Teknik/e i Pylltarisë për Mbrojtje dhe Monitorim

50x50 gjilan komuna
Municipality of Gjilan
Published
04/10/2021
Location
Gjilan
Category
Listing Type
Jobs  

Description

Në bazë të nenit 79 dhe 80, të Ligjit për Zyrtarët Publikë Nr. 06/L-114 dhe nenit 4 të Udhëzimit Administrativ Nr. 07/2017 për Rregullimin e Procedurave të Konkursit në Sektorin Publik, Komuna e Gjilanit shpall:

SHPALLJE E REKRUTIMIT 

Titulli i vendit të punës: Teknik i Pylltarisë për Mbrojtje dhe Monitorim
Institucioni: Municipality of Gjilan
Departamenti/ Drejtoria: Drejtoria për bujqësi dhe pylltari
Lloji i pozitës: Nëpunës Administrativ dhe Mbështetës
Numri i pozitave: (1) një
Titulli i mbikëqyresit: Shefi i sektorit
Grada/Kofeficienti: 5.5
Lloji i emërimit: I KARRIERËS

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Kontrollon kryerjen e punëve dhe të dhënave të pranuara nga rojet e pyllit
 • Kontrollimin e prerjeve, rrallimin dhe prerjet fitosanitare
 • Udhëheqë librin e dëmeve të pyjeve dhe bën llogaritjen e dëmit të shkaktuar
 • Bën dorëzimin e të dhënave nga terreni për shefin e sektorit të pyjeve
 • Kontrollon vendosjen e rendit pyjor
 • Bën reduktimin e trungjeve në pyjet e ulta në pronë shtetërore dhe private
 • Harton gjendjen periodike dhe vjetore të punëve të kryera dhe të njëjtat i dorëzon te shefi i sektorit të pylltarisë
 • Kryen edhe detyra tjera profesionale në pajtim me ligjet dhe rregulloret aktuale të cilat me arsye mund të kërkohen kohë pas kohe nga mbikëqyrësi

Kualifikimi dhe shkathtësitë e kërkuara:

 • Shkolla e mesme;
 • 2 vite përvojë pune;
 • Të jetë i gatshëm të punoj nën presion;

Zbatohet periudha provuese në kohëzgjatje prej gjashtë (6) muajve konform nenit 70, paragrafi 1 nënparagrafi 1.1 të LZP nr.06/L-114.

Çdo kandidat (aplikues) për pozitën e lartcekur duhet t’i kompletoj dhe dorëzoj dokumentacionin e domosdoshëm (fotokopje) si vijon:

 1. Dëshmi të kualifikimit shkollorë, fotokopje e noterizuar
 2. Dëshmi mbi përvojën e punës
 3. Dokumentin e identifikimit
 4. Çertifikatën se nuk është nën hetime dhe nuk është i dënuar për ndonjë vepër penale
 5. Çertifikatën mjekësore (Për shkak të minimizimit të shpenzimeve të kandidatëve pjesëmarrës në konkurs, në fund të procedurës rekrutuese e njëjta do të kërkohet vetëm nga kandidati më i suksesshëm)

Konkursi mbetet i hapur 15 ditë nga data 04.10.2021 deri me 18.10.2021. 

Paraqitja e kërkesave: Aplikacionet merren dhe të plotësuara dorëzohen në arkivin qendror të Komunës së Gjilanit, përkatësisht në Qendrën për Shërbim të Qytetarëve. Aplikacionet e dorëzuara pas afatit të paraparë nuk pranohen, kurse ato të mangëta refuzohen. Vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e shkurtër do të njoftohen për vendin, datën dhe kohen e mbajtjes së testimit me shkrim përmes Ueb faqes zyrtare të komunës dhe tabelës së shpalljeve publike të Komunës.

Dokumentet e pranuara të aplikantëve fotokopje, nuk kthehen. Rezultatet shpallen në linkun: https://konkursi.rks-gov.net/

Prano njoftimet me email

Related Listings

29/11/2021
22/11/2021
Zyrtar/e ligjor/e   Podujeva
22/11/2021
Punëtor/e Teknik/e   Kacanik
19/11/2021