Specialist të Burimeve Njerëzore

Sharrcem
Published
21/06/2021
Location
Hani i Elezit
Listing Type
Jobs  

Description

Sharrcem, një kompani e Grupit TITAN ka një mundësi të shkëlqyeshme për një Specialist të Burimeve Njerëzore. Qëllimi kryesor i këtij roli është përpunimi i listës së pagave, monitorimi i menaxhimit të kohës dhe mirëmbajtja e dosjeve të punonjësve.

Përgjegjësitë kryesore

Pagat:

 • Proceson listën e pagave për punonjësit në kompani.
 • Mirëmbajtja e të dhënave të sistemit të pagave.
 • Adreson dhe zgjidh ankesat e punonjësve në lidhje me sistemin e pagave.
 • Përgatit raporte për departamentet përkatëse rreth listës së pagave.
 • Ofron ndihmë për rishikimin e kompenzimeve/analiza të të dhënave.
 • Bashkëpunon me departmentin e TI për të zgjidhur problemet për sistemin e pagave.
 • Auditim mujor i sistemit të pagave dhe sistemit të menaxhimit të kohës për të siguruar saktësinë e të dhënave.

Menaxhimi i Kohës së Punonjësve:

 • Monitorin Menaxhimin e Kohës (Orëve të Punës) për të gjithë punëtorët përmes sistemit.
 • Aprovon të gjitha llojet e pushimeve/mungesave përmes sistemit.
 • Bashkëpunon me të gjithë udhëheqësit e departmenteve për të siguruar që orët e punës janë në përputhje me ligjet e punës dhe politikat e Shëndetit dhe Sigurisë në punë.

Administrimi i BNJ:

 • Mirëmban dosjet e BNJ, si dosjet personale, duke përfshirë Kontratat e Punonjësve.
 • Shpërndan informacione në lidhje me politikat e kompanisë, përditësimet dhe iniciativat e ardhëshme të BNJ.
 • Kompletimi efikas i dokumentacionit të kërkuar për pagat.
 • Shërben si pike kontakti për shërbimet ndaj punonjësve.
 • Asiston me projekte tjera të deleguara sipas nevojës.
 • Ofron raportim dhe analiza ad-hoc sipas kërkesave.
 • Arkivim i dokumentacioneve hyrëse/dalëse të kompanisë.

Profili i Kanditatit

 • I diplomuar (Bachelor) në Ekonomi, Administrim Biznesi, Menaxhment ose të ngjashme.
 • Njohuri të mira për taksat (për pagat) dhe ligjet e punës.
 • I besueshëm, me theks të veçant konfidencial.
 • Eksperiencë në Burime Njerzore, veçanërisht në sektrin e pagave, konsiderohet përparësi.
 • Shkathtësi të shkëlqzera komunikimi si verbal ashtu edhe në të shkruar.
 • Shkathtësi në Planifikim, Organizim dhe Menaxhim të Kohës.
 • Etikë pune të forte, përkushtim, dhe zotim për t’u shërbyer të tjerëve.
 • Në gjendje të punojë në mënyrë efektive me mbikëqyrje minimale.
 • Njohuri të mira për përdorim të kompjuterit
 • Njohuri shumë të mira në MS Office (sidomos në MS Excel).
 • Njohja e gjuhës angleze është e domosdoshme.

Aplikoni këtu

Afati i fundit për aplikim është 16 korrik 2021.

Related Listings