Teknik i Pylltarisë

novoberde
Municipality of Novo Brdo
Published
19/09/2021
Location
Novoberdo
Category
Listing Type
Jobs  

Description

Në mbështetje të nenit 67 dhe 68 të Ligjit NR.0GJL-114 për Zyrtarët Publikë,të nenit 8 të Ligjit të
Punës nr.037L-212,në bazë të nenit 4 të Udhëzimit Administrativ nr.0772017,Kryetari i Komunes së Novobërdës shpall:

KONKURS

Institucioni: Komuna e Novobërdës:
Drejtoria: Drejtoria e Bujqesis
Titulli i vendit të Punës: Teknik i Pylltaris
Numri i Pozitave: Një (1)
Periudha e kontrates: Në Kohë te pa caktuar
Kategoria funksionale/Koeficienti: 6
Oret e punës: 40

Qëllimi i vendit të punës: Mbrojtjen e pyjeve nga prerjet ilegale, dëmtimi, shkatërrimi, nga zjarri, dëmtuesit dhe sëmundjet

Detyrat dhe përgjegjësit :

  1. Kordinon punët në mbrojtjen e pyjeve me rojet e pyjeve.
  2. Bënë punë në pyllëzimin dhe punë tjera Silvikulturore.
  3. Kryen punët tekniko-profesionale në pyjet private
  4. Raporton përgjegjësit të APK.
  5. Harton raporte javore, mujore, vjetore.
  6. Kontrollon mjetet transportuese në rrugët pyjore.
  7. Damkos masën drusore për transport,
  8. Jep dokumente përcjellëse.

Kushtet e pjesmarrjes në konkurim:

Të drejtë aplikimi kanë të gjithë shtetasit e Republikes së Kosoves të moshes madhore të cilet kanë zotësi të plotë për të vepruar,kanë pregaditjen e nevojshme shkollore dhe aftesi fizike që kerkohet për poziten përkatëse.

Procedurat e Konkurrimit: konkurimi është i hapur për të gjithë kandidatet e interesuar.

Shkollimi i Kerkuar : Përgatitja Profesionale : Fakulteti i Bujqësis drejtimi Pylltari

Përvoja e punës 2 (dy) vite, kopja e Leternjoftimit .Ekstrakti i Lindjes si dhe deshmija se nuk
është nën hetime.

Aftësit dhe Atributet e tjera që Kerkohen.

Aftësi të mira organizative, komunikuese dhe puna nën presion

Aftësi dhe njohje të punës me teknologji informative (kompjuter, internet, intranet dhe programe të ndryshme).

Njohja e gjuhëve zyrtare (Shqipe.Serbe)

Informatat të përgjithshme:

Aplikacionet merrën dhe dorzohen me dokumente të kompletuara në zyren 23 kati i parë
në ndertesen e Komunes së Novobërdës. Aplikacionet e derguara pas datës së fundit dhe
aplikacionet e pa kompletuara nuk do të pranohen.

Data e njoftimit në vveb faqen: konkursi.rks-gov.net është prej dates:19.08.2021
ndersa data e aplikimit është nga data: 19.09.2021 deri me daten 26.09.2021

Perveq web faqes unike të procedurave konkurimit, konkursi publikohet edhe në web-
faqen zyrtare të Komunës.

Prano njoftimet me email

Related Listings