Zyrtar/e i/e TI-së për Përkrahje

Komisioni i Pavarur per Miniera dhe Minerale KPMM e1634646147764
Independent Commission for Mines and Minerals
Published
29/10/2021
Location
Pristina
Category
ICT  
Listing Type
Jobs  

Description

Pozitat aktualisht të lira 

Kodi | Nr. i  Referencës | Titulli i pozitës | Klasa e pozitës | Koeficienti | Institucioni 

RPC0001302 | RN00007467 | Zyrtar i TI-së për Përkrahje | Profesional 2 | 7 | Komisioni i Pavarur i Minierave dhe Mineraleve

Në bazë të Ligjit Nr. 06/L – 114 për zyrtarët publikë, Neni 34 (2 dhe 3) dhe Rregullores (QRK) NR. 16/2020 për  pranimin dhe karrierën në shërbimin civil të Republikës së Kosovës, Nenet: 7 dhe 9, Komisioni i Pavarur i  Minierave dhe Mineraleve shpall: 

Konkurs 

Pranim 

Aplikimi është i hapur për të gjithë kandidatët e interesuar. 

Emri i grupit Specialistë të Teknologjisë të Informacionit dhe Komunikimit
Institution Komisioni i Pavarur i Minierave dhe Mineraleve
Nr. i Referencës RN00007715
Kodi RPC0001534
Data e njoftimit 08.10.2021
Afati për aplikim 29.10.2021 - 05.11.2021 

Përshkrimi i përgjithshëm i punës 

 • Të bëjë riparimin e harduerit dhe softuerit dhe pajisjeve tjera të TI-së,
 • Aftësi efektive të komunikimit dhe aftësi për të bashkëvepruar në mënyrë profesionale me klientët  dhe stafin, aftësi për të punuar në mënyrë produktive në ekipe si zgjidhës i mirë i problemeve
 • Njohuri të konsiderueshme në mbrojtje kundër viruseve te sistemeve_Antivirus.
 • Riparues i rrjeteve, sistemeve, dhe aplikacionet për të identifikuar dhe përmirësuar mosfunksionimet  dhe probleme të tjera operacionale.
 • Instalimi i sistemeve operative dhe aplikacione të tjera të nevojshme për punë normale të desktopit,  ndihmë në çështjet e pazgjidhura të Helpdesk-ut.
 • Ofroj mbështetje të nivelit të parë për printerët e rrjetit dhe makinat fotokopjuese të rrjetit / dhe  pajisje tjera të veçanta.
 • Koordinoj punën dhe te bëj riparime në laptop dhe kompjuterë.
 • Ripërshkruaj sistemet sipas nevojës.
 • Mirëmbaj sigurinë e zonës së Help Desk-ut
 • Detyra tjera të ngjashme, që i jep Kryesuesi i TI-së, dhe sipas nevojës.

Kërkesat e përgjithshme për pranim 

 • Të jetë shtetas i Republikës së Kosovës; 
 • Të ketë zotësi të plotë për të vepruar; 
 • Të zotërojë njërën nga gjuhët zyrtare, në pajtim me Ligjin për Gjuhët; 
 • Të jetë i aftë në pikëpamje shëndetësore për të kryer detyrën përkatëse; 
 • Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e një vepre penale me dashje; Të mos ketë në fuqi një masë disiplinore për largim nga një pozitë e zyrtarit publik, të pushuar sipas këtij  ligji. 

Kërkesat e përgjithshme formale 

Arsimimi i kërkuar: Diplomë/a të studimeve universitare me të paktën 180 kredi/ECTS apo ekuivalente me  to. 

 • Kualifikime të posaçme formale: 
 • Përvoja e punës e kërkuar: Së paku 2 (dy) vite përvojë punenë fushën për të cilën zhvillohet procedura për plotësimin e pozitës së lirë të punës. 

Kërkesat (Njohuri, Aftësi dhe Cilësi) e përgjithshme të nevojshme 

 • Të bëjë riparimin e harduerit dhe softuerit dhe pajisjeve tjera të TI-së,
 • Aftësi efektive të komunikimit dhe aftësi për të bashkëvepruar në mënyrë profesionale me klientët  dhe stafin, aftësi për të punuar në mënyrë produktive në ekipe si zgjidhës i mirë i problemeve
 • Njohuri të konsiderueshme në mbrojtje kundër viruseve te sistemeve_Antivirus.
 • Riparues i rrjeteve, sistemeve, dhe aplikacionet për të identifikuar dhe përmirësuar mosfunksionimet  dhe probleme të tjera operacionale.
 • Instalimi i sistemeve operative dhe aplikacione të tjera të nevojshme për punë normale të desktopit,  ndihmë në çështjet e pazgjidhura të Helpdesk-ut.
 • Ofroj mbështetje të nivelit të parë për printerët e rrjetit dhe makinat fotokopjuese të rrjetit / dhe  pajisje tjera të veçanta.
 • Koordinoj punën dhe te bëj riparime në laptop dhe kompjuterë.
 • Ripërshkruaj sistemet sipas nevojës.
 • Mirëmbaj sigurinë e zonës së Help Desk-ut
 • Detyra tjera të ngjashme, që i jep Kryesuesi i TI-së, dhe sipas nevojës.

Mënyra e aplikimit 

Përmes portalit për rekrutim elektronik (https://konkursi.rks-gov.net) 

Dokumentacioni që duhet paraqitur për aplikim 

 • Kopjet e diplomave të dhëna nga institucionet arsimore
 • Kopjet e dëshmisë së punësimit
 • Kopjet e dëshmisë së trajnimeve

Mënyra e vlerësimit të kandidatëve/aplikantëve 

 • Testimi me shkrim 
 • Vlerësimi i biografisë 
 • Intervistë 

Fusha e njohurive, cilësive dhe aftësive që do të vlerësohen 

Njohuri profesionale në fushën e teknologjisë informative; 

 • Shkathtësi për të organizuar punën e vet dhe për të koordinuar stafin e nivelit administrativ;
 • Shkathtësi hulumtuese, analitike, vlerësuese të informacionit; 
 • Aftësi për përmbushje të detyrave dhe punëve nën presion; 
 • Komunikimi, vendimmarrja dhe bashkëpunimi. 

Mënyra e njoftimit dhe komunikimit me kandidatët 

 • Përmes email dhe portalit për rekrutim elektronik (https://konkursi.rks-gov.net) 

Shpallja e rezultateve përfundimtare 

 • Në përfundim të vlerësimit të kandidatëve, fituesi do të shpallet përmes portalit për rekrutim elektronik  (https://konkursi.rks-gov.net). Të gjithë kandidatët pjesëmarrës në këtë procedurë do të njoftohen  individualisht në mënyrë elektronike. 

Komunitetet joshumicë dhe pjesëtarët e tyre kanë të drejtë për përfaqësim të drejtë dhe proporcional në  shërbimin civil të Kosovës, siç specifikohet në Ligj. 

Komunitetet jo-shumicë dhe pjesëtarët e tyre, gjinia më pak e përfaqësuar dhe personat me aftësi të kufizuara  inkurajohet të aplikojë për pozitat e shpallura. 

Aplikacionet e dorëzuara pas afatit të paraparë nuk pranohen dhe aplikacionet e mangëta refuzohen

Prano njoftimet me email

Related Listings

23/11/2021
23/11/2021
23/11/2021
22/11/2021