Tonist/e / Mjeshtër/re zërimi

50x50 prizren logo
Municipality of Prizren
Published
22/09/2021
Location
Prizren
Category
Listing Type
Jobs  

Description

Në bazë të Ligjit Nr. 06/L – 114 për Zyrtarët Publikë, Neni 67, neni 37 i Ligjit Nr.02/L-57 për Institucionet e Kulturës, pika 2 e nenit 13 të Ligjit për Teatrot dhe neni 13 i Statutit të Teatrit të Qytetit të Prizrenit Bekim Fehmiu, Komuna e Prizrenit, shpallë:

KONKURS PËR PLOTËSIMIN E VENDIT TË PUNËS

Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport Teatri Profesional

Titulli i pozitës : Tonist / Mjeshtër zërimi

 • Nr. i pozitave : 1 (një)
 • Koeficienti : 6
 • I përgjigjet : Drejtorit të teatrit
 • Orari i punës : I plotë 40 orë në javë

Detyrat dhe përgjegjësitë për pozitën:

 • Kontrollon dhe mirëmban të gjitha stabilimentet radio-fonike në teatër bashkë me audio- miksetën dhe kabllot e nevojshme gjajtë gjithë kohës;
 • Përgatit komponetet muzikore, akustiko-tonike të shfaqjes sipas udhëzimeve të regjisorit apo organizatorit të eventit;
 • Përcjell provat dhe bashkë me regjisorin bën harmonizimin dhe sinkronizimin e interpretimit artistik të elementeve muzikore – tonike dhe efekteve zanore;
 • Regjistron të gjitha efektet e mundshme gjatë provave dhe manipulon me aparaturën në mënyrë efikase gjatë provave teknike dhe gjatë shfaqjeve;
 • Udhëheq me stabilimentet edhe gjatë kohës kur ansambli gjendet në teren si mysafir
 • Ruan inventarin e regjistruar në librat e regjistrimit për të cilin ngarkohet dhe mbanë përgjegjësi;
 • Mirëmban dhë përcjell zërimin dhe efektet audio-tekinike gjatë të gjitha shfaqjeve sipas orarit / kalendarit që caktohet nga teatri;
 • Propozon dhe përzgjedhë muzikën eventuale të shfaqjeve në bashkëpunim regjisorin në mungesë të kompozitorit të shfajes;
 • Monton dhe demonton pajisjet në rast kërkesave dhe udhëtimeve të shfaqjes dhe siguron që ato mund të transportohen në mënyrë të sigurtë;
 • Për punën e tij i përgjigjet regjisorit, inspicientit, udhëheqësit të Njësisë Teknike, udhëheqësit artistik dhe drejtorit të përgjithshëm;
 • Kryen edhe punë tjera në bazë të udhëzimeve të drejtorisë të teatrit;

Kualifikimi:

 • Diplomë e shkollës së mesme;
 • 1 vit përvojë pune (të dëshmohet me TRUST);

Kërkesat (Njohuri, Aftësi dhe Cilësi) e përgjithshme të nevojshme

 • Njohuri të plotë dhe të specializuara në fushën specifike
 • Njohuri teknike të fushës përkatëse dhe të kuptuarit e fushave që ndërlidhen me detyrat dhe përgjegjësit;
 • Aftësi të arsyetimit logjik dhe analizës;
 • Shkathtësi hulumtuese, analitike, vlerësuese dhe formulim të rekomandimeve dhe këshillave profesionale;
 • Aftësi komunikimi dhe ndikim personal, përfshirë aftësi për të përfaqësuar.

Dokumentacioni i kërkuar:

 • Fotokopja e letërnjoftimit
 • Ekstrakti i lindjes
 • Dëshmi mbi përvojën e punës (Përvoja e dëshmuar me Vërtetim dhe me Trust);
 • Dy - rekomandime ( nëse keni )
 • Diploma e noterizuar
 • Çertifikata të trajnimeve
 • Çertifikatën që nuk jeni nën hetime

Konkursi ngel i hapur 8 ditë kalendarike, e drejta për aplikim fillon nga data 22.09.2021 deri më datën 29.09.2021 që konsiderohet si ditë e fundit e mbylljes së konkursit. Aplikacionet e dorëzuara pas afatit të paraparë nuk pranohen dhe aplikacionet e mangëta refuzohen. Instruksione Aplikimi: Kërkesa (Aplikacioni) për punësim gjendet në https://kk.rks-gov.net/prizren/category/konkurset- njoftimet/aplikacione/si dhe në https://konkursi.rks-gov.net/jobs pas plotësimit sipas çdo pike të aplikacionit, i bashkëngjitni dokumentet të cilat kërkohen sipas konkursit dhe mund të aplikoni tek ne drejtpërdrejtë -Adresa jonë: në sportelin e pranimit në objektin e administratës komunale në Komunën e Prizrenit, rr. “Remzi Ademaj” p.n. -Prizren. VËMENDJE: Aplikacionet e pranuara pas afatit të përcaktuar konsiderohen të pranueshme, nëse data në dërgesën postare, ose çfarëdo dëshmie tjetër për datën e dërgimit, dëshmon se ajo është dërguar para kalimit të afatit për dorëzimin e aplikacioneve. Konkursi është i barabartë për të gjithë kandidatët e synuar, pa asnjë lloj diskriminimi ashtu siç parashihet me Ligjislacionin në fuqi. Konkursi dhe rezultatet shpallen në linkun: https://konkursi.rks-gov.net/

Prano njoftimet me email