Zjarrfikës (12), Zjarrfikës-Vozitës (4)

kosovo logo 150x150 1 e1604661172151
Agjencia e Menaxhimit Emergjent
Published
06/09/2021
Location
Kosovo
Category
Listing Type
Jobs  

Description

Në mbështetje lë Ligjit nr.06/L-114 për Zyrtarët Publik, Nenit 8 të Ligjit Nr.03/L-212 të Punës, Ligji Nr. 04/- L-049 për Zjarrlikje dhe Shpëtim, si dhe Udhëzimit Administrativ (MPMS) Nr.07/2017 për Rregullimin e Procedurave të Konkursit në Sektorin Publik, Agjencia e Menaxhimit Emergjent shpallë:

KONKURS
PËR VENDET E LIRA TË PUNËS

Agjencia e Menaxhimit Emergjent
Zjarrfikje dhe Shpëtim / Njësitë Profesionale për Zjarrfikje dhe Shpëtim.
Nëpunës i Shërbimit Publik
12 pozita Zjarrfikës
4 pozita Zjarrfikës - Vozitës

Pozitat e punës - Zjarrfikës:

 1. Zjarrfikës në NJPZSH, Komunën e Gjilanit, (koeficienti i pagës 5.5 ); 1 pozitë e punës
 2. Zjarrfikës në NJPZSH Komunën e Gjakovës, (koeficienti i pagës 4.83 ); 3 pozita të punës
 3. Zjarrfikës në NJPZSH Komunën e Skenderajt, (koeficienti i pagës tetë - 5.5 ); 7 pozita të punës
 4. Zjarrfikës në NJPZSH Komunën e Malishevës, (koeficienti i pagës 5.5); 1 pozitë e punës

Pozitat e punës - Zjarrfikës - Vozitës:

 1. Zjarrfikës - Vozitës në NJPZSH Komunën e Gjilanit, (koeficienti i pagës 5.5); 2 pozita të punës.
 2. Zjarrfikës - Vozitës në NJPZSH Komunën e Podujevës, (koeficienti i pagës 5); 1 pozitë e punës.
 3. Zjarrfikës - Vozitës në NJPZSH Komunën e Suharekës, (koeficienti i pagës 4.83); 1 pozita të punës.

Kushtet e përgjithshme dhe të veçanta për pranim

 1. Të jetë shtetas i Republikës se Kosovës ,
 2. Të jetë nën moshën 30 vjeçare ( e obligueshme),
 3. Të ketë zotësi të plotë për të vepruar,
 4. Të zotëroj njërën nga gjuhët zyrtare. në pajtim me ligjin për gjuhët,
 5. Të jetë i aftë në pikëpamje shëndetësore,
 6. Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e veprave penale,
 7. Të mos ketë në luqi ndonjë mas disiplinore për largim nga ndonjë pozitë e zyrtarit publik.

Dokumentet e Nevojshme:

 1. Diploma e shkollës së mesme,
 2. Formulari i aplikimit i plotësuar,
 3. CV - personale ,
 4. Letërnjoftimi i fotokopjuar,
 5. Dëshmitë mbi përvojën e punës,
 6. Certifikata Mjekësore (e obligueshme),
 7. Se paku një (1) vitë përvojë pune (e dëshirueshme),
 8. Cerlifikatat nga Gjykata që nuk është i ndjekur penalisht (e obligueshme),
 9. Për pozitën Zjarrfikës- Vizitës kategoria „C” (përparësi).

Detyrat dhe Përgjegjësit Kryesore për Zjarrfikës

 1. Merr pjesë në intervenimet për l'ikjen e zjarrit dhe intervenime të tjera,
 2. Kujdeset për pajisje dhe mjetet e përdorura gjatë intervenimit,
 3. Kujdeset për ruajtjen e pasurisë gjatë intervenimit kur nuk ëshlë pronari i pranishëm,
 4. Rregullisht vijon trajnimet (ushtrimet e caktuara),
 5. Kujdeset për ruajtjen dhe mirëmbajtjen pajisjeve dhe mjeteve kolektive dhe personale,
 6. Kryen dhe respekton të gjitha urdhëresat e udhëheqësit të ndërrimit, komandantit ose zëvendësit, përveç atyre urdhëresave të cilat do te ishin vepër kundërvajtës ose penale,
 7. Kryen edhe detyrat tjera në lëmin profesionale.

Detyrat dhe Përgjegjësit Kryesore për Zjarrfikës - Vozitës

 1. Merr pjesë në shuarjen e zjarril dhe evitimin e fatkeqësive elementare,
 2. Është drejtues i automjeteve ,punon me pompa motorike dhe bartëse,
 3. Kujdeset për sasinë e ujit në rezervuar si dhe mjeteve tjera për shuarjen e zjarrit,
 4. Ka rolin e makinistit si dhe jep ujë sulmuesit gjalë shuarjes së zjarril dhe në raste të tjera mundë të luaj rolin e zjarrfikësit,
 5. Është përgjegjës për gjendjen e gatishmërisë së automjeteve dhe pompave,
 6. Eviton defekte të vogla i cili është i aftësuar në automjete dhe pompa,
 7. Kujdeset për pajisjet dimërore dhe verore lë automjeteve,
 8. Kujdcset për shpenzimet të derivatcve, vajrave në automjete dhe pompa,
 9. Gjatë vozitjes së automjeteve zjarrfikëse është përgjegjës në komunikacion,
 10. Gjatë kthimit nga intervenimi aulomjetin e plotëson me mjete për fikje dhe bënë që i njëjti të jetë në gjendje gatishmërie (derivate,vaj,ujë),
 11. Zbaton urdhëresat e udhëheqësit të drejtpërdrejtë.

Afatet dhe mënyra e aplikimit:

Njoftimi i shpalljes së konkursit është 30 ditë, ndërsa konkursi për aplikim të kandidatëve mbetët i hapur pesëmbëdhjetë (15) ditë për dorëzim lë aplikacioneve nga data 06.09.2021 deri 20.09.2021 në ora 16:00h. Formularet për aplikim mund të merren në recepcion të AME-së, ose të tërhiqen nga web faqja e AME-së, Agjencia c Menaxhimit të Emergjencavc (rks-gov.net) apo në sistemin Sistemi Informativ për Menaxhimin e Burimeve Nierëzore (rks-gov.net) dhe dorëzohen në Divizionin e Burimeve Njerëzore, Rr. Dëshmorët e Gollakut p.n Prishtinë/Hajvali, çdo ditë punë nga ora 08:00 -16:00.

Aplikacionet te cila dorëzohet jashtë afatit të përcaktuar në konkurs nuk do të pranohen dhe të njëjtat do të refuzohen. Aplikuesi duhet të cek në aplikacion pozitën e punës sipas Konkursit dhe Komunës përkatëse në të cilën aplikon.

Prano njoftimet me email