Thirrje: Programi i Vetëpunësimit për personat e ritatdhesuar

Agjencia e Punesimit e Republikes se Kosoves e1614259947260
Agjencia e Punësimit e Republikës së Kosovës (APRK)
Published
29/10/2021
Location
Kosovo
Category
Listing Type
Grants  

Description

PROGRAMI I VETËPUNËSIMIT PËR PERSONAT E RIATDHESUAR  

Faza e parë 

THIRRJE PËR APLIKIM 

Me qëllim të ofrimit të mbështetjes për personat e riatdhesuar të regjistruar si të papunë në Kosovë : Ministria e Finanaceve, Punës dhe Transfereve (MFPT)/Agjencia e Punësimit e  Republikës së Kosovës (APRK) në bashkëpunim me Programin për Zhvillim të Kombeve të  Bashkuara (UNDP), me mbështetje nga Ministria e Punëve të Brendëshme (MPB)/Departamenti  për Riintegrimin e Personave të Riatdhesuar (DRPR), shpallë thirrjen për aplikim për Programin  e Vetëpunësimit për personat e riatdhesuar për vitin 2021. 

MBËSHTETJA NGA PROGRAMI 

Programi i Vetëpunësimit do të sigurojë mjete dhe pajisje teknike bazike sipas profileve të pranuara në këtë shpallje për çdo Plan Biznesi të zhvilluar me sukses.  

Si të aplikoni? 

 • Kompletoni Formularin e aplikimit për Plan Biznesi të cilin duhet ta dorëzoni përmes  postës elektronike: almp.ks@undp.org. Formularin dhe informacionet tjera mund ti gjeni  në adresën elektronike: https://aprk.rks-gov.net/
 • Aplikantët janë të obliguar të sigurojnë si bashkëlidhje në mënyrë elektronike Formularin e Aplikimit; 
 • Vërtetim nga ZKKK, Travel Dokument ose Vulen Hyrëse, si dëshmi se personi është i  riatdhesuar 
 • CV-në e tyre nga SIMP (nga Zyra e Punësimit); 
 • Certifikatën e trajnimit në Vetëpunësim ose Ndërmarrësi; 
 • Certifikatën e trajnimit nga ndonjë organizatë tjetër e akredituar; 
 • Dëshmi mbi kualifikimin dhe përvojën e tyre që përputhet me idenë e paraqitur të  biznesit si dhe dokumentet tjera përcjellëse të cilat përshkruhen në Planin e Biznesit  (Pjesa e Udhëzimeve); 
 • Secili aplikant mund të aplikojë me vetëm një Plan Biznesi (një anëtar për familje). 

Afati i aplikimit: 29 tetor deri 16 nëntor 2021.

Profesionet e pranuara për të cilat ofrohen mjete dhe pajisje sipas sektorëve:

Përpunimi i ushqimit dhe industria e paketimit

 • Përgaditja e brumërave
 • Përgaditja e ushqimeve të shpejta

TIK krahas me kontraktimin e jashtëm të proceseve të biznesit dhe sektori i qendrave të  mbështetjes për konsumatorë

 • Zhvillimi i ueb-faqeve, riparimi i kompjuterëve dhe telefonave celular

Ndërtimtaria

 • Instalues i ngrohjes qendrore
 • Suvatues /Fasadues
 • Instalues i sanitarisë/qeramikës
 • Instalues elektrik
 • Murator

Industria e përpunimit të metalit

 • Saldues/Metalpunues

Industria e tekstilit

 • Rrobaqepës
 • Qëndisje
 • Prodhimi i veshjeve prej pambuku dhe elastike 

Industria e përpunimit të drurit:  

 • Zdrukthëtar/Mobileri 

Agrokulturë: 

 • Serë 

Tjera:  

 • Prodhimi i dhuratave dhe i suvenireve (gift shop)
 • Floktar/Thonjë
 • Floktar/Depilim
 • Berber
 • Auto-Ngjyrosje
 • Auto-Mekanik
 • Gomister
 • Auto-Larje
 • Pastrim gjeneral 

Vërejtje: Aplikanti duhet ta zgjedhë vetëm njërin nga profilet e lejuara  

Profile tjera që nuk janë listuar në këtë listë nuk mbështeten nga Programi. Ofertat/faturat nuk pranohen si dokumentacion përbërës në kuadër të aplikimit. Pako e pajisjeve është e përcaktuar sipas profilit. 

Për më shumë informata, luteni që të vizitoni adresën elektronike: https://aprk.rks-gov.net/ ose  Zyrat e Punësimit në komunën tuaj. 

Në rast se keni pyetje në lidhje me Programin e Vetëpunësimit, ju lutem kontaktoni projektin  ALMP2/UNDP në adresën elektronike: almp.ks@undp.org.  

COVID-19  

KUJDES I VEÇANTË gjatë procesit të aplikimit - të respektohen udhëzimet nga IKSHP

Aplikantët e pranueshëm

Të gjithë aplikantët e interesuar për tu kualifikuar për aplikim, duhet të jenë persona të riatdhesuar sipas rregullores Nr. 22/2020 për Riintegrimin e Personave të Riatdhesuar. Ata janë të obliguar që personalisht të marrin pjesë në fazat e Programit dhe të jenë drejtpërsëdrejti të përfshirë në zhvillimin dhe realizimin e biznesit. Kandidatët e kualifikuar dhe pjesëmarrës në Program duhet të jenë persona të riatdhesuar në 5 (pesë) vitet e fundit të regjistruar si të papunë në Zyret e Punësimit (ZP). Të drejtë aplikimi kan vetëm personat e riatdhesuar në Kosovë pas datës 01.09.2016. Aplikantët për programin e Vetëpunësimit duhet të kenë të kryer trajnimin për “Vetëpunësim” ose “Ndërmarrësi”. Certfikimi i ndonjë trajnimi tjetër të akredituar që dëshmon se e njohin profesionin përkatës në kohën e aplikimit do të jetë përparësi.

Personave të papunë të grupeve në vijim do t’u ipet prioritet:

 • të papunët afatgjatë (më shumë se 12 muaj);
 • të rinjtë (18-29 vjeç);
 • gratë;
 • të mbijetuarit e dhunës në baza gjinore;
 • përfitues të ndihmës sociale;
 • personat e vetëm, me një ose më shumë anëtarë që varen nga ai/ajo (prindër vetëushqyes);
 • personat nga viset rurale;
 • personat me aftësi të kufizuara;
 • grupet e pakicave etnike,
 • personat që e kanë përfunduar skemën Trajnim në Punë në kuadër të skemave të ofruara në Zyret e Punësimit.

Personat që nuk kualifikohen për aplikim janë ata persona të cilët:

 • nuk janë persona të riatdhesuar në 5 (pesë) vitet e fundit (nga 01.09.2016);
 • nuk janë të regjistruar në ZP;
 • kanë përfituar më herët nga Plan Biznesi ose masa tjera aktive të punësimit (Subvencionim në Pagë);
 • janë në konflikt të interesit me palë të përfshira dhe vendimmarrëse në Program;
 • nëse janë të riatdhesuar për herë të dytë ose më shumë;
 • personat që kanë biznes të regjistruar në Agjencinë e Regjistrimit të Bizneseve të
  Kosovës;
 • të riatdhesuarit ose familjarët e të cilëve kanë përfituar Plan Biznesi siç është definuar në rregullore.

Full announcement

Prano njoftimet me email

Related Listings

Roje Objekti   Podujeva
02/12/2021
01/12/2021
Roje   Peja
01/12/2021