Punëtorë teknik (7), Fokist (1)

50x50 prizren logo
Municipality of Prizren
Published
15/11/2021
Location
Prizren
Category
Listing Type
Jobs  

Description

Njësia për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore Në bazë të nenit 67, 68 dhe 69 tё Ligjit për  Zyrtarët Publikë Nr.06/L-114, Ligjit të Punës Nr. 03/L-212 Komuna e Prizrenit shpall:  

KONKURS PËR PUNËTORË TEKNIKË / FOKIST  

Titulli i Vendit të punës: Punëtorë teknik
Institucioni: Municipality of Prizren
Departamenti/Drejtoria: Drejtoria e Arsimit
Lloji i pozitës: Staf mbështetës
Numri i Pozitave: 7 (shtatë)
Titulli i mbikëqyrësit: Drejtori i Shkollës / Institucionit Edukativo - arsimor
Kohëzgjatja e emërimit: Me kohë të pa caktuar
Kualifikimi: Shkolla fillore 

Detyra dhe përgjegjësitë për punëtorë teknik:  

  • Pastrimi dhe mirëmbajtja e të gjitha ambienteve të shkollës;
  • Kujdesi ndaj inventarit të shkollës;
  • Dhe detyra të tjera të caktuara nga Drejtori ose sekretari shkollës;

Titulli i Vendit të punës: Fokist
Institucioni: Municipality of Prizren
Departamenti/Drejtoria: Drejtoria e Arsimit
Lloji i pozitës: Shëbyes teknik
Numri i Pozitave: 1 (një)
Titulli i mbikëqyrësit: Drejtori i Shkollës / Institucionit Edukativo - arsimor
Kohëzgjatja e emërimit: Me kohë të pa caktuar
Kualifikimi: Shkolla e mesme përkatëse  

Detyra dhe përgjegjësitë për fokist:  

  • Mirëmbajtja e ngrohjes qendrore gjate stinës së dimrit;
  • Sigurimi i ngrohjes qendrore dhe funskionimi i saj;
  • Kryerja edhe e punëve tjera të caktuara nga drejtori gjatë stinës së verës ose dimrit  brenda orarit.

Konkursi do të jetë i hapur për 8 ditë kalendarike, e drejta për aplikim fillon nga data 15.11.2021  deri më datën 22.11.2021 që konsiderohet si dita e fundit dhe mbyllja e konkursit. Aplikimet e  dorëzuara pas afatit të parashikuar nuk pranohen dhe aplikimet me mangësi refuzohen.

Udhëzime  për aplikimin: Kërkesa (Aplikimi) për punësim gjendet në https://kk.rks-gov.net/prizren/category/konkurset-njoftimet/aplikacione/ si dhe në https://konkursi.rks-gov.net/. Pas plotësimit sipas çdo pike të aplikimitt, bashkëngjitni dokumentet të  cilat kërkohen sipas konkursit dhe mund të aplikoni në mënyrë të drejtpërdrejtë tek adresa jonë: në  sportelin e pranimit në objektin e administrates komunale në Komunën e Prizrenit, rr.“Remzi  Ademaj” p.n. -Prizren.

VËMENDJE: Aplikimet e pranuara pas afatit të përcaktuar konsiderohen të  pranueshme, nëse data në dërgesën postare, ose çfarëdo dëshmie tjetër për datën e dërgimit,  dëshmon se ajo është dërguar brenda afatit për dorëzimin e aplikimeve. Konkursi është i barabartë  për të gjithë kandidatët e synuar, pa asnjë lloj diskriminimi ashtu siç parashikohet nga Ligjislacionin  në fuqi. Konkursi dhe rezultatet shpallen në linkun: https://konkursi.rks-gov.net/

Prano njoftimet me email

Related Listings