Roje Objekti

Komuna Kline 150x150 1 e1600679607861
Municipality of Klina
Published
20/09/2021
Location
Klinë
Category
Listing Type
Jobs  

Description

Ne mbështetje te nenit 67 dhe 68 te Ligjit Nr. 069L- 114 për Zyrtaret Publik, si dhe nenit 8 te Ligjit te Punës Nr. 037L-212 Komuna e Klinës shpall:

KONKURS

Institucioni: Komuna e Klinës
Drejtoria: Administratë
Titulli i vendit te punës: Roje Objekti
Numri i pozitave: Një (1)
Lloj i pozitës : karrierës
Grada Koeficienti: 4
Titulli i Mbikëqyrësit: Drejtori i drejtorisë
Orët e javës : 40
Periudha e kontratës : ne kohë te pacaktuar
Kohëzgjatja e punës provuese : 6 mujore

Përshkrimi i detyrave punuese:

- Mbanë rojën sipas orarit te parapare ne ndërtesën e Komunës,
- Kontrollon personat dhe automjetet qe hyjnë ne objektin e Komunës
- Mbanë librin e kujdestarisë për shënimet e nevojshme
- Nerast te ndonjë pengese gjate orarit te punës lajmëron eprorin
- Kujdeset qe pas përfundimit te orarit te pune ti mbyll dyert e objektit ,,
- Kryen edhe pune tjera me urdhër te Drejtorit te cilit edhe i përgjigjet

Kualifikimi profesionale — aftësitë
Shk. E Mesme

Dokumentet e nevojshme:
- Diploma (e noterizuar)
- Ekstrakti i lindjes
- Certifikata nga Gjykata qe nuk është nen hetime
- Letërnjoftimi

Dokumentet dorëzoheni në kopje pasi ye të njëjtat pas përfundimit te protedurave të rekrutimit nuk kthehen.

Konkursi mbetet dite i hapur nga data 22.09.2021 deri me dt. 06.10.2021

Te gjithë kandidatet e interesuar aplikacionet mund ti marrin ne forme fizike ne Zyrën e Personelit apo ti shkarkojnë ne ueb faqen zyrtare te komunës se Klinës.

Vetëm kandidatet te cilët i plotësojnë kriteret dhe hyjnë ne listën e ngushtë do te ftohen ne interviste. Diploma duhet te jete e noterizuar , ne te kundërtën gjatë selektimit te aplikacioneve do te refuzoj çdo aplikacion te kandidateve te cilët nuk e kanën ketë kusht te konkursit.

Mirëpriten aplikacionet prej meshkujve dhe femrave te te gjitha komuniteteve te Republikës se Kosovës.

Aplikacionet e dorëzuara pas afatit te paraparë nuk pranohen

Rezultatet shpallen ne ueb faqen e Komunës.

Prano njoftimet me email