Thirrje e hapur për mundësi punësimi (15)

64x64 trosha logo 150x150 1 e1620822879159
Trosha
Published
11/10/2021
Location
Kosovo
Category
Listing Type
Jobs  

Description

THIRRJE E HAPUR PER MUNDESI PUNESIMI

Funded by the European Union

Referenca e Projektit: 2020/419-466

Emri i Projektit: Zhvillimi i zonave rurale – diversifikimi i fermave dhe rritja e punesimit te grave dhe te rinjeve perms zhvillimit te biznesit

Zbatuesi i Projektit: TROSHA Sh.P.K.

Vendndodhja: Garibaldi No. 17, 10000 Prishtine, Kosove

Fillimi paraprak i punesimit: Nentor 2021 - Djetor 2021

Trosha Sh.P.K. eshte pjese e industrise se ushqimit dhe eshte duke zbatuar projektin: “Zhvillimi i zonave rurale – diversifikimi i fermave dhe rritja e punesimit te grave dhe te rinjeve perms zhvillimit te biznesit” financuar nga Bashkimi Evropian.

Duke u u bazuar ne objektivat e projektit, kompania rezulton ne rritjen e kerkeses per burime njerzore te kualifikuara ne sektorin e saj..

Duke e ndjekur kerkesen e kompanise per punetore te kualifikuara dhe ne perputhje me aktivitetet e projektit te mesiperm, Trosha SHPK fton te gjithe individet e interesuara qe jane punekerkuese, te aplikojne per mundesine e punesimit.

Kush ka te drejte te aplikoje?

Te gjitha grate punekerkuese nga mosha 18 – 35 vjec dhe banuese ne Kosove.

Perfitimet?

Kompania permes projektit harmonizohet per te siguruar punesim per te pakten 15 kandidate te perzgjedhura. Kandidatet e perzgjedhura do te kene gjithashtu nje mundesi per fituar aftesite perkatese teknike dhe praktike permes trajnimit ne pune.

Si te aplikoni?

Te gjithe individet e interesuar mund te aplikojne online duke derguar CV permes e-mailit info@trosha.eu ose ermes Agjensise Kosovare te Punesimit.

Afati i fundit per aplikim eshte 27 Tetor 2021 (E Merkure) ne oren 17:00.

Per ndihme dhe informacione shtese ju lutem na kontaktoni cdo dite pune (e Hene – e Premte) nga ora 09:00 deri 17:00, ne telefon +383 45 88 22 66 ose ne e-mail adresen info@trosha.eu.

--

OPEN CALL FOR EMPLOYMENT OPPORTUNITIES

Funded by the European Union

Project reference: 2020/419-466

Project name: Development of rural areas-farm diversification and increasing employment of women and youth through business development

Implementing entity: TROSHA Sh.P.K.

Location: Garibaldi No. 17, 10000 Prishtine, Kosovo

Tentative start of employment: November 2021 - December 2021

Trosha Sh.P.K. is part of food processing industry and it is implementing the project “Development of rural areas-farm diversification and increasing employment of women and youth through business development” funded by the European Union.

Due to the project objectives, the company results in increased demand for skilled human resources in the sector.

Following the company demand for the skilled workers, and in line with the action of the above project, the Trosha Sh.P.K. invites all interested individuals who are job-seekers, to apply for employment opportunity.

Who is entitled to apply?

All interested women jobseekers from ages 18 – 35 and resident of Kosovo.

Benefits?

The hosting company through the project aligns to provide employment to at least 15 selected candidates. The selected candidates will also have an opportunity to gain relevant technical and practical skills on-job training.

How to apply?

All interested individuals can apply online by sending CV via e-mail info@trosha.eu or through Kosovo Employment Agency.

Deadline for application is 27 October 2021 (Wednesday) at 17:00hrs.

For help and additional information please contact us every working day (Monday - Friday) from 09:00 to 17:00, by phone +383 45 88 22 66 or e-mail address info@trosha.eu

Prano njoftimet me email

Related Listings