Roje

hidrodrini 1 e1600241647201
Hidrodrini
Published
01/12/2021
Location
Peja
Category
Listing Type
Jobs  

Prano njoftimet me email

Description

Bazuar on the nenin 8 Ligjit Nr.03/L-212 Punës, nenit 4 UA 07/2017 për rregullimin e procedurave konkursit on the sektorin publik nenit 4 Rregullores mbi Marrëdhënjen e Punës punëtorëve KRU Hidrodrini" Sh. A. Peja, Kryeshefi Ekzekutiv i Kompanisë publikon këtë

RISHPALLET KONKURSI 

Pozita : Roje on the Radavc NjO Peja.
Ekzekutues : 1 (A)
Kohëzgjatja e kontratës: Kontrata lidhet për kohë caktuar (6 mujore ), me mundësi vazhdimi varësisht nga angazhimi i punësuarit

Detyrat dhe përgjëgjesitë: 

 • Te zbatoje me korrektësi dhe përgjegjësi disiplinën on the pune dhe zbatimin e detyrave ngarkuara;
 • raportoj mbi gjendjen e lënë, gjatë ndrrimit tij.
 • rast Avarisë ne Kompani ndërmerr masa preventive.
 • raportoj me kohë për çfarëdo defekti on the paisje.
 • Të mbajë vendin e punës te pastër dhe rregullt.
 • mos lejoj personat e paautorizuar hynë on the objekt.
 • Për çdo rast rrezikut informoj menaxherin dhe organet përgjëgjëse.
 • Kryen edhe detyra tjera on the përputhje me ligjet dhe rregulloret cilat mund kërkohen në mënyrë arsyeshme kohë pas kohe nga mbikqyrësi

Kërkesat/Kualifikimet Profesionale: 

 • Diploma e shkollës mesme;
 • ketë aftësi mira komunikuese;
 • Kopja letërnjoftimit;
 • Çertifikatën kandidati nuk është nën hetime;
 • Dëshmi për përvojën e punës

Aplikacionet mund merrenë on the zyrën Burimeve Njerëzore te KRU "Hidrodrini"Sh. A. Rr" Lekë Dukagjini" Nr.156 Peja dhe Web-faqenHidrodriniSh. A. www.hidrodrini.com.

Aplikacionit i bashkangjiten kopje dokumentacionit mbi kualifikimin, për përvojen e punës, dokumente tjera nevojshme kërkon vendi i punës për cilën konkurrojnë kandidatët. Aplikacioni dhe dokumentet përcjellëse dorëzohen on the KRU Hidrodrini" Sh. A. Zyra e Burimeve Njerëzore on the pliko mbyllur on the adresën: Rr. Lekë Dukagjini" nr. 156 - Peja (afër Patrikanës Pejës). Shpallja do jetë e hapur 15 (pesëmbëdhjetë) ditë nga dita e publikimit, on the shtypin ditore dhe Web-faqen www.hidrodrini.com

Kandidatët ftohen on the intervistë janë të obliguar sjellin me vete dokumentet origjinale për verifikim para komisionit intervistues. Kandidatët hyjnë on the përzgjedhje ngushtë, do informohen lidhur me intervistën nëpërmjet telefonit ose me shkrim on the afat ligjor nga zyra e Burimeve Njerëzore. Applications e derguara pas afatit cekur lartë nuk do pranohe .Dokumentat jo të kompletuara do refuzohen. KRU HidrodriniSh. A. ofron mundesi barabarta punësimit për gjithë shtetasit e Republikës së Kosovos

 

Related Listings

Roje   Istog
11/01/2022
Roje (4)   Peja
11/01/2022