Secretary General

kosovo logo 150x150 1 e1604661172151
Ministry of Foreign Affairs and Diaspora
Published
30/10/2021
Location
Pristina
Category
Listing Type
Jobs  
Monthly Salary (€)
1,171

Description

Në bazë të nenit 40, paragrafi 2 të Ligjit Nr.06/L-114 për Zyrtaret Publik dhe nenit 6 paragrafi 1.4 i Rregullores

Nr.15/2020 për pranim, vlerësim dhe disiplinë të nivelit të lartë drejtues, Departamenti për Menaxhimin e Zyrtarëve Publikë, shpallë:

Konkurs

Pranim i hapur

*Aplikimi është i hapur për të gjithë kandidatët e interesuar

 • Titulli i pozitës së punës Sekretar i Përgjithshëm 1
 • Klasa e pozitës Drejtues i Lartë 1
 • Kohëzgjatja e emërimit 4 vjet/godine/years
 • Koeficienti/Paga Paga bruto - 1171,18 €
 • Nr. i kërkuar 1
 • Data e njoftimit 30/09/2021
 • Afati për aplikim 30/10/2021 - 13/11/2021
 • Institucioni Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës
 • Departamenti Zyra e Sekretarit
 • Divizioni Vendi i punës
 • Nr. i Referencës RN00007679
 • Kodi i procedurës RPC0000818

Përshkrimi i përgjithshëm i punës

Mbështet dhe ofron këshilla të nivelit të lartë për titullarin e institucionit në përcaktimin e politikave, strategjive dhe objektivave të institucionit dhe zhvillimit të tyre;

 1. Siguron koordinimin dhe hartimin e politikave, objektivave si dhe formulimin dhe zhvillimin e programeve, procedurave përkatëse dhe standardeve për zbatimin e tyre;
 2. Miraton plane pune, plane veprimi si dhe iniciativa për arritjen e objektivave në periudha afatshkurtra, afatmesme dhe afatgjata si dhe organizon punën dhe përcakton detyrat sipas njësive kryesore administrative;
 3. Koordinon dhe garanton përfshirjen e kontributeve të dhëna nga departamentet, dhe/ose strukturat tjera të institucionit gjatë procesit të formulimit të politikave dhe strategjive sipas fushës së përgjegjësisë;
 4. Siguron zbatimin e legjislacionit, politikave dhe vendimeve të titullarit të institucionit si dhe zgjidhjen e problemeve të ndryshme dhe komplekse, që ndikojnë në realizimin e objektivave të institucionit;
 5. Siguron përgatitjen dhe zbatimin e buxhetit për realizimin e politikave, synimeve dhe objektivave të institucionit dhe siguron një sistemi efikas të kontrollit të brendshëm financiar si dhe identifikon mundësitë për reduktim të shpenzimeve;
 6. Menaxhon nëpunësit civilë dhe punonjësit e tjerë të institucionit dhe vendos politika dhe programe për administrimin, përzgjedhjen, trajnimin, stimulimin dhe zhvillimin e burimeve njerëzore, si dhe udhëheqjen dhe menaxhimin e tyre;
 7. Përfaqëson institucionin me autorizim të titullarit të institucionit në takime dhe forume brenda jashtë vendit në fushat dhe çështjet e ndërlidhura me mandatet dhe funksionet e institucionit;
 8. Kryen edhe çdo detyrë dhe përgjegjësi tjetër që i caktohet me Ligj apo i delegohet shprehimisht nga titullari I

Kërkesat e përgjithshme për pranim

 • Të jetë shtetas i Republikës së Kosovës;
 • Të ketë zotësi të plotë për të vepruar;
 • Të zotërojë njërën nga gjuhët zyrtare, në pajtim me Ligjin për Gjuhët;
 • Të jetë i aftë në pikëpamje shëndetësore për të kryer detyrën përkatëse;
 • Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e një vepre penale me dashje;
 • Të mos ketë në fuqi një masë disiplinore për largim nga një pozitë e zyrtarit publik, të pushuar sipas këtij ligji.

Kërkesat e përgjithshme formale

Arsimimi i kërkuar:

 • Diplomë/a të studimeve universitare me të paktën 240 kredi/ECTS apo ekuivalente me to, e preferuar në fushat që ndërlidhen me fushëveprimin e institucionit ku rekrutohet.
 • Kualifikime të posaçme formale: nuk ka kërkesa të posaçme formale për këtë pozitë.
 • Përvoja e punës e kërkuar: Së paku tetë (8) vite përvojë pune profesionale, duke përfshire së paku pesë (5) vite përvoje pune në pozita drejtuese.

