Punëtor/e Tekniko-Shërbyes/e (2)

lipjan
Municipality of Lipjan
Published
29/07/2021
Location
Lipjan
Category
Listing Type
Jobs  

Description

Duke u bazuar në nenin 79 dhe 80 të Ligjit numër 06)L-114 për Zyrtarët Publikë, nenit 8 te Ligjit te Punës 0311-212 si dhe Statutit të Komunës, shpall:

KONKURS
PËR PLOTËSIMIN E VENDEVE TË PUNËS

Titulli i vendit të punës: Punëtor Tekniko-Shërbyes në:

I. SHFMU ”Sh. Gjeqovi” në Janjevë PNF në Brusë
Vend i lirë: 40 orë pune në javë, punëtorë teknik

ll. SHFMU ”Z. Hajdini” në Gadime
Vendi lirë: 40 orë pune në javë, punëtorë teknik:

Institucioni: Komuna e Lipjanit
Departamentij Drejtoria: Drejtorati për Arsim
Lloji i pozitës: Nëpunës Administrativ dhe Mbështetës
Numri i Pozitave: (2) dy
Titulli i mbikëqyrësit: Drejtori i Shkollës.
Grada/Koeficienti: Sipas koeficientit 4.0
Kohëzgjatja e emërimi: E pacaktuar

Kushtet e përgjithshme dhe të veçanta për pranimin e zyrtarëve publikë

 • Të jetë shtetas i Republikës së Kosovës:
 • Të ketë zotësi të plotë për të vepruar:
 • Të zotërojë njërën nga gjuhët zyrtare, në pajtim me Ligjin për Gjuhët:
 • Të jetë i aftë në pikëpamje shëndetësore për të kryer detyrën përkatëse:
 • Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e një vepre penale me dashje:
 • Të mos ketë në fuqi një masë disiplinore për largim nga një pozitë e zyrtarit publik, të pushuar sipas ligji.

Detyrat dhe përgjegjësitë:

Personeli shërbyes — teknik, ka për detyrë të kryejë detyrat dhe përgjegjësitë që janë të përcaktuara në kontratën e punës, në Rregulloren për Institucionet Edukative dhe detyrat të tjera që i'a jep mbikëqyrësi i drejtpërdrejtë.

Shkollimi i kërkuar: Shkollimi i mesëm/ose fillor

Dokumentet e kërkuara:

 • Formulari i aplikimit i plotësuar
 • Diploma mbi kualifikimin e noterizuar
 • Diplomat e lëshura nga Institucionet Shkollore jashtë vendit duhet të jenë të nostrifikuara (kopje)
 • Vërtetimi për përvojën e punës (nëse ka)
 • Certifikatën nga Gjykata se nuk është nën hetime (origjinali)
 • Dokumenti personal (letërnjoftim ose pasaportë) i fotokopjuar.

Dokumentet duhet të jenë në kopje dhe ato nuk kthehen, ndërsa origjinalet do të kërkohen me
rastin e intervistimit.

Si informata të sakta dhe të vërteta do të konsiderohen vetëm ato informata, të cilat janë të
dëshmuara me dokumente (jo ato që janë vetëm të deklaruara pa dëshmi).

Afati dhe mënyra e aplikimit

30 ditë nga dita e publikimit të konkursit mbetet vetëm njoftim, ndërsa konkursi mbetet i hapur 15 ditë, aplikacionet dorëzohen nga data 29.07.2021 deri 12.08.2021 (15:00).

Paraqitja e kërkesave: Kandidatët e interesuar, duhet t'i marrin aplikacionet dhe të plotësuara ti
dorëzojnë në Qendrës për Shërbime me Qytetarë në Komunën e Lipjanit.

 • Kërkesat e dërguara pas datës së fundit dhe kërkesat e pakompletuara nuk do të pranohen.
 • Njoftimet dhe rezultatet shpallen në ueb faqen e Komunës httpsifikk.rks-gov.netllipjan dhe
  tabelën e shpalljeve të Komunës.

Related Listings