Vende të lira të punës (38)

komuna e vitise 150x150 1 e1605092567316
Komuna e Vitisë
Published
30/07/2021
Location
Viti
Category
Listing Type
Jobs  

Description

Lloji i rekrutimit: Pranim
Data e njoftimit: 30/06/2021
Afati për aplikim: 30/07/2021 - 13/08/2021

Në bazë të nenit 67, 68,të Ligjit për zyrtarët Publik Nr.06IL-1 14, bazuar në nenin $, paragrafi 1 dhe 2 të Ligjit të Punës Nr.037L-212, si dhe në bazë të nenit 35 paragrafi 1 dhe 5 të Ligjit mbi arsimin Parauniverzitar të Republikës së Kosovës Nr.041L-032 , udhëzimit admistrativ të MASHT-it nr.1772009 ,si dhe udhëzimin administrativ të MASHT-it nr.0572021, për normativin mbi kuadrin profesional të arsimit të përgjithshëm, Njësia për menaxhimin e burimeve njerëzore të Komunës së Vitisë shpall.

KONKURS RREGULLT PUBLIK PËR VITIN SHKOLLOR 2021122

SHFMU,, Dëshmorët e Vitisë 'në Viti

 • Dy (2) mësues klasor.
 • Një (1) arsimtar për lëndën Kul.Fizike zv.deri në kthimin e. puntorës nga pushimi i lehonisë.
 • Një (1) arsimtar për lëndën Histori Ed.Qytetare zy.deri në kthimin e puntorës nga pushimi i lehonisë.

SHFMU,,Bafti Haxhiu””në Viti

 • Një (1) mësues klasor.
 • Një (1) puntor teknik (pastrues).

SHFMU,,Njazi Rexhepi” në Sllatinë e Eperme

 • Një (1) arsimtar të lëndës Gjuhë Gjermane 18 orë mësimore.

SHFMU,,Halil Alidema” 'në Pozhoran

 • Një (1) arsimtar të lëndës Gjuhë Gjermane zv.deri në kthimin e puntorës nga pushimi i lehonisë.

SHFMU,,28 Nëntori” në Verban

 • Një (1) mësues klasor,zv.deri në kthimin e puntorës nga pushimi i lehonisë.

SHFMU,, Dëshmorët e 5 Prillit''në Smirë

 • Një (1) Edukatore për ciklin parafillor.
 • Një (1) puntor teknik (pastrues).

SHFMU,,Ndre Mjeda” në Kabash

 • Një (1) mësues klasor zv.deri në kthimin e puntorës nga pushimi i lehonisë.
 • Një (1) puntor teknik (pastrues).

SHFMU,,Nazmi Pajaziti ”në Radivojcë

 • Një (1) arsimtar të lëndës Fizikë 16 orë në Radivojcë ,4 orë në Budrikë,
 • Një (1) arsimtar të lëndës Biologji-Kimi 14 orë në Budrikë t 6 orë në Sllatinë-Ep.
 • Një (1) arsimtar të lëndës Gjuhë Gjermane 10 orë në Radivojcë, Budrikë,
 • Një (1) arsimtar të lëndës Histori 8 orë me kohë të caktuar,

SHFMU,,Dëshmorët e Lubishtës”'në Lubishtë

 • Një (1) mësues klasor.
 • Një (1) mësues klasor zy.deri në kthimin e puntorës nga pushimi i lehonisë.

SHFMU, Skender Emerllahu”'në Ramjan

 • Një (1) mësues klasor zy.deri në kthimin e puntorës nga pushimi i lehonisë.
 • Një (1) arsimtar për lëndën Gjeografi zv.deri në kthimin e puntorës nga pushimi i lehonisë.

SHFMU,,Mirali Sejdiu”'në Goshicë

 • Një (1) mësues klasor.

SHFMU,,Ahmet Hajdari”'në Beguncë

 • Një (1) Edukatore për ciklin parafillor.
 • Një (1) arsimtar për lëndën Fizikë 8 orë mësimore.

Qerdhëja e Fëmijëve,,Gëzimi Ynë” 'në Viti,paralelja e ndar fizike në Qifllak

 • Dy (2) edukatore për grupin 1-3,
 • Dy (2) edukatore për grupin 3-6,
 • Një (1) logopede,
 • Një (1) kuzhiniere,2 vite përvojë pune profesionale.

SHML.Gjimnazi,,Kuvendi i Lezhës” në Viti

 • Një (1) profesor të lëndës Histori 16 orë mësimore,
 • Një (1) profesor të lëndës mësim zgjedhor,të drejtat dhe lirite njeriut 13 orë mësimore.
 • Një (1) profesor të lëndës mësim Zgjedhor, Psikologji Sociale 13 orë mësimore.
 • Një (1) profesor të lëndës mësim zgjedhor, Ndërmarrësi 13 orë mësimore.
 • Një (1) profesor të lëndës Gjeografi 10 orë mësimore zv.deri në kthimin e puntorës nga pushimi i lehonisë.
 • Një (1) profesor të lëndës Gjuhë Gjermane zy.deri në kthimin e puntorës nga pushimi i lehonisë.

SHMLP,, Jonuz Zejnullahu” në Viti

 • Dy (2) profesor të lëndës Gjuhë Shqipe.

Dokumentacioni i nevojshëm për konkurim:

 • Formulari i aplikimit i cili merret në zyrën e DKA-së,
 • Diploma (çertifikatën e diplomimit jo më e vjetër se 6 muaj) e fakultetit e vërtetuar te noteri.
 • Fotokopjen e leternjoftimit,
 • Vërtetimin e përvojës së punës,
 • Vërtetimin nga gjykata,se nuk është nën hetime,
 • Të diplomuarit jashtë vendit, diplomat e tyre ti nënshtrohen proqesit të nostifikimit nga MASHT-i.

Kandidatët të cilët konkurojnë për pozitat puntor teknik (pastrues), kuzhinijer duhet ti dorëzojnë këto dokumente:

 • Qertifikatën e shkollës së mesme-fillore,
 • Qertifikatën e lindjes,
 • Qertifikatën që personi nuk është nën hetime,
 • Qertifikatën e gjendjes shëndetësore,
 • Dëshminë e përvojës së punës.

Kandidatët të cilët konkurojnë në pozitat mësimdhënës, duhet të kenë përgaditjen përkatëse-
profesionale, fakultetin (diplomën).Në mungesë të kandidatëve me përgaditje përkatëse-profesionale do të mirren në shqyrtim kandidatët me përgaditje përkatëse-profesionale më të ulët,sipas udhëzimit administrativ të MASHT-it nr.1072018, për normativin mbi kuadrin profesional të arsimit të përgjithshëm.

Kandidatët e interesuar për aplikim, aplikacionet i marrin dhe i dorëzojnë në Drejtorin
Komunale të arsimit në Viti.Konkursi mbetet i hapur 15 ditë nga dita e shpalljes së konkursit në mjetet e informimit publik.sipas Ligjit për Zyrtar Publik, njoftimi fillon nga 30.06.2021 deri më
30.07.2021, ndërsa aplikimi mbetet i hapur 15 ditë nga data 30.07.2021.

Kandidatët-aplikantët të cilët kanë konkuruar, i njoftojmë se pas mbylljes së konkursit, do ti
nënshtrohen intervistës me shkrim dhe gojë