 Kërkesat (Njohuri, Aftësi dhe Cilësi) e përgjithshme të nevojshme

 • Mendimi strategjik;
 • Lidership;
 • Mendimi kreativ;
 • Zgjidhja e problemeve;
 • Orientimi kah rezultatet;
 • Komunikimi;
 • Menaxhimi;
 • Përshtatja;
 • Puna në ekip;
 • Zhvillimi i vetës dhe i tjerëve;

Kërkesa specifike

 • Së paku 5 vite përvojë pune të bashkëpunimit me organizatat ndërkombëtare dhe përfaqësitë diplomatike, e dëshmuar përmes përshkrimeve të punës në pozitat e mbajtura;
 • Përvojë e pjesëmarrjes në negocimin e marrëveshjeve ndërkombëtare të lidhura nga Kosova me vendet e tjera ose me arganizatat dhe entitetet ndërkombëtare, e dëshmuar përmes vendimeve për emërim në ekipet negociatore;
 • Njohje e avancuar e gjuhës angleze, e dëshmuar me anë të certificates për njohje të gjuhës ose me anë të dëshmisë për kryerjen e studimeve Baçelor ose Master në gjuhën angleze;

Fusha e njohurive, cilësive dhe aftësive që do të vlerësohen

 • Aftësi të larta organizative, drejtuese (lidership), formulim politikash, dhe menaxhim strategjik.
 • Shkathtësi të shkëlqyera strategjike dhe analitike që mundësojnë të këshilloj për çështje komplekse me besueshmëri dhe përcaktimin dhe arritjen e objektivave strategjike të institucionit.
 • Aftësi për të udhëhequr bashkëpunimin dhe për të menaxhuar ndryshime të rëndësishme në organizata të mëdha dhe
 • Njohuri të gjera lidhur me fushën e përgjegjësisë së institucionit, menaxhimin e sistemit buxhetor dhe të shërbimit
 • Aftësi për t'iu përshtatur prioriteteve të zhvendosura, kërkesave dhe afateve kohore përmes aftësive të nivelit të lartë analitik dhe zgjidhjes së problemeve.
 • Aftësi të forta negocimi, komunikimi dhe ndikim personal, përfshirë aftësinë për të krijuar dhe mbajtur marrëdhënie besimi me titullarin e institucionit dhe stafin që menaxhon
 • Njohja e gjuhës angleze konsiderohet si një vlerë e shtuar

Dokumentacioni që duhet paraqitur për aplikim

 • Aplikacioni i cili plotësohet online me rastin e aplikimit (konsiderohet si CV dhe vlerësohet nga Komisioni);
 • Kopjet e diplomave mbi kualifikimin arsimor, nostrifikimin për diplomat e marra jashtë vendit;
 • Dëshmi për përvojën e punës / vërtetim i lëshuar nga institucioni përkatës i punësimit për përvojën e punës, që përcakton pozitën e punës si dhe kohëzgjatjen e angazhimeve në atë pozitë;
 • letër motivimi.;
 • kopje të vlerësimeve të punës për dy vitet e fundit;
 • kopjen e letërnjoftimit/Pasaportës;
 • dëshmi nga institucioni ku punon që nuk ka masë disiplinore;
 • Certifikatë nga Gjykata që nuk është i dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e një vepre penale me dashje, jo më të vjetër se gjashtë (6) muaj nga data e lëshimit;
 • si dhe çdo dokument që provon plotësimin e kushteve për aplikim të përcaktuara në shpalljen e konkurrimit dhe të deklaruara në aplikacion.

Shënim shtesë:

Ky proces i rekrutimit do të monitorohet nga përfaqësues të Projektit Britanik për Emërime në Pozita të Larta Drejtuese. Kandidatët njoftohen që emrat, rezultatet dhe kualifikimi i kandidatëve me rangimin më të lartë në këtë garë si ‘të emërueshëm’, do të publikohen në ueb faqen e projektit dhe që me të aplikuar për këtë pozitë do të konsiderohet se është dhënë pëlqimi për publikim.

Data e daljes së rezultateve të vlerësimit paraprak

 • Lista e kandidatëve të cilët plotësojnë kushtet, do të shpallet më së largu deri më datën 28/11/2021, në portalin e rekrutimit elektronik (https://konkursi.rks-gov.net )

Mënyra e vlerësimit të kandidatëve/aplikantëve

 • Testimi me shkrim – maksimumi 35 pikë
 • Vlerësimi i biografisë – maksimumi 15 pikë
 • Intervista – maksimumi 50 pikë

Data e shpalljes së rezultateve të vlerësimit përfundimtar

 • Lista e kandidateve sipas vlerësimit përfundimtar, do të shpallet më së largu deri më datën 28/12/2021, në portalin e rekrutimit elektronik (https://konkursi.rks-gov.net).

Mënyra e njoftimit dhe komunikimit me kandidatët

 • Përmes email,SMS dhe portalit për rekrutimi elektronik (https://konkursi.rks-gov.net)

Mënyra e aplikimit

Komunitetet joshumicë dhe pjesëtarët e tyre kanë të drejtë për përfaqësim të drejtë dhe proporcional në shërbimin civil të Kosovës, siç specifikohet në Ligj.

Komunitetet jo-shumicë dhe pjesëtarët e tyre, gjinia më pak e përfaqësuar dhe personat me aftësi të kufizuara inkurajohet të aplikojë për pozitat e shpallura.

Aplikacionet e dorëzuara pas afatit të paraparë nuk pranohen dhe aplikacionet e mangëta refuzohen

Prano njoftimet me email

Related Listings