Praktikant/e për KYC

teb bank kosovo
TEB ShA
Published
01/11/2021
Location
Pristina
Category
Listing Type

Description

Mundësi Praktike

Banka TEB është një ndër bankat me reputacionin më të mirë për sa i përket zhvillimit të punëtorëve të vet në afarizmin bankar duke pasur si bazë zhvillimet dhe edukimet e BNP Paribas në formimin e karrierës dhe trajnimeve të punëtorëve në grupin e vet.

TEB tani po kërkon student në fazën e fundit të studimeve apo të diplomuar për t’u angazhuar si Praktikant për KYC.

Përgjegjësi e praktikantit/es është:

 • Të jetë palë kryesore e interesit të procesit të vazhdueshëm të vigjilencës.
 • Të mbaj përgjegjësinë kryesore për monitorimin e aktivitetit të klientit dhe gjenerimin e “UAR-ve (Raportimi i Aktivitetve te Perdoruesit ) kur lind ndonjë dyshim lidhur me pastrimin e parave (PP) dhe financimin e terrorizmit (FT).
 • Të përgjigjet ndaj Kërkesave për informim të gjeneruara nga Analist /Hetues TM në përputhje me afatet kohore të përcaktuara.
 • Të ekzekutoj ndërprerjen e marrëdhënies së klientit sipas udhëzimeve të Pajtueshmërisë.
 • Të jetë pikë e kontaktit (PVK) me klientin për çështjet PPP (parandalimi i pastrimit të parave) dhe LFT (luftimi i financimit të terrorizmit).
 • Të kryej verifikimin e duhur të sanksioneve sipas Politikës Globale të Sanksioneve.

Kualifikimet e kërkuara:

 • Të jetë së paku në vitin e fundit të studimeve në administrim biznesi, ekonomi ose ekuivalente.
 • Të kuptoj ambientin e biznesit, trendet dhe zhvillimet specifike te tij.
 • T’i kuptoj produktet dhe shërbimet bankare.
 • Shkathtësi të shkëlqyeshme komunikuese .
 • Të ketë imazh profesional, etikë dhe sjellje të mira.
 • Njohuri të mira të MS Office.
 • Efikas në punë ekipore.
 • Aftësi të shkëlqyera të gjuhës angleze.

Linku për aplikim është : https://recruitment.teb-kos.com/rc/

Afati i fundit për aplikim është 07.11.2021. Aplikacionet e pakompletuara nuk do të konsiderohen. Do të kontaktohen vetëm kandidatët e përzgjedhur.

Prano njoftimet me email

Related Listings