Thirrje për aplikim për personat me aftësi të kufizuar (PAK) dhe kompanitë private

QKVP e1628493602963
Qendra Kosovare për Vetë-Përkrahje (QKVP)
Published
09/08/2021
Location
Kosovo
Category
Listing Type
Grants  

Description

Skenderaj, Vushtrri, Mitrovice dhe Gllogoc.

Thirrje për aplikim për personat me aftësi të kufizuar (PAK) dhe kompanitë private që duan të punësojnë persona me aftësi të kufizuar

THIRRJE PËR APLIKIM

Qendra Kosovare për Vetë-Përkrahje (QKVP), Handikos Vushtrri, dhe Komunat Skenderaj dhe Vushtrri ftojnë personat me aftësi të kufizuar (PAK) dhe kompanitë private që të aplikojnë për grante që kanë për qëllim financimin e bizneseve të reja dhe financimin e projekteve nga kompanitë private që synojnë të punësojnë PAK. Thirrja për propozime është publikuar në kuadër të projektit: “Rritja e punësimit të personave me aftësi të kufizuara përmes zbatimit të planit lokal të veprimit për punësimin e PAK në Skenderaj dhe Vushtrri”, financuar nga Zyra e BE-së në Kosovë dhe bashkëfinancuar nga Komunat Skenderaj dhe Vushtrri.

SHUMA

Shuma maksimale për grante për PAK është deri në 5.000 Euro.

Shuma maksimale për grante për kompanitë private është deri në 10.000 Euro. 

SI TË APLIKONI

Nga të gjithë aplikuesit kërkohet që t’i dorëzojnë dokumentet e specifikuara në udhëzime. Të gjithë aplikuesit duhet t’i dorëzojnë, të plotësuar, Formularin e Aplikimit dhe Formularin e Buxhetit, në adresën e postës elektronike selfhelp.kosova@gmail.com

Për çfarëdo pyetje apo sqarimi shtesë mund të shkruani në selfhelp.kosova@gmail.com

AFATI I FUNDIT

Të gjithë aplikuesit e interesuar duhet t’i dërgojnë aplikacionet e tyre deri më 15 shtator 2021.

Aplikacionet e dorëzuara pas kësaj date NUK do të merren parasysh për vlerësim.

---

Call for Applications for persons with disabilities (PWD-s) and private companies who want to employ persons with disabilities

CALL FOR APPLICATIONS

Kosovar Centre for Self-Help (KCSH), Handikos Vushtrri and Municipality of Skenderaj/Srbica and Municipality of Vushtrri/Vucitrn invite persons with disabilities (PWD-s) and private companies to apply for grants aiming to finance start-ups and finance projects coming from private companies who aim to employ PWD-s. The call for proposals is launched within the project: “Increasing employability for people with disabilities through the implementation of the local action plan for the employment of PWD-s in Skenderaj and Vushtrri municipalities”, financed by the EU Office in Kosovo, and coofinanced by municipality of Skenderaj/Srbica and Vushtrri/Vucitrn.

AMOUNT

The maximum amount for grants for PWD-s is up to 5.000€.

The maximum amount for private companies is up to 10.000€ 

HOW TO APPLY

All applicants are requested to submit required documents as specified in the guidelines. All applicants are requested to submit duly filled Application Form and Budget Form to selfhelp.kosova@gmail.com

For any question or additional clarification you can write to selfhelp.kosova@gmail.com

DEADLINE

All interested applicant must send their applications by 15th of September 2021.

Applications submitted after this date will NOT be considered for the evaluation.

---

Poziv za prijavljivanje za osobe sa invaliditetom (OSI) i privatne kompanije koje žele da zaposle osobe sa invaliditetom

POZIV ZA PRIJAVLJIVANJE

Kosovski centar za samopomoć́ (KCSH), Handikos Vučitrn i Opština Srbica i Opština Vučitrn pozivaju osobe sa invaliditetom (OSI) i privatne kompanije da se prijave za grantove za finansiranje start-up preduzeća i projekata privatnih kompanija koje imaju za cilj da zaposle OSI. Poziv za podnošenje predloga projekata objavljuje se u okviru projekta: „Povećanje zapošljivosti osoba sa invaliditetom kroz primenu lokalnog akcionog plana za zapošljavanje OSI u opštinama Srbica i Vučitrn“, koji finansira Kancelarija EU na Kosovu, a sufinansiraju opštine Srbica i Vučitrn.

IZNOS

Maksimalni iznos grantova za OSI je do 5.000 €.

Maksimalni iznos grantova za privatne kompanije je do 10.000 €.

KAKO SE PRIJAVITI

Svi podnosioci prijave su dužni da podnesu tražena dokumenta kako je navedeno u smernicama. Svi podnosioci prijava moraju podneti odgovarajuće popunjen prijavni obrazac i obrazac budžeta na adresu selfhelp.kosova@gmail.com

Za bilo kakva pitanja ili dodatna pojašnjenja možete pisati na selfhelp.kosova@gmail.com

KRAJNJI ROK

Svi zainteresovani podnosioci prijava moraju poslati svoje prijave do 15. septembra 2021.

Prijave podnete nakon ovog datuma NEĆE biti uzete u razmatranje.

Related Listings