Vende të lira të punës (3)

Komuna e Zveçanit e1625597103897
Komuna e Zveçanit
Published
07/07/2021
Location
Zveçan
Listing Type
Jobs  

Description

Në mbështetje të nenit 67 dhe 68 të Ligjit për Zyrtarët Publik me nr. 06/L-114, nenit 8, paragrafi 1 dhe 2 të Ligjit të Punës nr. 03/L-112, nenit 5 pika (c) të Ligjit për Arsimin në komunat e Republikës së Kosovës nr. 03/L-068, në përputhje me nenin 4 të Udhëzimit Administrativ nr. 07/2017 për rregullimin e procedurave të konkursit në sektorin publik, komuna e Zveçanit me datën 07.06.2021 shpall:

KONKURS PËR PRANIM NË MARRËDHËNIE PUNE

Për tri (3) vende pune në shkollën fillore “Isa Boletini” në Zveçan si në vijim:

  1. Një mësimdhënës të Fizikës dhe Informatikës, me normë prej 16 orëve 
  2. Një mësues për ciklin fillor, me normë të plotë të orëve
  3. Zëvendësim për mësimdhënësin e lëndës Kulturë Muzikore, me normë prej 10 orëve.

Dokumentacioni i nevojshëm për konkurrim:

  • Formulari i aplikimit (mund të shkarkohet në faqen e internetit konkursi.rks-gov.net ose mund të merret në shkollën “Isa Boletini” në Lipë),
  • Diploma e fakultetit (Certifikata e diplomimit - jo më e vjetër së gjashtë muaj) e kopjuar dhe verifikuar nga ana e organit përkatës,
  • Certifikata e lindjes,
  • Kopja e letërnjoftimit,
  • Vërtetim nga gjykata që aplikuesi nuk është nën hetime,
  • Dokument mbi përvojën e punës në arsim (nëse ka),
  • Dëshmi mbi trajnimin arsimor të akredituar nga ana e MASH-ti (nëse ka).

Kushtet e konkurrimit:

Për këto vende pune kërkohet përgatitje profesionale adekuate në përputhje me Udhëzimin Administrativ nr. 10/2018 për Normativin mbi Kuadrin Profesional të Arsimit të Përgjithshëm.

Të gjitha dokumentet dorëzohen në kopje të vërtetuara nga ana e noterit (të cilat nuk kthehen). Dokumentet origjinale mund të kërkohen me rastin e intervistës.

Kandidatët të cilët kanë përfunduar shkollimin jashtë Kosovës duhet të posedojnë dokumentacion të nostrifikuar.

Kandidatët të cilët i plotësojnë kushtet do të ftohen në testin me shkrim dhe do të njoftohen me kohë për datën dhe vendin e mbajtjes së testit.

Data e njoftimit në faqen e internetit konkursi.rks-gov.net është 30 ditë nga dita e shpalljes së konkursit duke filluar nga 07.06.2021 deri më 07.07.2021, ndërsa konkursi mbetet i hapur për 15 ditë nga data e shpalljes, duke filluar nga 08.07. 2021 - 22.07.2021.

Dorëzimi i aplikacioneve

Aplikacionet mund të merren dhe të dorëzohen çdo ditë pune në shkollën fillore “Isa Boletini” në Lipë nga ora 8:00 deri në orën 12:00

Informata të detajuara për të gjitha pozicionet me përshkrime të vendeve të punës, kualifikimet e kërkuara, përvojën e punës dhe aftësitë e tjera mund të merren në shkollën fillore “Isa Boletini” në Lipë në zyrën e drejtorit.

Aplikacionet e dorëzuara pas mbylljes së konkursit nuk do të merren në konsideratë. Aplikacionet e pakompletuara mund të refuzohen .

Për shkak të numrit të madh të aplikacioneve të pranuara, do të ftohen vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë të cilët do të kontaktohen përmes (e-mail) ose në mungesë të konfirmimit me email nga ana e kandidatit, ata do të njoftohen me telefon.

Rezultatet do të publikohen në linkun http//:konkursi.rks-gov.net

Related Listings

11/10/2021