë raporte mbi punën e vet dhe i raporton eprorit të tij/saj të drejtpërdrejtë
 6. Përkujdeset që të gjitha detyrat e punës të kryhen me kujdes maksimal. 

Shkathtësitë/aftësitë e kërkuara:  

 1. Shkathtësi të shkëlqyera gjatë komunikimit me gojë dhe me shkrim. E nevojshme
 2. Njohuri të mirë në të shkruar të gjuhës Shqipe dhe Serbe. E nevojshme
 3. Njohja e punës me kompjuter (Word dhe Excel). E nevojshme 

Kualifikimet arsimiore dhe profesinale dhe përvoja e punës për kët post:

 • Diplome Universitare – Fakulteti juridik E nevojshme
 • Nje (1) vit përvoje pune; E nevojshme  

Konkursi është publikuar më datë: 14 Dhjetor 2021 dhe mbyllet 21 Dhjetor 2021 

Afati i aplikimit për këto pozita është 8 ditë kalendarike nga data e publikimit në ëeb faqen zyrtare  të KGJK-së dhe në tabelën e shpalljeve të gjykatave, respektivisht nga data  Aplikacionet mund t’i merrni dhe t’i dorëzoni në:  

Zyra e pranimit/ Sekretariati i KGJK-së, Rr. ‘’Luan Haradinaj’’ nr.133, Prishtinë 

Aplikacionin mund ta shkarkoni online Web faqen e KGJK-së (www.gjyqesori-rks.org). Shkarko Aplikacionin 

Aplikacioni pas skadimit të afatit të konkursit nuk pranohen. Për shkak të numrit të madhë të  kërkesave të pranuara vetëm kandidatët e përzgjedhurë në listën e ngushtë do të kontaktohen.  

 • Të drejtë konkurrimi kanë të gjithë banorët e Republikës së Kosovës nga mosha 18  deri në 64 vjeçare. Në aplikacion duhet të shënohen të gjitha të dhënat e kërkuara.  Duhet të përcaktohet saktësisht vendi dhe pozita për të cilën konkurron. 

Aplikacionit duhet t’i bashkëngjiten dokumentet e nevojshme për konkurrim, siç janë:

 1. kopjen e leternjoftimit
 2. CV e kandidatit  
 3. kopja e diplomës; 
 4. certifikatën që nuk jeni nën hetime;  
 5. certifikata të tjera, nëse keni;  

Nëse aplikacionit nuk ia bashkëngjitni dokumentet e duhura dhe nuk e plotësoni atë me shënime  të sakta, ju vetë do ta humbni rastin për t’u përfshirë në listën e ngushtë të kandidatëve. 

Full announcement

 

Related Listings

18/01/2022
18/01/2022
15/01/2022