Specialist/e për Vlerësim dhe Monitorim

fondi kosovar per garanci kreditore e1624633494730
Fondi Kosovar per Garanci Kreditore
Published
11/07/2021
Location
Pristina
Category
Listing Type
Jobs  

Description

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST
(SHËRBIME KONSULENCE - KONSULENT INDIVIDUAL)

VENDI - Kosovë
EMRI I PROJEKTIT- Projekti për Forcim të Sektorit Financiar,
IDA Credit No. 6416-XK
Project ID No.165147
ASSIGMENT TITLE: Specialist/e për Vlerësim dhe Monitorim
Reference number: 06/CS/IC/2021

For the purpose of strengthening the monitoring and evaluation framework, KCGF is looking to hire a qualified Evaluation and Monitoring Specialist.

The Kosovo Credit Guarantee Fund (KCGF) is an independent legal entity established by its law, to help meet the need for increased access to finance for micro, small, and medium enterprises (MSMEs) in Kosovo to create jobs, increase local production and value-added services, improve the trade balance, and enhance financing opportunities for MSMEs.

Qeveria e Kosovës (QK) ka marrë një Kredi nga Asociacioni Ndërkombëtar për Zhvillim (IDA) në shumën prej 22.3 milionë eurosh (të barasvlershme me 25 milionë dollarë amerikanë) për të financuar Projektin për Forcimin e Sektorit Financiar, që pritet të zbatohet brenda një periudhe tre vjeçare. Projekti synon t’i ndihmojë QK-së për përmirësimin e qasjes në financa për ndërmarrjet mikro, të vogla dhe të mesme duke forcuar kapacitetin financiar dhe teknik të Fondit Kosovar për Garanci Kreditore.

Description of work responsibilities:

Nga Specialisti për Vlerësim dhe Monitorim kërkohet të mbështesë FKGK-në për përmirësimin e mëtejshëm të nivelit të raportimit nga bankat partnere, të ndihmojë në përmirësimin e proceseve të brendshme dhe të përgatisë raporte vlerësimi në fushën e riskut të kredisë dhe për sektorin financiar në përgjithësi. Specialisti për Vlerësim dhe Monitorim do të sigurojë informacion sasior dhe cilësor të përditësuar, duke i eksploruar dhe modeluar të dhënat. Modelet e përgatitura do të bazohen në të dhëna empirike të brendshme dhe të jashtme, duke pasur si synim që të mbështetet FKGK-ja me informata kyçe mbi riskun në nivelin e portofolit, të cilat do të mbështesin vendimmarrjen në FKGK.

FKGK mbështetet shumë në raportimin nga institucionet financiare partnere, andaj Specialisti për Vlerësim dhe Monitorim do ta mbështesë institucionin për ndërtimin e një metodologjie që do t’i mundësojë institucionit për zbulimin e hershëm të gabimeve të raportimit. Bazuar në natyrën e punës, Specialisti për Vlerësim dhe Monitorim do të sjellë propozimin për automatizim dhe rritje të efikasitetit të raportimit pa dëmtuar cilësinë e informacionit.

The Evaluation and Monitoring Specialist will be in charge of the following tasks:

 • Analiza e proceseve të brendshme në fushën e raportimit dhe sjellja e një propozimi të rishikuar që synon rritjen e cilësisë së raporteve;
 • Analiza dhe nëse është e nevojshme rishikimi, modifikimi i grupit ekzistues të paketave të raportimit;
 • Mbështetja e menaxhmentit në fushën e riskut të kredisë dhe vlerësimit të ndikimit për përmirësimin e informacionit të kërkuar nga palët e treta, duke e rritur kështu efikasitetin e kërkesave të raportimit nga FKGK kundrejt palëve të treta;
 • If needed build standard model/methodologies that will automatize and increase the efficiency of preparing the reports for internal usage and for external parties;
 • Analiza e proceseve të brendshme në fushën e vlerësimit dhe monitorimit të treguesve të shtueshmërisë. Në përputhje me rrethanat, nëse konsiderohet e nevojshme, rishikimi dhe gjetja e treguesve të rinj më adekuatë dhe metodologjisë për analizimin e treguesve;
 • Nëse konsiderohet e nevojshme, propozimi i mekanizmit shtesë të kontrollit në kuadër të proceseve tona të brendshme në fushën e raportimit në mënyrë që të rritet cilësia e raportimit;
 • Zhvillimi i treguesve të rinj që tregojnë ndikimin e skemës për garanci kreditore në treg;
 • Identifikimi i burimeve të të dhënave dhe përcaktimi i shpeshtësisë për të matur nëse janë arritur rezultatet;
 • Ndihma për përgatitjen e treguesve të performancës që do të përdoren për vlerësimin e performancës së FKGK-së, ose performancës së sektorit financiar në Kosovë;
 • Establish a monitoring framework to ensure if the realized objectives are deviating from the set objectives.

Qualifications:

The Evaluation and Monitoring Specialist will need to meet the following requirements:

 • Diplomë fakulteti në fushë relevante për detyrën, siç janë si Ekonomia, Statistikat, Ekonometria;
 • Master’s degree or relevant specialization in the area of the assignment is preferable;
 • Të paktën pesë (5) vjet përvojë në modelimin dhe analizën e të dhënave.
 • Përvojë profesionale në punë me analizimin e të dhënave dhe përgatitjen e raporteve.
 • Preferohet përvojë e punës në sektorin bankar në kuadër të departamentit të SIM-it.
 • Përvoja e kaluar e punës në kreditim do të konsiderohet si avantazh.

The skills and competencies that will be evaluated through the selection process are:

 • Aftësi e shkëlqyeshme në përdorimin e Microsoft Excel dhe softuer tjetër relevant statistikor ose softuer tjetër relevant;
 • Vlerësimi kritik i sistemit të vendosur;
 • Aftësia për analizim të problemeve të të dhënave dhe për ta përcjellë informacionin;
 • Aftësia për të ndërtuar modele analitike dhe parashikuese;
 • Aftësia për ta analizuar procesin e raportimit të brendshëm dhe për të gjetur zgjidhje të duhura.

Period of Performance

Specialisti për Vlerësim dhe Monitorim do të punojë me orar të plotë. Kohëzgjatja e kontratës pritet të fillojë në shtator 2021 deri në fund të përfundimit të projektit më 31 dhjetor 2023.

Reporting

The Evaluation and Monitoring Specialist will report to the Project Coordinator/Managing Director of KCGF and will submit monthly timesheets to account for the actual days worked during the calendar month.

Selection process

Experienced and qualified individuals will be selected under the provisions of the World Bank’s Procurement Regulations for Investment Project Financing (IPF) Borrowers, July 2016, revised Nov 2017 following open competitive selection process.

Interested Individual Consultants may obtain further information at the address below during office hours: 08:0-16:0hrs (Monday to Friday).

Shprehja e interesit duhet të dorëzohet në formë të shkruar ose me e-mail, në adresën e mëposhtme deri më 29 Korrik 2021.

Kosovo Credit Guarantee Fund, KCGF
Address: Njazi Alishani No.5
10000, Prishtina, Kosovo,
Email: procurement@fondikgk.org

Related Listings