Zyrtar/e Kryesor/e Financiar dhe i Thesarit

KRM Cabrati e1638378148471
KRM Çabrati
Published
30/11/2021
Location
Gjakova
Category
Listing Type
Jobs  

Prano njoftimet me email

Description

bazë të nenit 21 paragrafi 21.4 Ligjit për Ndërmarrje Publike Nr.03/L-087, si dhe plotësim Ndryshimi i Ligjit mbi NP Nr. 04/L-111 si dhe nenit 21, paragrafi 21.3 Statutit të Ndërmarrjes, Bordi i Drejtorëve i KRM Çabrati" Sh.A, on the mbledhjen e mbajtur me 25.11.2021, vendosi me datë 30.11.2021 rishpallë këtë

KONKURS 

 • Pozita:  Zyrtar Kryesor Financiar dhe i Thesarit.
 • I përgjigjet: Bordit të Drejtorëve.
 • Vendi i Punës: KRM “Çabrati” Sh.A, Gjakovë.
 • Paga: Në pajtim me politikën e kompensimit aprovuar nga Bordi i Drejtorëve.
 • Kohëzgjatja: Tri (3) vite, me mundësi vazhdimi. 

Detyrat dhe përgjegjësitë kryesore: 

Zyrtari Kryesor Financiar do menaxhojë, nën udhëheqjen e Kryeshefit Ekzekutiv punët  financiare kompanisë, dhe duke marrë parasysh limitet e vëna nga Bordi i Drejtorëve do ketë autoritetin për lidhur kontratë për kompaninë on the gjitha transaksionet financiare dhe do jetë përgjegjës për

 • T'i mbajë llogaritë e kompanisë azhurnuara dhe sakta
 • ngrejë dhe drejtojë gjitha kontrollet e brendshme financiare, duke përfshirë blerjen, pranimin e parave dhe aseteve themelore
 • monitorojë llogaritë e pagueshme dhe koordinojë pagesën e faturave dhe blerjeve veçanta;
 • shqyrtojë shpenzimet e punëtorëve për siguruar përputhje me politikat korporative dhe buxhetin para se paguajë; Udhëheq dhe këshillon gjithë personelin varës për siguruar rezultate efektive;
 • Shqyrton dhe aplikon ligjet dhe procedurat e ATK-rregullojnë çështjet tatimore dhe kujdeset për zbatimin me përpikëri tyre;
 • Koordinon, kontakton dhe bashkëpunon on the ofrimin e gjitha llogarive dhe raporteve kanë bëjnë me ATK-on the, dhe proceset e kontrollit kryejnë institucionet tatimore;
 • Analizon klimën financiare dhe tendencat e biznesit për ndihmuar drejtuesit e lartë on the krijimin e planeve strategjike për ardhmen
 • Interpreton informacionin financiar për siguruar raportet e nevojshme për vendimmarrje Bordit Ndërmarrjes;
 • Monitoron rrjedhën e parasë, llogaritë dhe transaksionet e tjera financiare
 • Mbikëqyr ndihmësit financiar dhe punonjësit e tjerë on the lehtësimin e operacioneve ditoreduke përfshirë ndjekjen e dhënave financiare; Bashkërendon punët me Njësinë e Burimeve Njerëzore on the rekrutimin e stafit rinj on the kuadër  Sektorit Financiar
 • Bashkërendon punët me Burimet Njerëzore në vlerësimin e performancës punëtoreve on the kuadër Sektorit
 • T'i përgatisë dhënat e kompanisë për auditimin e fundvitit
 • shqyrtojë, organizojë prokurimin dhe mirëmbajtjen e gjitha politikave sigurisë që  kanë bëjnë me afarizmin;
 • koordinojë funksionet tjera biznesit siç është dhënie me qira e ndërtesës dhe pajisjevesi dhe blerja me Kryeshefin Ekzekutiv dhe zyrtarin e prokurimit kompanisë
 • menaxhojë thesarin e kompanisë
 • hartojë dhe krijojë buxhetet; dhe 
 • cdo detyrë other page e caktuar nga Kryeshefi Ekzekutiv

Kushtet dhe kualifikimet e kërkuara

Bordi i Drejtorëve dëshiron sigurohet gjithë kandidatët potencial jenë persona me integritet njohur cilët i plotësojnë kushtet e kualifikimit sipas nenit 17.1, si dhe plotësojnë kriteret e pavarësisë sipas nenit 17.2 pikat (d), (f), (i), (k) dhe (1) Ligjit për Ndërmarrje Publike dhe kanë përvojën e nevojshme profesionale dhe shkollimin e kërkuar për pozitën on the fjalë

Përveç kushteve të përgjithshme, kandidatët duhet plotësojnë edhe këto kushte veçanta: 

 • Përgatitje superiore - Fakulteti Ekonomik 4 vjeçar ose me sistem Bolonjes 3+2
 • ketë së paku 5 vjet përvojë pune on the menaxhim financave dhe/ose kontabilitetit;
 • Preferohet jetë kontabilist i certifikuar nga ndonjë autoritet financiar i licencuar nga KKRF-ja apo ndërkombëtar;
 • ketë njohuri on the interpretimin e Standardeve Ndërkombëtare Kontabilitetit (SNK) dhe Standardeve Ndërkombëtare Raportimit Financiar (SNRF) on the bazë cilave raporton Ndërmarrja
 • ketë integritet lartë moral e profesional;
 • Njohja e gjuhëve huaja është përparësi
 • Të mos jetë i/e dënuar ose nën hetime

Aplikacionit për pozitën e ZKF-duhet bashkangjitur edhe këto dokumente

 • CV-on the (Biografinë). 
 • Kopjen e letërnjoftimit
 • Letër motivimin
 • Diplomën e fakultetit - kopje
 • Dëshmitë e përvojës punës
 • Dëshmitë e përgatitjes profesionale
 • Deklaratën nën betim
 • Certifikatën nga gjykata dëshmon se nuk jeni nën hetime, jo vjetër se gjashtë (6) muaj

Aftësitë, përvoja dhe atributet e tjera kërkohen

Duhet ketë shkathtësi on the përcaktimin dhe arritjen e objektivave strategjike financiare ndërmarrjes, aftësi larta organizative dhe drejtuese, aftësi shkëlqyeshme menaxhimit financiar, standardeve kontabilitetit dhe raportimeve financiare, aftësi të mira komunikimit, interpretimeve financiare dhe negocimit, aftësi dëshmuara për analizën e gjendjes financiare dhe ofrimin e opsioneve, njohuri avancuara on the programet e kompjuterit dhe kontabilitetit

Data e mbylljes së konkursit: Konkursi është i hapur 15 ditë kalendarike nga dita e publikimit, deri me datën 14.12.2021 on the ora 16:00

Procedura për aplikim: Applications e kompletuara sipas këtij konkursi dorëzohen në zarf mbyllur on the Administratën e KRM Çabrati" Sh.A., rruga Mazllum Lakucip.n. Gjakova

Paraqitja e kërkesave: Kërkesat-Applications e dërguara pas datës fundit nuk do pranohen. Kandidatët me dokumentacion pa-kompletuar, pa-plotësuar dhe joadekuat do refuzohen

Vetëm kandidatët e përzgjedhur on the listën e ngushtë do kontaktohen. Kandidatët cilët do jenë përzgjedhur dhe ftuar on the intervistë duhet t'i sjellin on the shikim dokumentet origjinale

Full announcement