Sekretar/e i/e Kompanisë

kostt kosovo e1604594924389
KOSTT
Published
15/09/2021
Location
Pristina
Listing Type
Jobs  

Description

Bazuar në nenin 21, paragrafi 21.1 dhe 21.4 të Ligjit për ndërmarrjet publike Nr.03/L-087, nenin 13 të Ligjit nr.04/L-111 për ndryshimin dhe plotësimin e nenit 21, par. 21.4 të Ligjit bazik nr.03/L- 087 për Ndërmarrjet publike, nenin 8 të Ligjit të punës nr. 03/L-212 të Republikës së Kosovës, nenin 5.3.2 dhe 5.3.3 të Manualit të punëtorëve, neni 2.2 i Politikës mbi nivelin e autorizimeve si dhe pikën 3.1, 6.4, 9.5.1 dhe 10.3.2 të Politikës së Rekrutimit dhe Selektimit të KOSTT-it, Bordi i Drejtorëve i KOSTT-Operatori i Sistemit, Transmisionit dhe Tregut-sh.a. në mbledhjen e vet të mbajtur me datë 14.07.2021, mori vendim të shpall:

KONKURS PUBLIK

Për plotësimin e vendit të lirë të punës:

Sekretar/e i/e Kompanisë

Kushtet e përgjithshme:

Në tekstin në vijim përdorimi i njërës gjini nuk përjashton gjininë tjetër.

Orari i punës: Puna me orar të plotë.
Paga: Lartësia e pagës do të përcaktohet në harmoni me politikat e aprovuara të KOSTT-it.
Numri referues i pozitës: 1.0.2.0
Kohëzgjatja e punësimit: Tri vjeçare

Detyrat dhe përgjegjësitë e punës :

 • Është përgjegjës për mbështetjen ligjore të aktiviteteve të Bordit të Drejtorëve dhe të Kompanisë,
 • Kryen të gjitha aktivitetet siç kërkohet me ligj dhe statut,
 • Është përgjegjës dhe kujdeset për pajtueshmëri me ligjet e zbatueshme, praktikave më të mira ndërkombëtare, rregulloreve të brendshme dhe statutit të kompanisë,
 • Mbikëqyrë organizimin e takimeve të Bordit të Drejtorëve dhe komisioneve të Bordit,
 • Është përgjegjës për harmonizimin e akteve normative në kompani me ligjet në fuqi,
 • Jep këshilla juridike Drejtorëve të BD, si dhe Kryeshefit Ekzekutiv,
 • Është përgjegjës për mbajtjen e proçesverbaleve të secilës mbledhje të BD dhe Komsionit të Auditimit,
 • Mbështet komunikimin në mes të Kryesuesit të Bordit të Drejtorëve, Kryeshefit Ekzekutiv dhe Drejtorëve të Departamenteve, si dhe në mes të BD dhe Aksionarit si dhe të punësuarve,
 • Merret me menaxhimin e zyrës së sekretarit të kompanisë,
 • Për punën e tij i përgjigjet Bordit të Drejtorëve dhe Kryeshefit Ekzekutiv.

Kualifikimet dhe përgatitja profesionale :

 • Të jetë jurist i diplomuar sipas programit katër vjeçar ose t’i ketë përfunduar studimet master;
 • Të ketë të dhënë provimin e jurisprudencës;
 • Përvoja profesionale më së paku 8 vite punë (5 vite përvojë pune në menaxhim dhe 3 vite përvojë nga fusha e qeverisjes korporative ose të drejtës së shoqërive tregtare, si dhe preferohet së paku 3 vite përvojë pune në sektorin e energjisë elektrike);
 • Njohja e mirë e ligjeve dhe rregulloreve në fuqi, me theks në Ligjin për Ndërmarrjet Publike, Ligjin për Shoqëritë Tregtare, Ligjet për Energji dhe akteve të BE për energji;
 • Njohje të shkëlqyeshme të punës në aplikacionet për zyre;
 • Aftësi të shkëlqyeshme komunikuese;
 • Njohje e shkëlqyeshme e gjuhës shqipe me shkrim dhe në të folur;
 • Njohje e mirë e gjuhës angleze;
 • Njohuri të mirë të punës me kompjuter;
 • Aftësi organizative dhe koordinuese;
 • Besueshmëri dhe konfidencialitet.

Forma e aplikimit

Aplikimi për pozitën e shpallur duhet të bëhet në formë elektronike duke i plotësuar aplikacionet të cilat mund të shkarkohen nga Web Faqja e KOSTT-it: www.kostt.com

E-mail adresa ku duhet të aplikohet është: punesimi@kostt.com

Aplikacionit duhet t’i bashkëngjiten kopja e letërnjoftimit, kopja e diplomës të shkollimit, dëshmitë e përvojës së punës profesionale, dëshmitë mbi kualifikimet tjera profesionale, Biografia (CV), një letër motivuese dhe dëshmia që nuk jeni nën hetime.

Dokumentet origjinale duhet të prezantohen në momentin e intervistimit ose para intervistimit nëse kërkohen.

Kandidatët të cilët ftohen për intervistim duhet ti sjellin me vete të gjitha dokumentet të cilat i dëshmojnë shënimet e theksuara në aplikacion.

Aplikacionet do të pranohen vetëm nga kandidatët, të cilët i plotësojnë kërkesat e parashtruara si në konkursin publik të shpallur në mjetet e informimit publik dhe në webfaqen zyrtare të KOSTT-it.

Vlerësimi formal i kandidatëve dhe intervista do të bëhet pas përfundimit të afatit për aplikim. KOSTT e mbanë të drejtën e formimit të listës së shkurtë me aplikantët në harmoni me politikat e aprovuara të kompanisë. Vetëm kandidatët e selektuar për listën e ngushtë do të kontaktohen. Selektimi i kandidatitëve që plotësojnë kushtet e konkursit, intervista, përzgjedhja dhe informimi i kandidatëve do të bëhen në përputhje me dispozitat ligjore (Ligjit për Ndërmarrjet Publike, Ligjit të Punës dhe akteve nënligjore) si dhe rregulloreve përkatëse të kompanisë.

Konkursi publik mbetet i hapur 30 ditë nga dita e publikimit në mjetet e informimit publik dhe në webfaqen e KOSTT, nga data 14.09.2021 deri më 13.10.2021 ora 24:00.

Aplikacionet pas afatit të paraparë apo të pakompletuara nuk do të shqyrtohen.

Prano njoftimet me email

Related Listings

26/11/2021
Menaxher/e   Tirana
19/11/2021
19/11/2021
11/11/2021